Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2011-10-06
A2011/3723/IU
Migrationsverket
60170 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 13, bet. 2010/11:AU1, rskr. 2010/11:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket4 450 283
ap.1Extra ersättning för mottagna 2010 (ram)122 230
ap.2Ny schablonersättning (ram)120 000
ap.3Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd (ram)75 000
ap.10Grundersättning (ram)156 255
ap.11Schablonersättning (ram)2 000 000
ap.12Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. (ram)160 000
ap.13Ersättning för ensamkommande barn (ram)1 513 518
ap.14Ersättning för vissa särskilda kostnader (ram)60 000
ap.15Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård (ram)225 000
ap.16Extra ersättning 2007 till 2009 (ram)18 280
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län60 000
ap.4Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan (ram)60 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Extra ersättning för mottagna 2010

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden.

ap.2 Ny schablonersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i 11 - 14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Utöver anslagna medel på anslagsposten ska i juni respektive december 2011, från anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, ett schabloniserat belopp omföras till anslagsposten. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2011 multipliceras med 192 200 kronor.

ap.3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 15 - 17 §§ i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.4 Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Länsstyrelsen i Kronobergs län får ge anvisningar om ansökansförfarande m.m. för anvisade medel.

Länsstyrelsen i Kronobergs län får efter samråd med övriga länsstyrelser besluta om hur stor del av anvisade medel som ska fördelas för disposition av respektive länsstyrelse. Vidare får länsstyrelsen i Kronobergs län under 2011 pröva och besluta om ansökningar som avser samverkansarbete i anslutning till reformen om nyanlända invandrares etablering om högst 20 000 000 kronor.

ap.10 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i 9 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.11 Schablonersättning

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 10 - 13 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

ap.12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m.

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 17 - 19 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 19 - 23 §§ i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.13 Ersättning för ensamkommande barn

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i 21 och 22 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 - 31 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.14 Ersättning för vissa särskilda kostnader

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt bestämmelser i 26 och 38 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och för vissa särskilda kostnader enligt bestämmelser i 32 och 36 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 20a - 20d och 34 - 36 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och i 24 - 27 och 33 - 35 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.16 Extra ersättning 2007 till 2009

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.10Inget0
ap.210 000Inget0
ap.35 000Inget0
ap.40Inget0
ap.100Inget0
ap.1120 000Inget0
ap.120Inget0
ap.13406 788Inget0
ap.140Inget0
ap.1510 000Inget0
ap.160Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Socialdepartementet/SF
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KE
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting