Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2011-12-20
S2011/11229/VS
(delvis)
Socialstyrelsen
10630 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Socialstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan.

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2012 inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör Socialstyrelsen:  

 • statens ersättning till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. (läkemedelsavtalet)
 • nationella läkemedelsstrategin
 • förbättrad patientsäkerhet
 • fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård (kömiljarden). I denna överenskommelse ingår även tillgänglighetssatsningar för barn och unga med psykisk ohälsa.
 • insatser för de mest sjuka äldre
 • förbättringar i den psykiatriska heldygnsvården
 • intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa
 • ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om vården av unga med självskadebeteende
 • vissa ersättningar till utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården (Dagmaröverenskommelsen)
 • insatser inom ramen för den nationella cancerstrategin
 • insatser mot hiv/aids
 • insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård
 • kvalitetsregister
 • stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område
 • implementering av barnkonventionsstrategin
 • insatser för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess (sjukskrivningsmiljarden)
 • rehabiliteringsgarantin

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

3

Uppdrag

Hälso- och sjukvård

1. Socialstyrelsen ska definiera och tydliggöra målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, samt målgruppens behov. Detta ska göras i samråd med Socialdepartementet och representanter för patientorganisationer och huvudmän. Socialstyrelsen ska också lämna förslag till en ändamålsenlig lagreglering av de bägge stöden. Syftet med uppdraget är att främja en enhetlig och, för huvudmännen, enkel tillämpning av stöden. Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i kvinnors och mäns behov. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2012.

2. Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan i Försäkringskassans uppdrag att ansvara för beräkning, uppföljning och utbetalning avseende villkor 2 av den så kallade sjukskrivningsmiljarden, det vill säga den överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2012. Försäkringskassan ska följa upp villkoren och beslutar om redovisningskrav. Avseende villkor 2 i överenskommelsen beslutar Försäkringskassan om redovisningskrav efter samråd med Socialstyrelsen.  

3. Socialstyrelsen ska efter utlysning betala ut totalt 45 miljoner kronor för arbetet med att inrätta regionala cancercentrum (RCC) (se regleringsbrev för anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård). Medlen ska utbetalas efter ansökan från de landsting som avser att samverka inom respektive RCC eller från landstingens samverkansorgan. Socialstyrelsen ska ange de villkor som ska vara uppfyllda för att få del av medlen och fördelningen av medlen ska göras utifrån de RCC-kriterier som tagits fram av den nationella cancersamordnaren. Finansiering av uppdraget sker från utgiftsområde 9, anslaget 1:6, anslagspost 15 (se regleringsbrev för anslaget 1:6). Socialstyrelsen ska i en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2012 redovisa hur medlen för 2011 använts samt ge en beskrivning av ansökningarna och hur medlen för 2012 har fördelats.

4. Socialstyrelsen ska i en förstudie redovisa vad som måste utredas vidare för att individdata för rekvisitionsläkemedel kan göras tillgängliga från olika journalsystem. Socialstyrelsen ska vidare beskriva vad som krävs för att individdata för rekvisitionsläkemedel ska kunna integreras i bl.a. Socialstyrelsens läkemedelsregister men även andra relevanta register. Förstudien ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 27 april 2012.

5. Socialstyrelsen ska utforma och ansvara för den samlade uppföljningen av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om patientsäkerhet 2012. Uppdraget är en fortsättning på motsvarande uppdrag för 2011 (regeringsbeslut nr I:25 den 22 december 2010). Socialstyrelsen ska sammanställa en samlad bedömning av uppfyllandet av samtliga krav och indikatorer i överenskommelsen, efter landstingens genomförande. Vid behov ska Socialstyrelsen göra stickprovskontroller hos landstingen för att säkerställa att erforderliga krav på kvalitet och innehåll är uppfyllda. Socialstyrelsen ska själv bedöma följande krav i överenskommelsen:

- Kravet om patientsäkerhetsberättelse. Uppföljning sker genom den självdeklaration som Socialstyrelsen utformar.

- Indikatorn om överbeläggningar. Smittskyddsinstitutet och SKL ska inkomma med underlag för bedömning av uppfyllandet av resterande delar.

Den samlade bedömningen kommer att ligga till grund för fördelningen av den prestationsbaserade ersättningen. Finansiering av uppdraget sker från utgiftsområde 9, anslaget 1:6, anslagspost 14 (se regleringsbrev för anslaget 1:6). Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 november 2012. Socialstyrelsen ska löpande informera Socialdepartementet om hur uppdraget fortlöper. Socialstyrelsen ska samråda med Smittskyddsinstitutet och SKL.

6. Socialstyrelsen har fördelat medel till kommuner och landsting för att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning, enligt regeringens beslut nr I:6 den 26 februari 2009. Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2013.

7. Socialstyrelsen ska enligt regeringens beslut nr I:3 den 21 januari 2010 betala ut 3 500 000 kronor till nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa enligt de anvisningar som anges i regleringsbrevet för budgetåret 2012 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri. Föreskriften i beslutet att uppdraget ska slutredovisas i Socialstyrelsens årsredovisning för 2012 ändras så att slutredovisningen i stället ska lämnas skild från årsredovisningen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2013.

Folkhälsa

1. Socialstyrelsen ska revidera den nationella pandemiplanen utifrån erfarenheterna från utvärderingen av den nya influensan A (H1N1) 2009. Uppdraget ska genomföras i samråd med Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Landsting samt med andra berörda myndigheter och organisationer. Finansiering av uppdraget sker från utgiftsområde 9, anslaget 1:6, anslagspost 14 (se regleringsbrev för anslaget 1:6). Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 14 december 2012.

2. Socialstyrelsen ska ta fram en nationell plan för utbrott av smittsamma sjukdomar. Planen ska förbättra förutsättningarna för koordinerade beslut vid ett utbrott av smittsam sjukdom. Med utgångspunkt i redan existerande samverkansarbete ska planen innehålla eventuella behov av en utveckling av formerna för nationell och regional samordning och ledning. Planen ska ha en generisk form och fungera som ram för framtagandet av mer sjukdomsspecifika planer. Uppdraget ska genomföras i samråd med Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Landsting samt med andra berörda myndigheter och organisationer. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 14 december 2012.

3. Socialstyrelsen ska sammanställa och sprida kunskap som skapar förutsättningar för, samt stödjer, ett effektivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom mödrahälsovården, barnhälsovården och elevhälsan på områdena för goda matvanor och fysisk aktivitet. Socialstyrelsen ska i arbetet samverka med Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut, och samråda med Statens skolverk, Statens skolinspektion och andra berörda aktörer. Finansiering av Socialstyrelsens uppdrag sker från utgiftsområde 9, anslaget 1:6, anslagspost 18 (se regleringsbrev för anslaget 1:6). Socialstyrelsen ska redovisa genomfört arbete till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2013.

4. Socialstyrelsen fick den 18 mars 2010 i uppdrag att senast den 31 december 2010 upphandla ett omsättningslager av antibiotika för beredskapsändamål samt upplåta lagerutrymme för vacciner mot influensa A (H1N1) (regeringsbeslut nr III:4, dnr S2009/9115/FH, S2010/2474/FH). Finansiering av uppdraget sker fr.o.m. 2012 från utgiftsområde 9, anslaget 1:6, anslagspost 30 (se regleringsbrev för anslaget 1:6). En slutredovisning och utvärdering av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2014.

Funktionshinder

1. Socialstyrelsen ska fortsätta ansvara för att utveckla och stödja verksamhet med personligt ombud för kvinnor respektive män med psykisk funktionsnedsättning. Det ska ske i samverkan med länsstyrelserna och kommunerna. Socialstyrelsens övriga uppgifter för verksamhet med personliga ombud är desamma som angavs i regeringsbeslutet nr III:8 den 17 december 2009 (dnr S2009/10168/ST). Socialstyrelsen ska lämna en utförlig redovisning av verksamhetens utveckling 2012 med utgångspunkt i kvinnors och mäns, flickors och pojkars villkor och behov. Rapporten ska även omfatta den ekonomiska redovisningen för det gångna året. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 15 april 2013. Socialstyrelsen ansvarar för att återstående medel hos länsstyrelserna av 2012 års statsbidrag återbetalas till Socialstyrelsen i samband med slutredovisningen.

Äldreområdet

1. Socialstyrelsen ska kartlägga kommunernas och landstingens former för samråd med organisationer som företräder äldre och personer med funktionsnedsättning som pensionärsföreningar, funktionshindersorganisationer, brukarorganisationer, patient- eller anhörigorganisationer eller liknande. I uppdraget ingår att beskriva bl. a. förekomst och organisation av och uppgifter för sådana forum för samråd. Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 21 december 2012.

2. Socialstyrelsen har ett fortsatt ansvar för etableringen av nationella kompetencentrumen Svenskt Demenscentrum respektive Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Socialstyrelsen ska senast den 31 mars 2013 återrapportera till regeringen om etableringens fortskridande inklusive en ekonomisk redovisning. Finansiering av arbetet sker från utgiftsområde 9, anslaget 4:5, anslagspost 9 (se regleringsbrev för anslag 4:5). 

3. För 2012 och framåt anser regeringen att satsningen även bör kunna vidgas till att omfatta specialiserade kurser på gymnasie- och högskolenivå samt att:
 • befintliga kurser som bedrivs av anordnare av yrkeshögskoleutbildning och som har relevans för vård och omsorg om äldre, anordnas för personal som arbetar med specialiserade uppgifter,
 • kurser motsvarande de som får förekomma inom gymnasieskolans programfördjupningar med relevans för vård och omsorg om äldre kan genom uppdragsutbildning anordnas för personal som arbetar med specialiserade uppgifter,
 • högskolekurser med relevans för vård och omsorg om äldre kan genom uppdragsutbildning anordnas för personal som arbetar med specialiserade uppgifter.

I villkorsbilagan till regeringsbeslutet ska andra meningen i femte stycket ha följande lydelse (ändringen kursiv): Från 1 juli 2012 kan utbildning även upphandlas från anordnare av kommunal vuxenutbildning.

Finansieringen av uppdraget sker från utgiftsområde 9, anslag 4:5, anslagspost 22 (se regleringsbrev för anslag 4:5). Medlen ska fördelas i enlighet med bilaga 1 till detta regleringsbrev.

4. Socialstyrelsen ska under 2012 besluta om och fördela stimulansbidrag till kommuner som är intresserade av att förbereda och utveckla valfrihetssystem i enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV.  Kommuner som inte tidigare har ansökt om stimulansmedel ska prioriteras och i övrigt ska Socialstyrelsen ange de närmare villkor som ska vara uppfyllda för att kommunerna ska medges bidrag samt om övrigt innehåll i ansökan. Finansieringen av satsningen sker från utgiftsområde 9, anslag 4:5 , anslagspost 23 (se regleringsbrev för anslag 4:5). Socialstyrelsen fick den 24 mars 2011 i uppdrag att för år 2011 fördela stimulansbidrag till kommuner för att förbereda och utveckla valfrihetssystem (regeringsbeslut II:2 från den 24 mars 2011). I uppdraget ingick även att på nationell nivå genomföra en uppföljning av utvecklingen avseende användandet av valfrihetssystem. Inom ramen för detta uppdrag ska Socialstyrelsen senast den 15 mars 2012 inkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en redovisning av utbetalade medel och lämna en delredovisning av uppföljningsuppdraget. Motsvarande redovisning av 2012 års utbetalade medel och delredovisning av uppföljningsuppdraget ska även lämnas den 15 mars 2015. Vidare ska Socialstyrelsen senast den 31 december året efter att stimulansbidraget upphör slutrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Individ- och familjeomsorg

1. Socialstyrelsen ska analysera förutsättningarna för att förbättra statistiken när det gäller socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser till kvinnor respektive män som brottsoffer, i huvudsak de som är offer för hot- och våld. Myndigheten ska lämna förslag till åtgärder för att på nationell nivå bättre kunna mäta och följa denna typ av insatser. I uppdraget ska ingå att analysera vilka möjlighet det finns att särskilja brottsoffer som mottagare av biståndsinsatser eller mottagare av andra relevanta insatser samt möjligheten att på sikt utveckla nationell statistik avseende brottsoffer som får bistånd enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen (2001:453) kopplat till 5 kap 11 § SoL. Vidare ska det ingå i uppdraget att definiera en lämplig avgränsning av målgruppen och identifiera lämpliga indikatorer som möjliggör en kontinuerlig mätning av insatserna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 maj 2013.

Krisberedskap

1. Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt 408 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Regelbunden rapportering

Lägesrapporter

Socialstyrelsen ska årligen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen:

1. inom hälso- och sjukvården senast den 31 mars 2012 (Hälso- och sjukvård).

2. vad gäller stöd och service till flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder, med inriktning på väsentliga förändringar senast den 1 februari 2012 (Handikappområdet).  

3. inom äldreomsorg och äldrevård, med inriktning på väsentliga förändringar senast den 1 februari 2012 (Äldreområdet).   

4. inom individ- och familjeomsorgen, med inriktning på väsentliga förändringar senast den 1 februari 2012 (Individ- och familjeomsorg)

5.  i samverkan med Smittskyddsinstitutet beträffande skyddet mot spridning av allvarlig smitta senast den 31 mars 2012 (Folkhälsa)

6. inom folkhälsa lämnas en årsrapport gemensamt med Statens folkhälsoinstitut, senast den 31 mars 2012 (Folkhälsa).

Större rapporter

Socialstyrelsen ska

1. redovisa utvecklingen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhet samt den långsiktiga utvecklingen av folkhälsan och sociala förhållanden ur ett befolkningsperspektiv och miljöhälsa samt analysera tänkbara orsaker till förändringar. Redovisningen ska fokusera på barn och unga och vara uppdelad på kön. Socialstyrelsen ska i de delar som behandlar folkhälsans långsiktiga utveckling samverka med Statens folkhälsoinstitut. Avrapporteringen ska ske senast den 31 mars 2013, genom dels en rapport som behandlar verksamhetsperspektivet, dels en rapport som behandlar övriga delar av uppdraget. Avrapporteringen som rör övriga delar av uppdraget ska ske gemensamt med den avrapportering av den långsiktiga utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer som Statens folkhälsoinstitut ska redovisa senast den 31 mars 2013. 

2. utifrån data i befintliga register redovisa statistik över olycksfall bland barn, övergrepp mot barn och skador bland barn till följd av avsiktligt självdestruktiv handling i en särskild rapport vart fjärde år från och med 2007. Redovisningen ska vara uppdelad på flickor och pojkar. Nästa rapport lämnas senast den 28 februari 2015. En översiktlig statistik inkluderas årligen i Socialstyrelsens databaser på webbplatsen. (Folkhälsa)  

Övrig återkommande rapportering

1. Socialstyrelsen ska senast den 1 mars 2012 redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer ur Protokoll § 184 2008-06-17 (M2008/2746/H). (Miljöpolitik) 

2. Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV senast den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj, den 30 juli samt den 26 oktober. 

3. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 31 januari, rapportera bedömningar av tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor, samt tandläkare och tandhygienister.

4. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 28 februari, redovisa arbetet med nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer för tandvården.

6. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 30 april, redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna samt för rekvisitionsläkemedel.

7. Socialstyrelsen ska redovisa det arbete som myndigheten genomfört inom ramen för tillsynen av hälso- och sjukvården, socialtjänsten och LSS under 2011. I rapporten ska Socialstyrelsen redovisa bl.a. de viktigaste iakttagelserna under året, åtgärder som vidtagits med anledning uppmärksammade brister, resultat och slutsatser av tillsynen etc. Redovisningen ska där det är relevant, vara uppdelad på kön. En rapport ska lämnas senast den 1 maj 2012.

8. Socialstyrelsen ska tillse att vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för förlossnings-, nyföddhets-, barn- och elevhälsa finns utarbetade, tillgängliggörs och hålls uppdaterade. Uppdraget ska årligen redovisas i årsredovisningen med början i årsredovisningen för 2012. Vägledning för elevhälsan ska tas fram i samråd med Statens skolverk.

Övriga uppdrag

1. Socialstyrelsen får i uppdrag att vara ordförande i Nordliga Dimensionens Hälso- och Sociala Partnerskaps Expertgrupp för Primärvårds- och Fängelsehälsosystem. Sverige är ett av elva medlemsländer i The Northern Dimension Partnership for Public Health and Social Wellbeing (NDPHS).

2. Socialstyrelsen har under perioden 2009 till 2011 haft i uppdrag att att utveckla och lansera en nationell kunskapsportal inom äldreområdet och området psykisk ohälsa. Under 2012 får Socialstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla portalen med relevant teknik, innehåll och kvalitet. Finansiering av uppdraget sker från utgiftsområde 9, anslag 4:5, anslagspost 5 (se regleringsbrev för anslaget 4:5) och från anslag 1:8, anslagspost 3 (se regleringsbrevet för anslag 1:8).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:8

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen85 000
ap.1Insatser vaccinberedskap - del till SoS (ram)85 000

Villkor för anslag 2:8

ap.1 Insatser vaccinberedskap - del till SoS

Socialstyrelsen får använda medlen för insatser för vaccinberedskap efter beslut av regeringen.

3:2

Bidrag till handikapporganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen182 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)182 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Medlen fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

4:1

Personligt ombud (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen104 460
ap.1Personligt ombud (ram)104 460

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Personligt ombud

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:8 från den 17 december 2009 samt tilläggsbeslut i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011 under funktionshinder, uppdrag 1. Socialstyrelsen fördelar medlen till samtliga länsstyrelser utifrån en anpassad fördelningsmodell som går till verksamhet med personliga ombud. Av medlen får högst 1 000 000 kronor användas av Socialstyrelsen för kostnader att stödja, följa och utveckla verksamheten. Socialstyrelsen ansvarar för att återstående medel hos länsstyrelserna av 2012 års statsbidrag återbetalas till Socialstyrelsen i samband med redovisningen 2013.

7:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen953 409
ap.1Förvaltningsmedel (ram)953 409

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Förvaltningsmedel

För 2012 ska Socialstyrelsen utbetala totalt 18 066 000 kronor till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) kvartalsvis i förskott mot rekvisition.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Budgetår 2006

13:9

Bidrag till psykiatri och social psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.2Verksamhetsutveckling (ram)0

Villkor för anslag 13:9

ap.2 Verksamhetsutveckling

Socialstyrelsen disponerar anslagssparandet för att följa arbetet i de kommuner och landsting som deltagit i utbildningssatsningen på Case Managers som arbetar enligt ACT-modellen, undersöka vilka strategier som finns för att bevara kunskaper och arbetssätt inom organisationen och initiera en studie på klientnivå som visar hur brukarna upplevt utbildningssatsningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:8 Insatser för vaccinberedskap
ap.10Inget0
3:2 Bidrag till handikapporganisationer
ap.10Inget0
4:1 Personligt ombud
ap.10Inget0
7:1 Socialstyrelsen
ap.128 6023 %0
13:9 (2006) Bidrag till psykiatri och social psykiatri
ap.2 (2006)07000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)40 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)350 000
- varav INVESTERING350 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2579 451
2012-02-2579 451
2012-03-2579 451
2012-04-2579 451
2012-05-2579 451
2012-06-2579 451
2012-07-2579 451
2012-08-2579 451
2012-09-2579 451
2012-10-2579 451
2012-11-2579 451
2012-12-2579 448
Summa953 409
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

1 500 000 kronor avser bidrag från Konsumentverket för drift av skaderegistreringssystemet IDB.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Erika Borgny
Kopia till

Samtliga departement
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Utrikesdepartementet/KC
Försvarsdepartementet/SSK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Brottsoffermyndigheten
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksgäldskontoret
Samtliga länsstyrelser
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens folkhälsoinstitut
Myndigheten för vårdanalys
Försäkringskassan
Smittskyddsinstitutet
Livsmedelsverket
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Sveriges Kommuner och Landsting