Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2011-12-22
Ju2011/8654/DOM
Ju2011/8643/DOM
Ju2011/8649/DOM m.fl.
Se bilaga 1
Domstolsverket
Kyrkogatan 34
551 81 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Sveriges Domstolar
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sveriges Domstolars verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 04, bet. 2011/12:JuU1, rskr. 2011/12:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Sveriges Domstolar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Verksamheten vid Sveriges Domstolar ska bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv.

1

Mål och återrapporteringskrav

Dömande verksamhet

Mål

 • För brottmålen, exklusive förtursmål, ska inriktningen vara att huvuddelen (75 %) inte tar längre tid att avgöra än fem månader i tingsrätt respektive hovrätt.
 • För tvistemålen, exklusive gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, ska inriktningen vara att huvuddelen inte tar längre tid att avgöra än sju månader i tingsrätt respektive fem månader i hovrätt.
 • För målen i förvaltnings- och kammarrätterna, exklusive förturs- och migrationsmål, ska inriktningen vara att huvuddelen inte tar längre tid att avgöra än sex månader i respektive instans.
 • För migrationsmålen ska inriktningen vara att merparten (90 %) inte tar längre tid att avgöra än fyra månader i migrationsdomstol. För avlägsnandemål avseende ensamkommande barn ska dock inriktningen vara att merparten inte tar längre tid att avgöra än två månader. För verkställighetsmål ska inriktningen vara att merparten inte tar längre tid att avgöra än en månad.
 • För migrationsmålen vid Migrationsöverdomstolen ska inriktningen vara att merparten inte tar längre tid att avgöra än två månader.

Tings- och hovrätter, förvaltnings- och kammarrätter samt Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska för varje år i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer.

Återrapportering

Domstolsverket ska med en sammanhållen beskrivning och analys redovisa hur verksamheten vid Sveriges Domstolar har utvecklats och dess resultat. I redovisningen ska ingå en redogörelse för målstockens ålder och sammansättning. Analysen ska omfatta en bedömning av Sveriges Domstolar som helhet och av varje domstolskategori för sig. I analysen ska även beaktas förändringar i organisation och regelverk utanför Sveriges Domstolar som kan ha påverkat resultatet. Väsentliga förändringar i förhållande till föregående år ska kommenteras. Föreligger större skillnader mellan olika domstolar inom samma domstolskategori ska dessa skillnader kommenteras särskilt.

Domstolsverket ska särskilt redovisa:

 • Åtgärder som vidtagits eller som planeras för att minska långa handläggningstider och stora målbalanser samt kommentera vidtagna åtgärder och effekterna av dessa.
 • Överklagandefrekvenser och – för hovrätter och kammarrätter – ändringsfrekvenser.
 • Andelen avlägsnandemål som avgjorts inom fyra månader i migrationsdomstolarna.
 • Antalet avgjorda mål per årsarbetskraft för avlägsnandemål, verkställighetsmål och övriga mål i migrationsdomstolarna respektive Migrationsöverdomstolen.

Beslutande och rättsvårdande verksamhet

Mål

Under de närmaste åren ska inriktningen vara att huvuddelen (75%) av ärendena vid hyres- och arrendenämnderna (exklusive ärenden om avstående av besittningsskydd för bostad och lokal samt ärenden om lokalmedling) inte tar längre tid att avgöra än fyra månader.

Hyres- och arrendenämnderna ska för varje år i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer.

Återrapportering

Domstolsverket ska med en sammanhållen beskrivning och analys redovisa hur verksamheterna vid domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden har utvecklats och dess resultat. I redovisningen för domstolarna samt hyres- och arrendenämnderna ska ingå en redogörelse för ärendestockens ålder och sammansättning. Väsentliga förändringar i förhållande till föregående år ska kommenteras.

 

Domstolsverket ska särskilt redovisa:

 • Under budgetåret behandlade återkravsärenden (antal och belopp) vid Rättshjälpsmyndigheten.
 • Andelen ärenden som överklagats till Rättshjälpsnämnden och andelen ärenden där nämnden gjort någon ändring.

Övergripande administration, resursfördelning samt utvecklings- och kvalitetsarbete

Mål

Domstolsverket ska – med respekt för den grundläggande rollfördelningen mellan domstolarna, Domstolsverket och andra myndigheter – skapa förutsättningar för Sveriges Domstolar att uppfylla de mål som gäller för verksamheten, genom

 • att åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning,
 • att vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbetet,
 • att arbeta för en ökad tillgänglighet och information avseende Sveriges Domstolars verksamhet,
 • att arbeta för en ökad samverkan inom Sveriges Domstolar, och
 • att arbeta för en ökad samverkan mellan domstolar och andra berörda myndigheter.

Återrapportering

Domstolsverket ska redovisa hur arbetet med att ge Sveriges Domstolar administrativt stöd och service har bedrivits. Domstolsverket ska särskilt redovisa:

 • Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att den dömande verksamheten håller en hög kvalitet samt åtgärder som bidragit till att utveckla och effektivisera verksamheten inom Sveriges Domstolar.
 • Åtgärder som vidtagits för att öka allmänhetens förtroende för domstolarna, inklusive åtgärder som vidtagits för att säkerställa att parter, målsäganden och vittnen får ett bra bemötande och relevant information.
 • Åtgärder som vidtagits för att öka samverkan inom Sveriges Domstolar samt mellan domstolar och andra berörda myndigheter.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Sveriges Domstolar ska verka för en strategisk kompetensförsörjning.

Sveriges Domstolar ska ha en hög säkerhet för de anställda, parter och andra personer som deltar i en rättegång samt för övriga som besöker domstolarna.

Domstolsverket bör delta i utvecklingssamarbete med andra länder och i fredsfrämjande verksamhet, under förutsättning att extern finansiering finns. Domstolsverket får dessutom delta i internationell samverkan.

Domstolsverket ska initiera och samordna Sveriges Domstolars internationella verksamhet. Genom att lämna personalbidrag till civila internationella krishanteringsinsatser under ledning av FN, EU eller OSSE, ska Domstolsverket bidra till att uppfylla de specifika mål som är uppställda av den insatsansvariga organisationen för respektive insats.

Återrapporteringskrav

Kompetensförsörjning

Domstolsverket ska redovisa vilka strategiska överväganden som gjorts och åtgärder som vidtagits för att säkra domstolarnas kompetensbehov på såväl kort som lång sikt, bl.a. med beaktande av åldersstruktur, könsfördelning, pensionsavgångar och rekryteringsläget generellt.

Kompetensutveckling

Domstolsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa en ändamålsenlig kompetens hos personalen. Av redovisningen ska särskilt framgå hur Domstolsverkets kompetensstrategi har tillämpats och utvecklats.

Säkerhet

Domstolsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka skyddet och säkerheten för de anställda i domstolen, för parter och andra som deltar i en rättegång samt för övriga personer som besöker domstolarna.

Domstolsverket ska redovisa i vilken omfattning domstolarna under året beslutat om säkerhetskontroll i domstol och de kostnader domstolarna haft med anledning av detta.

Internationell verksamhet

Domstolsverket ska redovisa omfattningen och erfarenheterna av Sveriges Domstolars internationella verksamhet. Av redovisningen ska framgå:

 • antalet årsarbetskrafter som tagits i anspråk för internationellt samarbete och fredsfrämjande verksamhet,
 • deltagandet i respektive freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insats och kortfattat analysera resultatet av denna medverkan,
 • hur Domstolsverket har förberett för medverkan av personal i Sveriges Domstolar i internationell verksamhet, samt
 • erfarenheterna av samarbete med andra svenska myndigheter i internationell verksamhet.

Prognoser

Domstolsverket ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli 

26 oktober

I samband med prognosen i maj ska Domstolsverket lämna en beskrivning av personalsituationen och rekryteringsbehovet vid domstolarna.

Domstolsverket ska lämna relevant information till Migrationsverket i samband med såväl prognoser som verksamhetsuppföljning.

3

Uppdrag

1. Regeringen har i propositionen Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens gjort bedömningen att det bör vidtas informationsåtgärder i syfte att bl.a. öka kunskapen om medlare och om medling som tvistlösningsmetod, vilket kan bidra till en ökad användning av särskild medling i domstol men även vara till nytta för användare av privat medling (prop. 2010/11:128 s. 76 f.). Regeringen uppdrar åt Domstolsverket att ta fram och på lämpligt sätt göra tillgängligt relevant information om medling, förekomsten av uppförandekoder för medlare och annat som kan vara av betydelse för att hjälpa parter och domstolar i val av medlare och för att främja kvaliteten på medlingsverksamheten. Domstolsverket ska vidare ta fram och tillhandahålla en förteckning över medlare som förklarat sig villiga att åta sig medlingsuppdrag. Verket ska inom ramen för det arbetet ta ställning till vilken information som förteckningen ska innehålla och hur förteckningen i övrigt ska utformas, struktureras och hur den vidare ska förvaltas. Domstolsverket ska senast den 1 oktober 2012 redovisa hur uppdraget har genomförts.

2. Ordningen i och utanför rättssalarna har betydelse för dem som ska medverka i en rättsprocess, exempelvis som parter, målsäganden eller vittnen. Detta gäller särskilt i mål där ungdomar är inblandade. Även förtroendet för den dömande verksamheten i stort påverkas av ordningen i domstolarna. Regeringen uppdrar åt Domstolsverket att kartlägga hur ordningen i och utanför rättssalarna upprätthålls samt att, vid behov, lämna förslag på åtgärder som kan bidra till en bättre ordningssituation. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2012.

3. Domstolsverket har i regleringsbrevet för Sveriges Domstolar för 2011 fått i uppdrag ett dokumentera förändringsarbetet som har bedrivits i domstolarna på senare tid och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan domstolarna i dessa frågor (se p. 4 under Pågående uppdrag). Regeringen uppdrar nu åt Domstolsverket att vid genomförandet av uppdraget särskilt beakta domstolarnas arbetsformer såväl inom domstolen som i förhållande till andra myndigheter vid hantering av ungdomsmål. Mot denna bakgrund förlängs tiden för uppdragets genomförande till den 31 oktober 2012.

4. Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården fick i regleringsbrevet för 2011 i uppdrag att ta fram en plan för att anpassa verksamheten till införandet av ett strukturerat elektroniskt informationsflöde. Uppdraget redovisades i november 2011. Mot denna bakgrund ska Domstolsverket redovisa vilka åtgärder som vidtas för att anpassa verksamheten till införandet av ett strukturerat elektroniskt informationsflöde så att de effektivitets- och kvalitetsnyttor som skapas tillvaratas fullt ut. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2012.

5. Domstolsverket ges i uppdrag att i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Kriminalvården, och Åklagarmyndigheten utarbeta en handlingsplan för rättsväsendets biståndsfinansierade medverkan i internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. Regeringen bedömer att en handlingsplan kan bidra till att säkerställa rättsväsendets kvalitativa såväl som kvantitativa deltagande i internationell civil krishantering samt bidra till en ökad helhetssyn och ett effektivare resursutnyttjande. I uppdraget ingår att

 • ge förslag till åtgärder med syfte att dels stärka samordningen mellan myndigheterna i rättskedjan, liksom samverkan med de andra myndigheter som är verksamma inom internationell krishantering, dels stärka kopplingarna mellan rättsväsendets deltagande i internationell civil krishantering och det internationella utvecklingssamarbete som rättsväsendets myndigheter deltar i,
 • lämna förslag till hur rättsväsendets medverkan i internationella uppdrag utöver måluppfyllelsen för biståndspolitiken också i högre grad ska kunna bidra till operativ nytta för kärnverksamheten, förmågeutveckling och kompetensuppbyggnad för den utsändande myndigheten,
 • utarbeta ett sammanhållet synsätt för att ta om hand den kompetens som förvärvas i internationella uppdrag, och i samband med detta överväga andra personalrelaterade frågor som till exempel rekrytering och utbildning.

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 mars 2012 då en kort lägesbeskrivning ska lämnas av hur samverkansformerna har utvecklats. Uppdaget ska slutredovisas den 30 september 2012. Efter uppdragets genomförande ska myndigheterna årligen, med start 2013, i samband med att årsredovisningarna lämnas, också lämna en samlad resultatredovisning av rättsväsendets bidrag till internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete.

Redovisningen ska samordnas av Rikspolisstyrelsen.

Vid uppdragets genomförande ska myndigheterna samråda med övriga berörda aktörer, i synnerhet Folke Bernadotteakademin (FBA) och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt med den utredare som på Justitiedepartementets uppdrag ser över rättsväsendets deltagande i internationella insatser (Ju2011/4296/P).

Pågående uppdrag

1. Sveriges Domstolar ska, som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården och Skatteverket senast den 31 december 2012 ha infört ett strukturerat elektroniskt informationsflöde framåt i rättskedjan. Samverkan ska även ske med Brottsförebyggande rådet. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Sveriges Domstolar anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

2. Domstolsverket har tillsammans med Brottsoffermyndigheten regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM).

3. Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Domstolsverket i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlaget. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

4. Av de utvärderingar som gjorts av domstolarnas inre organisationsformer och arbetsmetoder och som beskrivits i bland annat Statskontorets rapport Domstolarnas inre arbete (2009:20) framgår att det i flertalet domstolar bedrivits förändringsarbete på dessa områden. I syfte att tillvarata goda resultat av förändringsarbetet ska Domstolsverket dokumentera arbete som har bedrivits i domstolarna på senare tid och skapa förutsättningar för ett regelbundet erfarenhetsutbyte mellan domstolarna i dessa frågor. Domstolsverket ska senast den 31 oktober 2012 redovisa till regeringen (Justitiedepartementet) hur uppdraget bedrivits och vilka resultat som därigenom uppnåtts.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:5

Sveriges Domstolar (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket4 899 954
ap.1Sveriges Domstolar (ram)4 899 954

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Sveriges Domstolar

Från anslaget får avräknas: 

 • Utgifter för bidrag till nämndemannasammanslutningar, information till nämndemän, bidrag till nämndemäns resekostnader vid studiebesök på kriminalvårdsanstalter eller andra inrättningar av intresse för nämndemännens verksamhet.
 • Uppstartskostnader för internationellt utvecklingsarbete på rättsområdet.  
 • Kostnader för förberedelser för personals deltagande i fredsfrämjande verksamhet.
 • Eventuella kvardröjande kostnader till följd av avvecklingen av de allmänna advokatbyråerna.
 • Utgifter för Rättshjälpsnämndens verksamhet samt arvoden för ordföranden och ledamöterna i Rättshjälpsnämnden enligt särskilda regeringsbeslut.
 • Utgifter för verksamheten i Notarienämnden och för arvoden åt ledamöter och ersättare i denna nämnd.
 • Utgifter för representanter i Rådgivande organet av europeiska domare inom Europarådet. 

1:12

Rättsliga biträden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket2 025 657
ap.1Rättsliga biträden m.m. (ram)2 025 657

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Rättsliga biträden m.m.

Anslaget finansierar även utgifter som i regleringsbrevet för 1997 skulle avräknas mot anslagsposterna 1-5 för utgifter i ärenden som påbörjats innan den nya rättshjälpslagen trädde i kraft (den 1 december 1997).

Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel från anslaget betalas ut till följande: Regeringskansliet, Kriminalvården, Kriminalvårdsnämnden, övervakningsnämnderna, Socialstyrelsen, Arbetsdomstolen, Patentbesvärsrätten samt länsstyrelserna.

Rättshjälp enligt rättshjälpslagen

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rättshjälp enligt rättshjälpslagen disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Rättshjälpsnämnden.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning till biträden till den del ersättningen inte täcks av den rättshjälpsavgift som den rättssökande ska betala enligt 23 § rättshjälpslagen (1996:1619).
 • Ersättning som avses i 16-18 §§ rättshjälpslagen.
 • Statens utgifter som avses i 20 § rättshjälpslagen.
 • Ersättning för kostnader som inte kunnat täckas till följd av befrielse från utsökningsavgifter enligt 16 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för rättshjälpskostnad redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Utgifter för offentligt försvar

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt försvar disponeras av de allmänna domstolarna.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning till offentliga försvarare.
 • Ersättning till offentliga ombud.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet avseende utgift för offentligt försvar redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Utgifter för offentligt biträde

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt biträde disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt Rättshjälpsmyndigheten.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning till offentligt biträde.
 • Ersättning till tredje man för utredning enligt 4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde.

Rådgivning

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rådgivning disponeras av Rättshjälpsmyndigheten.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning enligt 5 § rättshjälpslagen (1996:1619) till den som lämnat rådgivning mot nedsatt avgift.
 • Ersättning för utgifter för tolk (översättare) i rådgivningsärenden enligt 5 § rättshjälpslagen.

Utgifter för målsägandebiträde

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för målsägandebiträde disponeras av de allmänna domstolarna.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning till målsägandebiträde.
 • Ersättning enligt 6 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet avseende utgift för målsägandebiträde redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Utgifter för särskild företrädare för barn

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för särskild företrädare för barn disponeras av de allmänna domstolarna.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning till särskild företrädare för barn.
 • Ersättning enligt 12 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.

Ersättningsgaranti för bodelningsförrättare

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende ersättningsgaranti för bodelningsförrättare disponeras av de allmänna domstolarna.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning till bodelningsförrättare enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken.

Diverse kostnader för rättsväsendet

Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel från anslaget betalas ut till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Från anslaget får avräknas ersättning för kostnader avseende översättning, delgivning m.m. som hänför sig till internationellt straff- och civilrättsligt samarbete inom Centralmyndighetens ansvarsområde och som inte ska bäras av annan myndighet.

Vissa domstolsutgifter m.m.

Efter beslut från Domstolsverket får medel från anslaget disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna.

Från anslaget får avräknas:

Utgifter för bevisning

Vittne

 • 36 kap. 24 § rättegångsbalken
 • 6 § lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
 • 26 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Målsägande

 • 37 kap. 3 § rättegångsbalken
 • 6 § lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.

Sakkunnig

 • 40 kap. 17 eller 19 § rättegångsbalken
 • 24 eller 26 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Blodundersökning

 • 3 § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Övrigt

 • 19 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
 • 19 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Utgifter för parter

Misstänkt i brottmål

 • 21 kap. 12 § rättegångsbalken
 • 31 kap. 2 eller 8 § rättegångsbalken
 • 18 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Vårdnadshavare

 • 21 kap. 11 § rättegångsbalken
 • 26 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Part och parts ställföreträdare

 • 11 kap. 6 § rättegångsbalken
 • 15 eller 23 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Utgifter för tolk m.m.

Tolk

 • 5 kap. 8 § rättegångsbalken
 • 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
 • 27 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

I utgifterna för tolk m.m. får även tolkförmedlings administrativa avgift ingå.

Översättning

 • 33 kap. 9 § rättegångsbalken
 • utgift som ska betalas av staten för översättning från finska till svenska språket av handling som ges in i mål eller ärende i Haparanda och Gällivare tingsrätter samt vid mark- och miljödomstolen i Umeå avseende mål från kommuner i Haparanda och Gällivare tingsrätters domsagor.

Utgifter för god man

God man

 • 18 kap. 1 § äktenskapsbalken
 • 20 kap. 2 b § föräldrabalken

Förvaltararvoden m.m. i konkurser

Konkursutgifter

 • 6 kap. 10 § tredje stycket, 14 kap. 2 eller 3 § konkurslagen (1987:672)

Ersättning till likvidatorer och till bouppteckningsförrättare

Ersättning till likvidatorer där likvidatorn har förordnats av rätten enligt 1 § förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidator.

Ersättning till den som enligt 20 kap. 9 § ärvdabalken har förordnats att föranstalta om bouppteckning enligt 6 § förordningen (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för utgift som belastat anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. ska redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:5 Sveriges Domstolar
ap.1146 9993 %0
1:12 Rättsliga biträden m.m.
ap.1202 566Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)1 040 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)539 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25408 330
2012-02-25408 330
2012-03-25408 330
2012-04-25408 330
2012-05-25408 330
2012-06-25408 330
2012-07-25408 330
2012-08-25408 330
2012-09-25408 330
2012-10-25408 330
2012-11-25408 330
2012-12-25408 324
Summa4 899 954
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Sveriges Domstolar

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter övriga domstolar25110032 000032 00032 000
Efterbevaknings- och tillsynsavgifter25610020 000020 00020 000
Kungörandeavgifter25110010 000010 00010 000
Ansökningsavgifter mark- och miljödomstolarna25370010 000010 00010 000
Summa0072 000072 00072 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgifter övriga domstolar

Ansökningsavgifter för övriga domstolar ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Efterbevaknings- och tillsynsavgifter

Efterbevakningsavgifter enligt 9 kap. 20 § och tillsynsavgifter m.m. enligt 14 kap. 17 § konkurslagen (1987:672) ska redovisas mot inkomsttitel 2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter.

Kungörandeavgifter

Avgiftsintäkter från kungörandeavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Ansökningsavgifter mark- och miljödomstolarna

Avgiftsintäkter från ansökningsavgifter avseende mark- och miljödomstolarna ska redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek för den offentligrättsliga verksamheten framgår av förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Domstolsverket får ta emot bidrag från Arbetsförmedlingen för arbetsmarknadsåtgärder samt från Sida, EU och FN för finansiering av den internationella verksamhet som Sveriges Domstolar deltar i. Det beräknade bidraget uppgår till 11 000 000 kronor.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras36 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Medel som erhålls på grund av ålagd återbetalningsskyldighet av rättshjälp ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Daniel Palm
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Socialdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Högsta domstolen
hovrätterna
tingsrätterna
Högsta förvaltningsdomstolen
kammarrätterna
förvaltningsrätterna
hyres- och arrendenämnderna
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Kriminalvården
Kriminalvårdsnämnden
Brottsförebyggande rådet
övervakningsnämnderna
Statskontoret
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Arbetsdomstolen
Transportstyrelsen
Patentbesvärsrätten
Åklagarmyndigheten

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:7, 2011-12-22

Diarienummerförteckning

Ju2011/8654/DOM
Ju2011/8643/DOM
Ju2011/8649/DOM
Ju2011/9119/KRIM (delvis)