Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2011-12-15
Fi2011/5098 (delvis)
Kungliga hov- och slottsstaten
Kungl. Slottet
11130 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kungliga hov- och slottsstaten
Riksdagen har beslutat om Kungliga hov- och slottsstatens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 01, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:56).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Kungliga hov- och slottsstaten och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet62 986
ap.1Kungliga hovstaten (ram)62 986
Disponeras av Kungliga hov- och slottsstaten60 515
ap.2Kungliga slottsstaten (ram)60 515

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kungliga hovstaten

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet. Medlen betalas ut efter rekvisition till HM Konungens hovförvaltning.

ap.2 Kungliga slottsstaten

Anslagsposten får användas efter beslut av Riksmarskalksämbetet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten
ap.11 860Inget0
ap.21 8153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungliga hov- och slottsstatens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-257 043
2012-02-257 043
2012-03-257 043
2012-04-257 043
2012-05-257 043
2012-06-257 043
2012-07-253 043
2012-08-253 043
2012-09-253 043
2012-10-253 043
2012-11-253 043
2012-12-253 042
Summa60 515
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungliga hov- och slottsstatens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Kungliga slottsstaten

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kungliga hov- och slottsstaten ska enligt den överenskommelse som träffades med regeringen 1996 årligen lämna en verksamhetsberättelse över den samlade verksamheten. Tyngdpunkten i redovisningen ska läggas på hur tilldelade medel har använts när det gäller Ståthållarämbetet och Husgerådskammaren.

Överenskommelsen mellan Riksmarskalksämbetet och regeringen har kompletterats 2005. Enligt denna komplettering ska verksamhets- berättelsen bli utförligare när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för anslagspost 1 Kungliga hovstaten. Förutom uppgifter om antalet anställda respektive antalet årsarbetskrafter ska även antalet resdagar och antalet gäster vid olika slags representation redovisas, liksom uppgifter avseende Hovstallet. Information ska lämnas om de olika organisatoriska enheternas andel av de sammanlagda kostnaderna för hovstaten. Därvid ska samtliga kostnader som anslaget är avsett att täcka vara fördelade på de berörda enheterna.

Riksdagen har den 7 december 2011 gett tillkänna att regeringen ska genomföra en översyn av överenskommelsen med Riksmarskalksämbetet. Översynen anges syfta till att verka för en ökad insyn i hovstaten, men samtidigt respektera statschefens privata sfär och inte utgöra någon ändring i den nuvarande konstitutionella ordningen (bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:56).

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska med undantag av föreskriften om resultatredovisning i 2 kap. 4 § tillämpas på Kungliga slottsstaten (anslagspost 2). Utgifter för egen verksamhet ska avräknas mot anslag det budgetår till vilket utgiften hänför sig.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Lena Westin
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA och KLS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Riksmarskalksämbetet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet