Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2011-12-20
S2011/1164/SF
S2011/11064/VS (delvis)
Inspektionen för socialförsäkringen
Box 202
10124 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för socialförsäkringens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Inspektionen för socialförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen ska verka för rättssäkerhet och effektivitet inom socialförsäkringsområdet samt bidra till att medborgarna har en hög tilltro till socialförsäkringarna.

Återrapportering:

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska bedöma vilken betydelse myndighetens granskningar har haft för socialförsäkringsadministrationens effektivitet, rättssäkerhet och för medborgarnas tilltro till socialförsäkringarna.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och ISF rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan.  

Prognoser 

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes, enligt instruktion från ESV den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober.

En legitim socialförsäkring

En av de största utmaningarna för socialförsäkringen de närmaste åren är att uppnå ett ökat förtroende hos medborgarna. En modern försäkring är trygg och förutsägbar och bygger på att de som är inblandade känner en tillit kring att svåra beslut fattas på bästa sätt och att besluten alltid kan bli föremål för en rättssäker prövning. Reglerna ska vara tydliga och förutsägbara och det ska gå att lita på att de tillämpas rättssäkert och enhetligt över landet. Det innefattar också att rätt ersättning betalas ut till rätt person. Förtroende och legitimitet byggs i många led och det är fler aktörer än Försäkringskassan som måste bidra. En väl fungerande administration som effektivt och rättssäkert administrerar socialförsäkringen är en nödvändig förutsättning för detta. Försäkringskassan driver sedan en tid tillbaka ett omfattande utvecklingsarbete i dessa frågor.

ISF ska under 2012 bidra till att stärka legitimiteten i socialförsäkringen. Detta ska ske genom att ISF genomför studier och granskningar kring vad som påverkar förtroendet för socialförsäkringen samt föreslår åtgärder som stärker legitimiteten för socialförsäkringen och Försäkringskassan.

Som en del i detta arbete ska ISF granska hur beslut om indragen sjukpenning eller avslag på sjukpenning kommuniceras till de försäkrade. I uppdraget ingår också att granska Försäkringskassans rutiner för omprövning av sjukpenningärenden. Slutligen ska ISF bedöma om det allmänna ombudets roll vid Försäkringskassan kan förändras i syfte att stärka legitimiteten för socialförsäkringens administration. 

I de fall ISF anser att det med utgångspunkt i gjorda granskningar finns behov av förbättringar, ska ISF föreslå åtgärder för detta.

Uppdraget ska avrapporteras i etapper och en samlad bedömning ska göras i den årliga rapporten som ISF lämnar samtidigt med årsredovisningen för 2012. Översynen av det allmänna ombudets roll ska återrapporteras senast den 4 juni 2012.

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

ISF ska granska Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens arbete med att utveckla tidiga och aktiva insatser i syfte att rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen (enligt uppdrag i Försäkringskassans regleringsbrev för 2012). ISF ska granska om rehabiliteringskedjans intentioner och drivkrafter för bl.a. den enskilde, arbetsgivare och hälso- och sjukvård upprätthålls. Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2013.

Insatser för personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen

ISF ska kartlägga och analysera de åtgärder som vidtas för försäkrade som återvänder till sjukförsäkringen efter att tidigare ha lämnat sjukförsäkringen på grund av att de uppburit ersättning under maximal tid. Analysen ska omfatta de personer som inom ett år återvänder till sjukförsäkringen och innehålla en jämförelse med de personer som inte återvänder. Skillnader mellan kvinnor och män ska särskilt analyseras liksom geografiska skillnader. I uppdraget ingår även att analysera faktorer som har betydelse för att den försäkrade avbryter insatser hos Arbetsförmedlingen och övergår till sjukförsäkringen. I uppdraget ingår också att analysera vilka åtgärder som vidtas av såväl Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården för dem som återvänder till sjukförsäkringen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 maj 2013. 

Långsiktigt stabil nivå för sjukfrånvaro

ISF ska analysera dagens nivåer på beviljande av sjukpenning och sjukersättning med utgångspunkt i hur regeringens reformer har påverkat arbetskraftsutbudet för kvinnor och män. Analysen ska utgå från tidigare gjorda undersökningar av jämviktsarbetslöshet, till exempel Finansdepartementets rapport Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas? Den närmare utformningen av uppdraget samt tidpunkt för redovisning ska tas fram i samråd med Socialdepartementet.

Informationseffektivitet inom Pensionsområdet

ISF ska beskriva pensionssparares och pensionärers behov av kunskap och information för att tillvarata sina intressen inom pensionsområdet och stärka sin ställning som konsumenter.

I redovisningen ska ingå en beskrivning av informationsgivningen till pensionssparare och pensionärer i länder med liknande pensionssystem.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 augusti 2012.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Uppföljning av Försäkringskassans effektiviseringsarbete

S2010/8272/SF

Bostadstillägg till pensionärer

Regleringsbrev 2011

Granskning av sjukskrivning över generationer

 Regleringsbrev 2011

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen64 953
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)64 953

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.11 9493 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)6 495
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-255 413
2012-02-255 413
2012-03-255 413
2012-04-255 413
2012-05-255 413
2012-06-255 413
2012-07-255 413
2012-08-255 413
2012-09-255 413
2012-10-255 413
2012-11-255 413
2012-12-255 410
Summa64 953
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Hugo Lindgren
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Försäkringskassan
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Pensionsmyndigheten
Sveriges Kommuner och Landsting