Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2011-11-10
UF2011/66238/UD/SP
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 20 Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 07, bet. 2010/11:UU2, rskr. 2010/11:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården20 000
ap.20Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården (ram)20 000

Villkor för anslag 1:1

ap.20 Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården

Medel ska användas för nedanstående verksamhet planerad för 2011 med indikativa belopp i miljoner kronor.

VerksamhetFörkortningIndikativa belopp mnkr
FN:s insats i DR KongoMONUSCO3,5
FN:s insats i LiberiaUNMIL3,8
FN:s insats i SydsudanUNMISS0,8
EU:s rättsstatsinsats i KosovoEULEX6,6
EU:s polisinsats i de palestinska områdenaEUPOL COPPS0,0
EU:s rättsstatsinsats i IrakEUJUST LEX0,4
FN:s stabiliseringsinsats i HaitiMINUSTAH3,0
Utbildning, policy- och metodutveckling (inkl. utländskt deltagande) inför internationell tjänstgöring (t.ex. UNPriPOC) och internationell samverkan
 
1,9
Totalt
 
20,0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.2003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ewa Björling
Maria Åkerlund De Francisco
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevision
Justitiedepartementet Krim
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet AME
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet UP
Utrikesdepartementet USTYR
Utrikesdepartementet PIK
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet EKO
Finansdepartementet BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Rikspolisstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen