Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
2

2011-09-22
Ku2011/1457/KA
Statens maritima museer
Stumholmen
371 32 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens maritima museer
Riksdagen har beslutat om Statens maritima museers verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens maritima museer och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens maritima museer ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Statens maritima museer ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Prognoser 2011–2015

Statens maritima museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 19 januari

  • 5 maj

  • 28 oktober

Lokalkostnader

Statens maritima museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2011 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Statens maritima museer ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsringsintäkter

Statens maritima museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens maritima museer ska i samband med årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå vilka kriterier som ligger till grund för fördelningen av bidrag samt en analys av hur bidragens användning ytterligare kan utvecklas och effektiviseras. Redovisningen ska utformas i samråd med Statens försvarshistoriska museer.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Statens maritima museer ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Barn- och ungdomsstrategi

Statens maritima museer ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012–2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens maritima museer113 636
ap.6Statens maritima museer (ram)113 636

Villkor för anslag 8:1

ap.6 Statens maritima museer

Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet.

Av anslagsposten ska minst 7 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt den förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima museer som är förenade med etablerande och upprätthållande av dessa verksamheter. De museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt denna förordning är Beredskapsmuseet i Helsingborg med Skånelinjen, Hemsö fästning, Göteborgs Maritima Centrum, Rörliga kustartillerimuseet på Aspö och Vaxholms fästnings museum.

Statens maritima museer får även vederlagsfritt överlåta materiel, som överförts till myndigheten från Försvarsmakten och som är obrukbar eller obehövlig, till de bidragsberättigade försvarshistoriska museiverksamheterna, under förutsättning att materielen saknar marknadsvärde eller att försäljningskostnaderna bedöms överstiga intäkterna. 

Av anslagsposten ska 170 000 kronor finansiera det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.63 4093 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)41 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)16 842
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens maritima museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-259 470
2011-02-259 470
2011-03-259 470
2011-04-259 470
2011-05-259 470
2011-06-259 470
2011-07-259 470
2011-08-259 470
2011-09-259 470
2011-10-259 470
2011-11-259 470
2011-12-259 466
Summa113 636
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens maritima museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.6Statens maritima museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor99460017 40017 40001 594
Undersökningar, utredningar och andra tjänster002 0002 00000
Vasamuseet4 2542 00078 37878 37806 254
Summa5 2482 60097 77897 77807 848
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar003 50503 5053 505
Övrigt000000
Summa003 50503 5053 505
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens maritima museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Alla intäkter avseende Vasamuseet, inklusive försäljning av varor, ska redovisas särskilt enligt tabellen.

Statens maritima museer får i mån av tillgängliga medel lämna bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens maritima museer får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Fredrik Linder
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsmakten
Riksarkivet
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer
Beredskapsmuseet i Helsingborg