Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:35

2011-12-20
U2011/6032/UH
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7223/UH
Gymnastik- och idrottshögskolan
Box 5626
114 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Gymnastik- och idrottshögskolan
Riksdagen har beslutat om Gymnastik- och idrottshögskolans verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Gymnastik- och idrottshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:39

Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Gymnastik- och idrottshögskolan87 623
ap.1Takbelopp (ram)87 623

Villkor för anslag 2:39

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:40

Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Gymnastik- och idrottshögskolan25 180
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)25 180

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:39 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:40 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)7 309
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Gymnastik- och idrottshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-259 400
2012-02-259 400
2012-03-259 400
2012-04-259 400
2012-05-259 400
2012-06-259 400
2012-07-259 400
2012-08-259 400
2012-09-259 400
2012-10-259 400
2012-11-259 400
2012-12-259 403
Summa112 803
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Gymnastik- och idrottshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:39 ap.1Takbelopp
2:40 ap.1Forskning och forskarutbildning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer