Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:25

2011-12-20
U2011/6037/UH
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7213/UH
Karolinska institutet
171 77 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Karolinska institutet
Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

3

Uppdrag

1. Karolinska institutet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan Karolinska institutet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 714 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2012 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2011 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

2. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen.

3. Karolinska institutet ska vid behov anordna legitimationskurser för icke-legitimerade optiker.

4. Karolinska institutet ska, utöver antagningen på psykologprogrammet om 40 studenter per hösttermin, öka antagningen med 30 studenter per hösttermin fr.o.m. 2010. Denna utökning innebär en volymökning 2015 motsvarande 150 helårsstudenter, utöver den volym som antagningen om 40 studenter per hösttermin motsvarar.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av intaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:15

Karolinska institutet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet589 150
ap.1Takbelopp (ram)589 150

Villkor för anslag 2:15

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:16

Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet1 307 185
ap.2Basresurs (ram)1 307 185

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet97 108
ap.17Tandvårdscentral (ram)92 640
ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram)4 468

2:72

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet580 370
ap.6Karolinska institutet (ram)574 400
ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning (ram)5 970

Villkor för anslag 2:72

ap.6 Karolinska institutet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2012 utbetala medel till övriga universitet enligt tabellen nedan. Medlen ska användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

Universitet

Belopp i tkr

Uppsala universitet

845

Lunds universitet

1 046

Göteborgs universitet

907

Umeå universitet

870

Linköpings universitet

699

Karolinska institutet

1 603

Summa

5 970
 

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning
ap.20Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.170Allt0
ap.180Allt0
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.603 %0
ap.903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning
2:15 ap.32:15 ap.1100 %
2:15 ap.42:15 ap.1100 %
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
2:55 ap.112:72 ap.6100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning
ap.3ram
ap.4ram
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.11ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)520 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)153 821
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25219 957
2012-02-25213 987
2012-03-25213 987
2012-04-25213 987
2012-05-25213 987
2012-06-25213 987
2012-07-25213 987
2012-08-25213 987
2012-09-25213 987
2012-10-25213 987
2012-11-25213 987
2012-12-25213 986
Summa2 573 813
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:15 ap.1Takbelopp
2:16 ap.2Basresurs
2:71 ap.17Tandvårdscentral
2:71 ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring
2:72 ap.6Karolinska institutet
2:72 ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Optikercentral

Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter för den verksamhet vid optikercentralen, som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen, samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Tandvårdscentral

Karolinska institutet får ta ut avgifter för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Patientavgifter, som betalas för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel 2542 001 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Karolinska institutets resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer