Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2011-12-20
S2011/11229/VS
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 5:3
Riksdagen har beslutat om och anslaget 5:3 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:3

Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet30 961
ap.2Del till Kammarkollegiet (ram)30 961
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.3Barnstatistik (ram)500

Villkor för anslag 5:3

ap.2 Del till Kammarkollegiet

100 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsuppdrag II:2 från 30 juni 2011 om Uppdrag till SCB om vårdnadsbidragsstatistik. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2012.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Barnstatistik

Medlen ska användas för att ta fram och publicera statistik om barn.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
5:3 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.2929Inget0
ap.315Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Statistiska centralbyrån
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret