Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2011-10-20
U2011/3980/SAM (slutlig)
U2011/5783/UH
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:53 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118, prop. 2010/11:99, utg.omr. 16, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:53

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet479 220
ap.1Svenska studenthemmet i Paris (ram)2 600
ap.2Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer (ram)2 300
ap.4Informationsinsatser i utlandet (ram)8 210
ap.5Svenskundervisning i utlandet (ram)4 300
ap.6Vissa stipendier (ram)860
ap.7Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (ram)1 700
ap.10Forskningsmedel (ram)62 542
ap.11Insatser i samband med avskaffandet av kårobligatoriet (ram)30 000
ap.12Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning (ram)4 142
ap.14Spetsutbildning i entreprenörskap och innovation (ram)10 830
ap.15Integrationssatsningar (ram)93 350
ap.17Matematiksatsning (ram)1 035
ap.18Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram)50 000
ap.20Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram)50 000
ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (ram)69 335
ap.22Ytterligare högskoleplatser Högskolan Borås (ram)7 016
ap.30Vidareutbildning av lärare i skolan (ram)0
ap.8Stipendier till utländska studenter (ram)30 000
ap.24Forskarskolor för lärare (ram)51 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet300
ap.13Teknikdelegation: Kanslikostnader (ram)0
ap.23Sammanslagning DI och TH (kanslikostnader) (ram)300

Villkor för anslag 2:53

ap.1 Svenska studenthemmet i Paris

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Svenska studenthemmet i Paris med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2011.

Styrelsen ska senast den 21 februari 2012 lämna en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller medlens användning och uppnådda resultat.  

ap.2 Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Sveriges förenade studentkårer.

ap.4 Informationsinsatser i utlandet

Kammarkollegiet ska utbetala medel till Svenska institutet med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2011.

Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet.

ap.5 Svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet ska utbetala medel till Svenska institutet med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2011.

Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Verksamheten ska vara inriktad främst mot länder utanför EU/EES och Schweiz.

ap.6 Vissa stipendier

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera stipendier för studier vid College of Europe samt insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt North2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. Vad gäller College of Europe bör stipendier ges till personer som har genomgått svensk högskoleutbildning.

De två utbytesprogrammen bör utnyttja cirka hälften vardera av medelstilldelningen. Av anslagsposten får högst 82 000 kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Vidare får högst 51 000 kronor av anslagsposten utgöra bidrag till det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för North2north utför.

ap.7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Av medlen under anslagsposten avser 1 159 000 kronor verksamhet inom Tempus, EU:s samarbetsprogram med Central- och Östeuropa inom högre utbildning, för att främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och ansökan samt genom att stödja projektkoordinatörer och genomförande av projekt.

Vidare avser 110 000 kronor stöd för åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten på ansökningar inom delprogrammet Leonardo da Vinci inom ramen för EU:s program för livslångt lärande. Medlen ska främst användas för större multilaterala projekt med förutsättningar att bidra till nationell utveckling. Medlen får även finansiera insatser som syftar till att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet.

Av medlen utgör slutligen 430 000 kronor delfinansiering av universitets och högskolors kostnader för intensivkurser i svenska språket för Erasmusstudenter, s.k. EILC (Erasmus Intensive Language Courses), 2011.

ap.8 Stipendier till utländska studenter

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 30 000 000 kr till Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK). Medlen ska användas för stipendier till studenter från länder utanför EES och Schweiz i enlighet med anvisningar i regleringsbrevet för budgetåret 2011 avseende IPK.

ap.10 Forskningsmedel

1. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 941 148 kronor till Kungl. Tekniska högskolan. Medlen avser bidrag för laborativ utbildning i Frankrike vid franska träningsreaktorer. 

Regeringen avser att återkomma med om beslut om utbetalning av medel från anslagsposten.

ap.11 Insatser i samband med avskaffandet av kårobligatoriet

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande (2008/09:154, 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitets och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2009, första halvåret, respektive 2010 ,andra halvåret, och antalet doktorander omräknat till heltidsekvivalenter 2009, första halvåret, respektive 2010, andra halvåret. Till universitet och högskolor utgår som minst 10 000 kr per år.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala medel till universitet och högskolor enligt följande tabell. Medlen avser första halvåret 2011.


tusen kr
Uppsala universitet1 133
Lunds universitet1 480
Göteborgs universitet1 378
Stockholms universitet1 532
Umeå universitet869
Linköpings universitet935
Karolinska institutet356
Kungl. Tekniska högskolan694
Luleå tekniska universitet354
Sveriges lantbruksuniversitet216
Karlstads universitet427
Mittuniversitetet408
Linnéuniversitetet732
Örebro universitet490
Blekinge tekniska högskola203
Malmö högskola598
Mälardalens högskola392
Försvarshögskolan20
Gymnastik- och idrottshögskolan25
Högskolan i Borås323
Högskolan Dalarna355
Högskolan på Gotland134
Högskolan i Gävle302
Högskolan i Halmstad295
Högskolan Kristianstad259
Högskolan i Skövde220
Högskolan Väst248
Södertörns högskola341
Danshögskolan8
Stockholms dramatiska högskola8
Konstfack30
Kungl. Konsthögskolan12
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm33
Operahögskolan i Stockholm5
Handelshögskolan i Stockholm80
Ericastiftelsen5
Ersta Sköndal högskola41
Johannelunds teologiska högskola5
Röda korsets högskola24
Sophiahemmet högskola20
Stockholms musikpedagogiska Institut5
Newmaninstitutet AB5
Totalt15 000

Kammarkollegiet ska snarast utbetala medel till universitet och högskolor enligt följande tabell. Medlen avser andra halvåret 2011. 


tusen kr
Uppsala universitet1 152
Lunds universitet1 434
Göteborgs universitet1 333
Stockholms universitet1 483
Umeå universitet866
Linköpings universitet942
Karolinska institutet343
Kungl. Tekniska högskolan741
Luleå tekniska universitet357
Sveriges lantbruksuniversitet215
Karlstads universitet426
Mittuniversitetet456
Linnéuniversitetet756
Örebro universitet501
Blekinge tekniska högskola207
Malmö högskola606
Mälardalens högskola390
Försvarshögskolan26
Gymnastik- och idrottshögskolan19
Högskolan i Borås315
Högskolan Dalarna348
Högskolan på Gotland117
Högskolan i Gävle311
Högskolan i Halmstad292
Högskolan Kristianstad264
Högskolan i Skövde215
Högskolan Väst246
Södertörns högskola358
Danshögskolan7
Stockholms dramatiska högskola11
Konstfack30
Kungl. Konsthögskolan10
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm32
Operahögskolan i Stockholm5
Handelshögskolan i Stockholm82
Ericastiftelsen5
Ersta Sköndal högskola40
Johannelunds teologiska högskola5
Röda korsets högskola24
Sophiahemmet högskola20
Stockholms musikpedagogiska Institut5
Newmaninstitutet AB5
Totalt15 000

ap.12 Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 4 142 000 kronor till Stockholms universitet. Dessa medel ska användas av universitetet för fördelning av stöd till studenter med funktionshinder, inkl. teckentolkning, i enlighet med vad som anges i regleringsbrevet för universitet och högskolor m.m.

ap.13 Teknikdelegation: Kanslikostnader

Regeringskansliet disponerar anslagsposten för att täcka kostnader för Teknikdelegationens kansli.

ap.14 Spetsutbildning i entreprenörskap och innovation

1. Regeringen har den 11 juni 2009 beslutat (U2009/3985/UH) att ge ekonomiskt stöd till Lunds universitet, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB för att dessa lärosäten ska anordna och utveckla två spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation:

 • Gothenburg Schools of Entrepreneurship, Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet, och
 • Master’s Programme in Entrepreneurship, Lunds universitet.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 3 249 000 kronor till Göteborgs universitet och 3 249 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB för Gothenburg Schools of Entrepreneurship.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 3 249 000 kronor till Lunds universitet för Master´s Programme in Entrepreneurship.

De helårsstudenter och helårsprestationer som utbildas inom ramen för ovan nämnda spetsutbildningar berättigar även lärosätena ersättning inom ordinarie takbelopp. Av årsredovisningen ska framgå antalet helårsstudenter, hur medlen för kvalitetsförstärkning har använts och hur medlen har bidragit till kvalitetsförstärkningen av utbildningen.

ap.15 Integrationssatsningar

Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet sökande och antagna till utbildning som bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt ovan uppdelat på antagningstermin. Av årsredovisningarna ska även framgå utbildningens upplägg och de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska göra en uppskattning av kostnaderna för satsningen uppdelat på nedlagda kostnader för planering, antagning, validering, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Medverkande lärosäten ska så långt möjligt redovisa:

1. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och

2. antalet studenter som har avbrutit studierna under utbildningens gång och anledningen till detta.

Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de arbetar med uppföljning av utbildningen och, om möjligt, resultatet av sådan uppföljning.

1. Göteborgs universitet och Stockholms universitet ska anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk juristutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska rikta sig till maximalt 15 helårsstudenter per lärosäte under 2011.

Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 52 250 kronor per helårsstudent. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Lärosätena ska senast den 4 november 2011 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) inkomma med underlag i fråga om antalet helårsstudenter som har antagits under höstterminen 2011 vid respektive lärosäte. I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive lärosäte. Samtliga medverkande lärosäten ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till lärosätena för genomförandet av utbildningarna.

2. Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö högskola ska anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till maximalt 300 helårsstudenter per år.

Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 87 500 kronor per helårsstudent. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Stockholms universitet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Universitet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 mars och den 4 november 2011 inkomma med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet helårsstudenter vid respektive lärosäte uppdelat på antagningstermin.  I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på lärosätet. Samtliga medverkande lärosäten ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

Lärosätena ska också slutföra sitt tidigare uppdrag om anordnande av kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning (U2006/9555/BIA, slutligt).

Kammarkollegiet ska som ersättning för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning under vårterminen 2011 snarast utbetala

 • 1 246 875 kronor till Göteborgs universitet,
 • 578 625 kronor till Linköpings universitet,
 • 2 101 750 kronor till Malmö högskola,
 • 8 221 375 kronor till Stockholms universitet,
 • 236 625 kronor till Umeå universitet, och
 • 346 000 kronor till Örebro universitet.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 158 750 kronor till Malmö högskola för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning under vårterminen 2010. Detta beslut ersätter beslut om ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2010 avseende universitet och högskolor m.m. om utbetalning av medel för detta ändamål som fattades den 28 oktober 2010 men som inte betalades ut under 2010 (U2010/6639/UH).

 

3. Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet ska anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till maximalt 65 helårsstudenter inom läkarutbildningen, 70 helårsstudenter inom sjuksköterskeutbildningen och 30 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen.

Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 234 600 kronor per helårsstudent på läkarutbildningen, med 130 300 kronor per helårsstudent på sjuksköterskeutbildningen och med 299 700 per helårsstudent på tandläkarutbildningen. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Karolinska institutet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Karolinska institutet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 mars och den 4 november 2011 inkomma med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte uppdelat på antagningstermin. I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektvie lärosäte. Samtliga medverkande lärosäten ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 500 000 kronor till Karolinska institutet för lärosätets samordningsarbete under 2011.

Kammarkollegiet ska som ersättning för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk läkar-, sjuksköterske- och tandläkarutbildning under vårterminen 2011 snarast utbetala

 • 4 822 130 kronor till Göteborgs universitet,
 • 6 093 430 kronor till Karolinska institutet, och
 • 1 759 500 kronor till Linköpings universitet.
 

4. Regeringen avser att under 2011 återkomma när det gäller fördelning av resterande medel under anslagsposten Integrationssatsningar.

ap.17 Matematiksatsning

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 033 000 kronor till Göteborgs universitet för att universitetet, som samordnare av matematiksatsningen inom högre utbildning, fortsatt ska tillhandahålla en webbaserad överbryggningskurs mellan gymnasieskolan och högskolan i samråd med Nationellt resurscentrum i matematik (NCM) och berörda lärosäten. Kursen ska erbjudas gymnasieelever som bl.a. sommarkurs.

Göteborgs universitet och NCM ska i samråd med övriga universitet och högskolor anordna regelbundna nationella möten mellan gymnasie- och högskolelärare i matematik. Göteborgs universitet och NCM ska vidare stimulera till lokala möten mellan lärosäten och kringliggande gymnasieskolor.

Återrapportering

Göteborgs universitet ska i sin årsredovisning redovisa de insatser som har gjorts och de resultat som har uppnåtts.

ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare

Medlen under anslagsposten avser att täcka kostnader för vidareutbildning av lärare enligt förordningen (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. Utbildningarna ska enligt uppdrag (UH2010/2757/UH) anordnas av Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Malmö högskola samt Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Utbildningarna ska bedrivas fr.o.m. den 1 juli 2010 t.o.m. den 31 december 2016. Omfattningen ska motsvara 650 helårsstudenter under 2011.

Umeå universitetet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 11 mars och den 4 november 2011 inkomma med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningen.

Denna satsning berättigar universitet och högskolor en ersättning med 76 175 kronor per helårsstudent. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Regeringen avser att återkomma med beslut om ytterligare insatser.

1. Kammarkollegiet ska för vidareutbildning av obehöriga lärare under vårterminen 2011 snarast utbetala:

 • 1 923 960 kronor till Göteborgs universitet, 
 • 5 704 735 kronor till Stockholms universitet, 
 • 1 239 211 kronor till Umeå universitet, 
 • 1 598 473 kronor till Linköpings universitet, 
 • 1 815 465 kronor till Karlstads universitet, 
 • 1 862 178 kronor till Malmö högskola,
 • 2 939 601 kronor till Högskolan Dalarna, och 
 • 301 377 kronor till Högskolan i Jönköping.

ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor

Kammarkollegiet ska snarast utbetala medel till Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Mittuniversitet och Chalmers tekniska högskola AB enligt tabellen nedan.

Medlen ska användas av lärosätena för att bygga upp innovationskontor i enlighet med vad som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50).

Det förutsätts att respektive lärosäte tar fullt ansvar för att följa de regelverk som gäller i samband med eventuella utbetalningar till andra associationsformer utanför myndighetssfären som t.ex. holdingbolag, särskilt i fråga om lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och statsstödsregler.

Av årsredovisningen för 2011 ska respektive lärosäte som har getts möjlighet att bygga upp innovationskontor redovisa hur lärosätet initialt har arbetat för att kontoret ska starta verksamheten, vilka kvantitativa och kvalitativa mål som lärosätet har satt upp för verksamheten samt eventuella synergieffekter som uppnås med andra insatser och program. Det ska vidare framgå med vilka andra svenska lärosäten, förutom det egna, samt eventuellt andra aktörer som samarbeten har upparbetats och vad sådana samarbeten avser. Motsvarande bör även omfatta och framgå av statens avtal med Chalmers tekniska högskola AB.

Vidare ska det av årsredovisningen framgå hur de resurser som har tilldelats ett lärosäte för 2010 för innovationskontor respektive holdingbolag har använts för att bygga upp verksamhet vid innovationskontor och för kapitaltillskott i holdingbolag.

Förutom de 60 miljoner kronor, som regeringen redan har fördelat genom beslut i regleringsbrevet för budgetåret 2009 (dnr 2009/2145, 5765/UH), krävs riksdagens beslut om ytterligare anslagsmedel från statsbudgeten ska tillskjutas som kapitaltillskott till holdingbolagen.

Regeringen avser att återkomma under 2011 med beslut om hur satsningen på innovationskontor ska följas upp och utvärderas.


Medel att utbetala för 2011 (tkr)
Uppsala universitet 7 000
Lunds universitet 7 000
Umeå universitet 4 000
Linköpings universitet 6 000
Karolinska institutet 5 000
Kungl. Tekniska högskolan 7 000
Chalmers tekniska högskola 9 000
Mittuniversitetet 1)5 000
Totalt50 000

1) Medlen ska användas för att samordna ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitet, Örebro universitet och Mittuniversitetet.

ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Kammarkollegiet ska utbetala medel efter särskilda beslut av regeringen. Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 150 000 kronor till Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Medlen avser aktiviteter inom den nationella Bolognaexpertgruppen. Internationella programkontoret ska i årsredovisningen för 2011 redovisa hur medlen har använts.

2. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 400 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB. Medlen ska bidra till finansiering av kostnader i samband med högskolans arbete med svensk och europeisk kemiindustri.

3. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 2 000 000 kronor till Verket för högskoleservice. Medlen ska under 2011 bidra till att täcka kostnader för bedömning av utländska gymnasiebetyg med anledning av den ökande ärendetillströmningen.

4. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 000 000 kronor till Högskolan på Gotland för att högskolan som ett treårigt pilotprojekt med början 2009 ska utveckla samverkan med Uppsala universitet inom förvaltningsområdet enligt högskolans skrivelse från den 22 februari 2009 (dnr A10–2009/95). Av årsredovisningarna ska högskolan redovisa arbetet inklusive nedlagda kostnader i projektet. Projektet ska utvärderas efter projekttidens utgång för att bl.a. bedöma dess effekter.

5. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 000 000 kronor till Högskoleverket. Medlen ska täcka merkostnader under 2011 för den ökade ärendetillströmningen vid Överklagandenämnden för högskolan.

6. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 8 000 000 kronor till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för finansiering av utlandskontor verksamhetsåret 2011.

7. Kammarkollegiet ska utbetala vardera 1 971 000 kronor till Ersta Sköndal högskola AB, Sophiahemmet, Ideell förening, och Stiftelsen Rödakorshemmet. Utbetalningen av medlen ska fördelas på tolv månader med utbetalning månadsvis fr.o.m. den 25 januari 2011 t.o.m. den 25 december 2011. Medlen ska användas av högskolorna för den extraantagning till sjuksköterskeutbildningen som gjordes 2009 om totalt 20 helårsstudenter vid varje högskola.

8. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 8 000 000 kronor till Verket för högskoleservice. Medlen ska användas för utvecklingskostnader till följd av ändrade urvalsbestämmelser för sökande med betyg från gymnasial utbildning.

9. Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2009 avseende universitet och högskolor m.m. (bilaga 38, ap. 21, 16) gäller följande för de medel för en stödfunktion som utbetalas till Sveriges förenade studentkårer (SFS) vid omställningen från obligatoriskt till frivilligt medlemskap för studenter i studentsammanslutningar.

Utöver tidigare medel ska Kammarkollegiet snarast utbetala 1 800 000 kronor till SFS.

Medlen ska användas av SFS under perioden den 28 maj 2009 - den 31 december 2011. De medel som inte har använts vid utgången av 2010 får användas under 2011. De medel som inte har använts vid utgången av 2011 ska betalas tillbaka.

SFS ska löpande hålla Utbildningsdepartementet informerat om stödfunktionens verksamhet och inkomma med en slutrapport om arbetet och hur medlen har använts senast den 31 januari 2012. En delrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2011.

10. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 800 000 kronor till Sverige-Amerika Stiftelsen. Medlen avser verksamhetsstöd.

11. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 584 000 kronor till Gymnastik- och idrottshögskolan. Beloppet avser medel för forskning.

12. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 200 000 kr till Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Medlen ska täcka verksamhetskostnader för genomförandet av projektet Finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning.

13. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 000 000 kronor till Verket för högskoleservice. Medlen ska användas till att utveckla och ta fram antagningsstatistik.

14. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 500 000 kronor till Högskolan på Gotland. Medlen ska täcka kostnader som uppstår med anledning av den utredning om högskolans framtida organisationsform som högskolestyrelsen har beställt och som ska redovisas den 1 december 2011. Högskolan på Gotaland ska senast den 31 januari 2012 redovisa hur medlen har använts och högskolan ska återbetala oförbrukade medel till Kammarkollegiet.

ap.22 Ytterligare högskoleplatser Högskolan Borås

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 7 016 000 kr till Högskolan i Borås för ytterligare högskoleplatser. Platserna ska avräknas medlen enligt ordinarie takbelopp.

ap.23 Sammanslagning DI och TH (kanslikostnader)

Regeringskansliet disponerar anslagsposten för att täcka kostnader för organisationskommittén med uppgiften att inrätta en ny högskola som ska omfatta de nuvarande verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm (U2010:8).

ap.24 Forskarskolor för lärare

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa medel för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare (U2011/1201/F, no I:12). Utbildningen ska genomföras enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare (rubriken träder i kraft den 1 juli 2011).

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 16 000 000 till Vetenskapsrådet. Av dessa medel får högst 300 000 kronor användas för att täcka rådets administrativa kostnader för genomförandet av nämda uppdrag. Resterande medel ska användas för fördelning till universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare för anordnande av utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärarare.

Högst 35 000 000 kronor får lämnas som statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare. I förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare finns bestämmelser om statsbidrag sådan utbildning (rubriken på förordningen träder i kraft den 1 juli 2011).

Av tilldelade medel från anslagsposten får Kammarkollegiet disponera högst 400 000 kronor för att täcka verkets kostnader för administration av insatsen.

ap.30 Vidareutbildning av lärare i skolan

Kammarkollegiet ska omgående betala 6 000 000 kronor till Statens skolverk. Medlen ska användas till informationskampanjen om lärar- och förskolläraryrkena.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 500 000 kronor var till Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Medlen ska användas för uppbyggnad av den valideringsverksamhet som krävs för att avgöra om en sökandes yrkeskunskaper uppfyller de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till yrkeslärarutbildning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.80Allt0
ap.100Allt0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.130Allt0
ap.1403 %0
ap.1503 %0
ap.1703 %0
ap.184 000Allt0
ap.2003 %0
ap.219 513Allt0
ap.2203 %0
ap.230Allt0
ap.240Allt0
ap.300Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
2:54 ap.32:53 ap.21100 %
2:54 ap.162:53 ap.21100 %
2:54 ap.192:53 ap.21100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.3ram
ap.16ram
ap.19ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.52 0002 000002014
ap.61 0001 000002014
ap.8150 00060 00060 00030 0002014
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Landsbygdsdepartementet/ELT
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Statens skolverk
Verket för högskoleservice
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Dans- och cirkushögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Stockholms dramatiska högskola
Södertörns högskola
Försvarshögskolan
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Sveriges lantbruksuniversitet
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Handelshögskolan i Stockholm
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Johannelunds teologiska högskola
Röda korsets högskola
Sophiahemmet, Ideel förening
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska instituet
Newmaninstitutet AB
Sveriges förenade studentkårer
Sverige- Amerika Stiftelsen