Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2011-11-10
Ju2011/7443/PO
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen
Riksdagen har beslutat om verksamheten för Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 04, bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Polisen ska bidra till att öka människors trygghet. Det är därför viktigt att förtroendet för Polisen är högt. Polisen ska bli mer effektiv och verksamhetsresultatet ska förbättras. Rättskedjeperspektivet ska beaktas. Verksamheten ska bedrivas med hög och jämn kvalitet vid samtliga polismyndigheter. En större andel brott ska klaras upp och det brottsutredande och brottsförebyggande arbetet ska utvecklas. För att öka människors trygghet ska Polisen också vara synlig och tillgänglig i hela landet.

Polisens uppgifter framgår av ett flertal författningar. Med utgångspunkt i dessa ska Rikspolisstyrelsen redovisa och kommentera resultatet av Polisens verksamhet. Därutöver ska Rikspolisstyrelsen redovisa följande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Polisens resultat

Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur Polisen har arbetat med att förbättra verksamhetsresultatet. Av redovisningen ska också framgå vilka insatser som har gjorts för att verksamheten ska bedrivas med hög och jämn kvalitet i hela landet.

Brottsförebyggande arbete

Polisens brottsförebyggande arbete ska vara planlagt, proaktivt och problemorienterat och ska utföras på eget initiativ och i samverkan med andra samhällsaktörer. Rikspolisstyrelsen ska analysera och bedöma det brottsförebyggande arbetet för polismyndigheterna sammantaget samt var för sig. Analysen och bedömningen ska utgå från Polisens underrättelsemodell. Av redovisningen ska bland annat framgå 

 • insatser och prestationer som har genomförts inom det brottsförebyggande arbetet samt vilka resurser som polismyndigheterna har avsatt för detta arbete  
 • vilka åtgärder som har vidtagits med avseende på resultatet av den nationella trygghetsundersökningen (NTU) samt resultatet av dessa
 • hur många samverkansöverenskommelser som har ingåtts samt resultatet av dessa.

Tertialrapporter

Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur nedanstående indikatorer har förändrats

 1. antal anmälda brott
 2. antal och andel personuppklarade brott
 3. antal ärenden redovisade till åklagare
 4. antal bearbetade ärenden
 5. antal ärenden redovisade till åklagare per 1500 utredningstimmar
 6. andel redovisade ärenden till åklagare av bearbetade ärenden
 7. andel positiva lagföringsbeslut i ärenden där förundersökning letts av polismyndighet
 8. andel beslut om åtalsunderlåtelse (exkl. LUL) av de positiva lagföringsbeslut där förundersökning letts av polismyndighet
 9. antal öppna ärenden
 10. medianen för genomströmningstiden avseende bearbetade ärenden
 11. andel öppna ärenden äldre än 6 månader av inkomna ärenden
 12. anslagsutfall för perioden i procent av tilldelade medel
 13. andelen av alla inkommande samtal till Polisens kontaktcenter (PKC) som besvarats av operatör inom tre minuter

Redovisningarna ska lämnas tertialvis senast den 10 juni, den 10 oktober och i samband med årsredovisningen. Rikspolisstyrelsen ska redovisa förändringen av indikatorerna 1-13 jämfört med samma period föregående år. Rikspolisstyrelsen ska göra en samlad bedömning för indikatorerna 1-11 och påvisa eventuella viktiga förändringar samt redovisa en analys av dessa. Om Rikspolisstyrelsen bedömer att åtgärder behöver vidtas ska dessa anges och förklaras. Förändringar, bedömning samt eventuella åtgärder gällande indikatorerna 1-11 ska redovisas för polismyndigheterna sammantaget samt var för sig. I samband med redovisningen för det tredje tertialet ska även indikatorernas utveckling över tid analyseras och bedömas. Indikator 12 ska redovisas och kommenteras för hela polisorganisationen samt för polismyndigheterna var för sig. Utvecklingen av indikator 13 redovisas och bedöms sammantaget för PKC.

Kompetens och ledarskap

Polisen ska ha kompetenta chefer och medarbetare av båda könen och med olika etnisk bakgrund och erfarenheter. Arbetet med att utveckla ledarskapet ska fortsätta. Rikspolisstyrelsen ska redovisa

 • hur det fortsatta arbetet med chefsförsörjningen för strategisk nivå fortskrider
 • hur erfarenheter av internationellt arbete tas om hand i organisationen samt antal och andel personer i kompetenskategorin ledningskompetens som har erfarenhet av internationell tjänstgöring. Sådan tjänstgöring ska ha pågått under en längre sammanhängande tid och ha skett de senaste fem åren.
 • hur Polisen arbetar med att utveckla kompetensförsörjningsprocessen för att säkerställa en effektiv och fungerande verksamhet på kort och lång sikt. Av redovisningen ska framgå vilka olika typer av kompetenser som behövs för att det brottsförebyggande arbetet och utredningsverksamheten ska hålla hög kvalitet. Av redovisningen ska också framgå vilka åtgärder som Polisen har vidtagit för att ytterligare utveckla personalen i den yttre verksamheten.

Arbetstidens förläggning

Arbetstidens förläggning ska styras av verksamhetens behov. Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som Polisen har vidtagit för att säkerställa att arbetstidens förläggning utgår från verksamhetens behov. Av redovisningen ska framgå resultatet av vidtagna åtgärder.

Polisens kontaktcenter

Polisens kontaktcenter (PKC) är en viktig kontaktyta mellan allmänheten och polisorganisationen. Därför ska PKC ha hög tillgänglighet och ge snabb och korrekt service till allmänheten. Det är också av stor vikt för den fortsatta hanteringen av ärenden genom rättskedjan att anmälningsupptagningen vid PKC håller hög kvalitet. Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra styrningen och uppföljningen av PKC. Därutöver ska Rikspolisstyrelsen

 • bedöma och redovisa kvaliteten i upprättade brottsanmälningar från PKC i var och en av de sju polismyndigheter som bedriver sådan verksamhet
 • redovisa den faktiska bemanningen inom PKC i var och en av de sju PKC-myndigheterna i förhållande till det av Rikspolisstyrelsen prognosticerade bemanningsbehovet
 • redovisa hur många ärenden varje PKC-myndighet har hanterat i förhållande till sin andel av de totala nationella resurserna för PKC.

Internationellt arbete

Polisens internationella arbete ska bidra till att uppfylla regeringens mål för polisorganisationen. Samarbetet inom den Europeiska unionen, liksom det gränsöverskridande regionala samarbetet, är i detta avseende särskilt viktigt. Därutöver ska den internationella verksamheten också bidra till att uppfylla målen för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Rikspolisstyrelsen ska redovisa 

 • omfattningen av Polisens informationsutbyte med Europol, Interpol, inom Schengen-samarbetet och i den nordiska sambandsmannakretsen samt hur detta samarbete har påverkat Polisens verksamhetsresultat. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som Rikspolisstyrelsen har vidtagit för att kunna planera, följa, mäta och analysera den verksamhet som Polisen bedriver inom relevanta internationella samarbetsformer
 • vilka åtgärder Polisen har vidtagit som en följd av de internationella förpliktelser som Sverige har ingått bland annat inom den Europeiska unionen
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet i konflikt- och postkonfliktområden samt hur Rikspolisstyrelsen har följt den nationella handlingsplanen för att genomföra resolutionen, till exempel vilka ansträngningar som har gjorts för att rekrytera en hög andel kvinnor. I redovisningen ska ingå könsuppdelad statistik. Av redovisningen ska också framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att efterleva åtagandena i de närbesläktade resolutionerna 1820 (2008) och 1889 (2009) som också handlar om kvinnor, fred och säkerhet.

Utredning av grova brott

Polisens handläggning av grova brott ska förbättras och utvecklas. Detta arbete ska ske i samråd med Åklagarmyndigheten. Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits inom Polisen för att förbättra handläggningen av grova brott. Med grova brott avses brott enligt den definition som används i Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott (PUG).

Brottsofferarbete

Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits inom Polisen för att vidareutveckla och följa upp brottsofferarbetet inom polisorganisationen samt i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Brottsutbytesfrågor

Rikspolisstyrelsen ska redovisa och analysera de åtgärder som Polisen har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Rikspolisstyrelsen ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av Polisens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel

Den parlamentariska kontrollen av tillämpningen av bestämmelserna om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål baseras på redogörelsen i regeringens årliga skrivelse till riksdagen. Regeringen har gett Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen i uppdrag att en gång per år redovisa myndigheternas tillämpning av nämnda hemliga tvångsmedel. Mot bakgrund av detta uppdrag ska Rikspolisstyrelsen redovisa hur myndigheten säkerställer att de uppgifter som lämnas till regeringen är av hög kvalitet. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten möjliggör för den operativa verksamheten att fortlöpande rapportera användningen av angivna hemliga tvångsmedel. Redovisningen ska lämnas senast den 31 maj 2011.

Prognoser

Rikspolisstyrelsen ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utförliga kommentarer ska bifogas i Hermes vid respektive prognostillfälle. Prognoserna lämnas i Hermes den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

IT för en grönare förvaltning

Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur Polisen har följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

Handläggningstider avseende unga lagöverträdare

Ungdomsbrottslighet måste bekämpas med tidiga och tydliga åtgärder. De tidsfrister som idag finns för hantering av ungdomsmål överskrids ofta. Rikspolisstyrelsen ska därför stödja polismyndigheterna att hålla de lagstadgade tidsfristerna avseende ungdomsärenden. Rikspolisstyrelsen ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att korta handläggningstiderna i dessa ärenden.

Utveckling av Polisens brottsförebyggande arbete

Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande rådet ska gemensamt beskriva Polisens strategiska brottsförebyggande arbete och ange hur det kan utvecklas. I uppdraget ingår att analysera vilket kunskapsstöd som Polisen behöver i det brottsförebyggande arbetet och bedöma Polisens metodstöd. Inom ramen för ingångna samverkansöverenskommelser mellan polismyndigheter och kommuner får Brottsförebyggande rådet, efter samråd med Rikspolisstyrelsen, stimulera och utvärdera lokala brottsförebyggande projekt som bedöms vara särskilt intressanta. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen.

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Rikspolisstyrelsen i samverkan med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Förbättrad hantering av mängdbrottsärenden

Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket har haft i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv samordning och handläggning av mängdbrott. Mot bakgrund av redovisningen av detta uppdrag (Ju2010/6658/Å) ska Rikspolisstyrelsen, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Domstolsverket, redovisa de gemensamma åtgärder som pågår och som, sedan den förra redovisningen, vidtagits för att förbättra hanteringen av mängdbrott i hela rättskedjan. Myndigheterna ska särskilt redovisa de åtgärder som vidtas för att åstadkomma en väl fungerande samverkan och samordning på såväl operativ som central nivå samt för att uppnå en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning. Av redovisningen ska framgå hur de gemensamma åtgärderna konkret har lett och leder till förbättrade verksamhetsresultat avseende mängdbrott. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2011. 

Samtidigt som det myndighetsgemensamma mängdbrottsarbetet utvecklas och ansvarsfördelningen tydliggörs är det av stor vikt att Polisen har tillräcklig kompetens och väl fungerande arbetsformer för att hantera mängdbrottsärenden. Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilket fortsatt arbete som bedrivs för att höja kompetensnivån hos de polisiära förundersökningsledarna. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2011.

Effekthemtagning inom arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning

Rikspolisstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för att anpassa verksamheten till införandet av ett strukturerat elektroniskt informationsflöde så att de effektivitets- och kvalitetsnyttor som skapas tillvaratas fullt ut. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2011.

Verkställighetsarbete

Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska samverka för att effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut samt vidta de åtgärder som krävs för att öka andelen verkställda beslut. I detta ingår att vidta åtgärder för att uppnå skyndsamhetskravet i utlänningslagen. Myndigheterna ska senast den 30 september 2011 gemensamt redovisa sitt fortsatta effektiviseringsarbete innefattande de utvecklingsområden som identifierats i det så kallade REVA-projektet. Av redovisningen ska även framgå om utvecklingsområden inte har blivit föremål för effektiviseringsåtgärder samt konsekvenserna av detta för en effektiv verksamhet. Myndigheterna ska gemensamt redovisa resultatet av det pågående pilotprojektet inom ramen för REVA senast den 1 juni 2011.

Pågående uppdrag 

Effektivisering av polisverksamheten

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att effektivisera polisverksamheten. Rikspolisstyrelsen ska redovisa resultatet av uppdraget senast den 1 oktober 2011. En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 april 2011. (Ju2009/9595/PO).

Nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor

Ekobrottsmyndigheten har i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten bildat en myndighetsgemensam nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten. Myndigheterna ska utvärdera verksamheten i den myndighetsgemensamma funktionen. Utvärderingen ska redovisas senast den 31 maj 2012 (Ju2008/8737/Å).

Rättsväsendets informationsförsörjning

Rikspolisstyrelsen ska som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) i samverkan med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Skatteverket senast den 31 december  2012 ha infört ett strukturerat elektroniskt informationsflöde framåt i rättskedjan. Samverkan ska även ske med Brottsförebyggande rådet. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Rikspolisstyrelsen anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

Tillämpningen av vissa hemliga tvångsmedel

Rikspolisstyrelsen ska i samverkan med Åklagarmyndigheten en gång per år, före maj månads utgång, till regeringen lämna en gemensam redogörelse för tillämpningen av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under föregående år (Ju2010/855/Å).

Mångfaldsprojektet

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom Polisen. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2011 (Ju2009/2250/PO).

Grov organiserad brottslighet

Resultatet av arbetet mot den grova organiserade brottsligheten ska redovisas årligen i samband med årsredovisningen (Ju2008/5776/PO).

Prostitution och människohandel

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget ska redovisas senast den 20 februari 2011 (Ju2008/7403/PO).

Europeiska fonden för de yttre gränserna

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att vara nationell ansvarig myndighet för den Europeiska fonden för de yttre gränserna (Ju2007/5083/PO).

Analysera och förbereda en eventuell anslutning till det europeiska gränsövervakningssystemet

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att analysera och förbereda en svensk anslutning till det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur). Rikspolisstyrelsen ska genomföra uppdraget i nära samverkan med Kustbevakningen samt andra berörda myndigheter i den utsträckning som bedöms nödvändig. Rikspolisstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 30 april 2011 (Ju2010/7971/PO).

Information om minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel

Fortsatt uppdrag till Försvarsmakten, Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen angående information om minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel. Uppdraget ska redovisas löpande i Försvarsmaktens årsredovisning och slutredovisas senast den 31 december 2011 (Fö2007/1561/CIV).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1

Polisorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen19 616 367
ap.1Polisorganisationen (ram)19 616 367
Disponeras av Kammarkollegiet63 641
ap.4Till Kammarkollegiets disposition (ram)63 641
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet7 655
ap.3Polisorganisationen - RKs disposition (ram)7 655

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Polisorganisationen

Inom anslaget ska Rikspolisstyrelsen tilldela polismyndigheterna medelsramar.

Medel har beräknats för avgifter för Säkerhetspolisens räkning dels till företagshälsovården och dels till Arbetsgivarverket.

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet. Medel får också tas i anspråk för bidrag till projekt som bedrivs utanför polisorganisationen men som syftar till att utvärdera polisens verksamhet.  

Polisorganisationen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Rikspolisstyrelsen ska betala totalt 155 949 000  kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

ap.3 Polisorganisationen - RKs disposition

  Medlen får användas för att samordna och utveckla rättsväsendets informationsförsörjning.

ap.4 Till Kammarkollegiets disposition

Medlen får efter beslut av regeringen användas för att samordna och utveckla rättsväsendets informationsförsörjning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Polisorganisationen
ap.1588 1703 %0
ap.203 %0
ap.31803 %0
ap.42 0982 0720
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Polisorganisationen
1:1 ap.21:1 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)2 500 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 968 766
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rikspolisstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-251 634 306
2011-02-251 634 306
2011-03-251 634 306
2011-04-251 634 306
2011-05-251 634 306
2011-06-251 634 306
2011-07-251 634 306
2011-08-251 634 306
2011-09-251 634 306
2011-10-251 634 306
2011-11-251 636 656
2011-12-251 636 651
Summa19 616 367
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rikspolisstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Polisorganisationen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning-219 490-75 00024 00095 000-71 000-365 490
Passhantering26 3580410 000410 000026 358
Nationella ID-kort3 8908 50050 00042 0008 00020 390
Summa-189 242-66 500484 000547 000-63 000-318 742
Uppdragsverksamhet
Statens kriminaltekniska laboratorium-1 460-1503 4003 600-200-1 810
Tjänsteexport0013 50013 50000
Utbildning av ordningsvakter-9 821-2 0008 00010 000-2 000-13 821
Kontroll av väktarhundar-836-150400550-150-1 136
Summa-12 117-2 30025 30027 650-2 350-16 767
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Bevakning av Riksbankens penningtransporter2811-799-250500750-250-1 299
Tillståndsgivning2511-617 465-185 00050 000240 000-190 000-992 465
Summa-618 264-185 25050 500240 750-190 250-993 764
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Belopp avseende uppbörd ska redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalningar från FN av lån för svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

Rikspolisstyrelsen bemyndigas att ta ut en avgift av de som vill annonsera i tidningen Svensk Polis. Avgiftsintäkten ska bidra till att täcka kostnaderna för att ta fram tidningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rikspolisstyrelsen får ta emot bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende verksamhet inom området Samhällets krisberedskap.

Den 1 januari 2010 avskaffades systemet med kontrollmärken för vägfordon. Rikspolisstyrelsen får ta emot 14 000 000 kronor i bidrag från Transportstyrelsen för att kunna vidta kompensatoriska åtgärder för registerkontroller i trafikövervakningen.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras325 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras900 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Eva Zimmerman
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Kammarkollegiet
samtliga polismyndigheter
Statens kriminaltekniska laboratorium
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO