Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2011-11-24
L2011/3100
Havs- och vattenmyndigheten
Box 11930
404 39 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:17
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:17 Fiskevård för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 23, bet. 2010/11:MJU2, rskr. 2010/11:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:17

Fiskevård (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten7 710
ap.2Fiskevård (ram)7 710

Villkor för anslag 1:17

ap.2 Fiskevård

1. Anslaget får disponeras för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården och ska särskilt främja det svenska miljömålsarbetet.

2. Havs- och vattenmyndigheten ska förmedla bidrag från anslaget efter samråd med länsstyrelserna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:17 Fiskevård
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Helena Ewenfält
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Miljödepartementet/NM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret