Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2011-11-10
UF2011/66237/UD/SP
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 07, bet. 2010/11:UU2, rskr. 2010/11:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen175 000
ap.12Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande (ram)175 000

Villkor för anslag 1:1

ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande

Medel ska användas för nedanstående verksamhet planerad för 2011, med indikativa belopp i miljoner kronor.

Verksamhet

FörkortningIndikativa belopp, mnkr
Afrika
 

 
FN:s insats i DR Kongo MONUSCO7,0
EU:s insats i DR Kongo EUPOL1,6
FN:s insats i Liberia UNMIL19,0
FN:s insats i Sudan UNMIS 12,0
FN:s insats i SydsudanUNMISS7,0
FN:s insats i Darfur, Sudan UNAMID 1,2
Asien
 

 
EU:s insats i Afghanistan EUPOL18,0
PRT Mazar-e-Sharif i Afghanistan
 
2,0
OSSE:s insats i Kirgizistan
 
3,2
Europa
 

OSSE:s insats i Montenegro
 
1,6
OSSE:s insats i Moldavien
 
0,0
OSSE:s insats i Serbien
 
3,8
EU:s rättsstatsinsats i Kosovo EULEX57,5
EU:s insats i Bosnien-Hercegovina EUPM6,4
EU:s gränsstödsinsats i Moldavien/UkrainaEUBAM0,8
EU:s observatörsinsats i GeorgienEUMM 8,0
Mellanöstern
 

 
EU:s polisinsats i de palestinska områdena EUPOL COPPS4,3
EU:s rättsstatsinsats i Irak EUJUST LEX1,6
Latinamerika
 

 
FN:s insats i GuatemalaCICIG3,2
FN:s stabiliseringsinsats i HaitiMINUSTAH4,8
ÖVRIGT
 

 
Polisutbildning, språkutbildning, policy och metodutveckling (inkl. utländskt deltagande) inför internationell tjänstgöring (t.ex. UNPOC) och internationell samverkan
 
12,0
Totalt
 
175,0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ewa Björling
Karin Wallensteen
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevision
Justitiedepartementet PO
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet AME
Utrikesdepartementet ASO
Utrikesdepartementet EC
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet UP
Utrikesdepartementet USTYR
Utrikesdepartementet PIK
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet EKO
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Finansdepartementet BA
riksdagen utrikesutskottet
Kriminalvården
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen