Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:3

2011-09-29
S2011/8509/PBB
Boverket
Box 534
37123 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Boverket
Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 18, bet. 2010/11:CU1, rskr. 2010/11:130).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bostadsmarknad

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska ta fram en kortfattad rapport om hushållens boendeekonomi vad gäller nuläge och prognos framåt i tiden. Boverket ska också ta fram en kompletterande rapport med en fördjupad analys av situationen för en särskild grupp eller utifrån en relevant frågeställning inom ramen för området Bostadsmarknad. Rapporterna ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2011.

2. Boverket ska 

- fortlöpande och i årsredovisningen redovisa bostadsbyggandet och andra förändringar i bostadsbeståndet samt bygg- och produktionskostnaderna och dess utveckling,

- i en särskild rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2011 redovisa konsekvenser av och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader.

3. Boverket ska

- stödja länsstyrelserna i deras uppdrag att ta fram regionala analyser av bostadsmarknaderna samt göra en sammanfattning och analys av resultaten i dessa,

-stödja länsstyrelserna i deras arbete med att lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.

Arbetet ska redovisas i en särskild rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2011.

4. Boverket ska bistå länsstyrelserna i arbetet med att sammanställa uppgifter om utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag i enlighet med 1 kap. lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag samt andra former av ekonomiska överföringar mellan bolag och ägare/moderbolag. Boverket ska även bistå länsstyrelserna i deras arbete med att analysera hur lämnad utdelning överensstämmer med bestämmelserna om högsta tillåtna utdelning.

Boverket ska redovisa en sammanställning över de av länsstyrelserna insamlade och redovisade uppgifterna. Boverket ska också löpande följa, redovisa och analysera hur reglerna kring utdelningsbegränsning och värdeöverföringar från de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen tillämpas.

Arbetet ska redovisas i en särskild rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2011.

5. Boverket ska i årsredovisningen redovisa en lägesbeskrivning av arbetet med att förvalta Informationsportalen om boende, byggande och inomhusmiljö i samråd med Konsumentverket och efter samråd med Fastighetsmäklarnämnden.

6. Boverket ska kartlägga omfattningen av och inriktningen på den sekundära bostadsmarknaden, d.v.s. kommunernas boendelösningar för personer som av olika skäl inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Kartläggningen ska ske återkommande vart tredje år och startade 2008 varför en jämförelse med tidigare redovisning innefattas i redovisningen.

Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Återrapporteringskrav

Boverket ska lämna en redovisning och analys av de uppgifter som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna, Gotlands kommun, berörda landsting och samverkansorgan. Boverket får underlag för återrapporteringen i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev samt Gotlands kommuns, berörda landstings och samverkansorganens villkorsbeslut.

Boverket ska sammanställa och analysera länsstyrelsernas, Gotlands kommuns, berörda landstings och samverkansorganens redovisning av hur arbetet med fysisk samhällsplanering och bebyggelseutveckling fortlöper. Boverket ska även ge en nationell bild av hur verksamheten utvecklas. När det gäller tillämpningen av plan- och bygglagen ska Boverket även dra slutsatser utifrån länsstyrelsernas redovisning och lämna förslag till hur tillämpningen kan förbättras. 

Länsstyrelserna, Gotlands kommun, berörda landsting och samverkansorganen ska lämna redovisningen till Boverket senast den 31 januari 2012. Formerna för återrapporteringen ska utformas i dialog med länsstyrelserna respektive Gotlands kommun, berörda landsting och samverkansorganen. 

Därutöver ska Boverket sammanställa statistiska uppgifter rörande verksamhet inom plan- och bygglagstiftningen gällande:

-överklaganden av kommunens beslut om detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov och förhandsbesked,

- resursinsatser avseende överklaganden av beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser,

- prövning enligt 12 kap. plan- och bygglagen (1987:10) av kommunens beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser (gäller prövningar t.o.m. den 1 maj 2011),

- prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ nya plan- och bygglagen (2010:900) av kommunens beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser (gäller prövningar fr.o.m. den 2 maj 2011)

Boverkets redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2012.

Råd och stöd gällande planering och plangenomförande

Mål

Goda kunskaper om planering och plangenomförande samt om planinstrumenten ska finnas på såväl central, regional som lokal nivå. Effektiva planeringsmetoder ska finnas tillgängliga och erfarenheter av tillämpningen av lagstiftningen ska tas tillvara för att kommuniceras och spridas till berörda på lokal, regional och central nivå.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa myndighetens arbete och aktiviteter med att sprida och höja kunskapen om planering och plangenomförande i landet i enlighet med målet.

2. Boverket ska redovisa vilka fortsatta insatser som verket gjort för att inom ramen för den fysiska planeringen skapa förutsättningar för en enhetlig tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar.

3. Enligt krav i plan- och bygglagen och miljöbalken ska kommuner alltid göra en behovsbedömning av om det ska göras en miljöbedömning för bland annat detaljplaner. Kravet härstammar från direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan. En viktig aspekt i behovsbedömningen är att avgöra om planen har en betydande miljöpåverkan. Det har visat sig att det finns brister i den praktiska tillämpningen av bestämmelserna. Boverket ska i samråd med Naturvårdsverket ta fram riktlinjer för hur kommunerna bör arbeta med miljöbedömningar av detaljplaner och andra kommunala planprocesser.

4. Boverket ska sammanställa erfarenheter från planering, praktisk tillämpning samt forskning gällande frågor om jämställdhet i den fysiska planeringen.

Hållbart byggande och förvaltning

Mål 

Insatser vid byggande och förvaltning ska inriktas på att ta fram, utveckla, sprida och höja kunskapen om verifierbara funktionskrav. Åtgärder inriktade på förvaltningsskedet ska utvecklas. Insatserna ska särskilt inriktas på effektiv energianvändning, god inomhusmiljö och tillgänglighet.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa verkets aktiviteter med att sprida och höja kunskapen om ändrade och nya byggregler.

2. Boverket ska redovisa omfattningen av registrerade obligatoriska kontroller av ventilationssystem och radonmätning som framgår av energideklarationsregistret.

3. Boverket ska redovisa verkets insatser för hållbara byggnader och verkets samverkan med organisationer inom bygg- och fastighetssektorn.

4. Enligt plan- och bygglagen är det möjligt för en kommun att ge tidsbegränsade bygglov, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Boverket ska särskilt informera kommunerna om möjligheten att medge tidsbegränsade bygglov. Boverket ska även sammanställa och ge goda exempel på gemensamhetsutrymmen i studentbostäder samt redovisa hur kommuner hanterar frågan om lägre krav på parkeringsplatser för studentbostäder. Redovisningen ska ske i särskild rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2011.

Marknadskontroll av byggprodukter

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa hur verket genomför marknadskontroll inom sina ansvarsområden enligt det program för marknadskontroll som förutsätts i förordning (EG) 765/2008. En beskrivning ska göras av de problem som eventuellt uppkommit i verksamheten. Av redovisningen ska särskilt framgå antal och typ av undersökta byggprodukter, kostnader för provning av byggprodukter samt kostnader fördelade på Boverket centralt och i fältorganisationen.

2. Boverket ska redovisa samarbetet med andra aktörer och
myndigheter inom ansvarsområdet under året, både nationellt och internationellt.

3. Boverket ska redovisa antalet marknadskontrollärenden och den systematiska marknadskontroll som gjorts under året, resultatet av marknadskontrollen samt vilka eventuella åtgärder som har vidtagits med anledning av felaktigheter.

EU-relaterade och nordiska frågor

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa arbetet med och resultatet av det nordiska samarbetet inom myndighetens olika verksamhetsområden.

2. Boverket ska senast den 29 april 2011, till Tillväxtverket, redovisa hur myndigheten bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella samarbetsprogram. Redovisningen ska innehålla projektexempel.

Energipolitiska åtgärder på kort sikt

Mål 

En god hushållning med energi i bebyggelsen och särskilt minskad användning av el för uppvärmning av bostäder och lokaler ska främjas. Även användningen av solvärmeteknik för uppvärmning av bostäder och lokaler ska främjas. Vidare ska insatser för planeringsberedskap i enlighet med planeringsramen för vindkraft om en årlig produktionskapacitet på 30 TWh till 2020 främjas.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska rapportera vilka aktiviteter som utförts under året i relation till målet.

2. Boverket ska redovisa väsentliga insatser vad gäller arbetet med tillämpningen av lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och övriga delar av direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Boverket ska även redovisa antalet registrerade energideklarationer. Boverket ska även fortlöpande hålla regeringen underrättad om arbetets fortskridande.

3. Boverket ska redovisa väsentliga aktiviteter som verket utfört under året för att stödja och underlätta utbyggnaden av vindkraft. 

Icke-statliga kulturlokaler

Mål 

Tillgången till ändamålsenliga icke statligt ägda och förvaltade kulturlokaler ska främjas.

Bidrag till allmänna samlingslokaler

Mål 

De allmänna samlingslokalerna ska kunna tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället. De ska också tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och för skapande aktiviteter. Vidare ska de tillgodose spontana behov av lokaler för debatt och fritidssysselsättningar utanför det organiserade föreningslivet.

Utgiftsprognos

Boverket ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

2

Organisationsstyrning

Återrapporteringskrav

Boverket ska ge en lägesrapport för pågående större uppdrag, utvecklingsarbeten och dylikt inom myndighetens verksamhetsområde. Rapporteringen ska innefatta både uppdrag och egeninitierade projekt. Av rapporten ska framgå beräknad kostnad och utfall, tidsmässigt utförande samt i vilken omfattning projekten utförs och genomförs med stöd av egen personal och/eller konsulter.

Boverket ska redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för delområden i sin verksamhet. Uppgifterna ska redovisas för 2011 och av redovisningen ska för varje delområde framgå vilken verksamhet som innefattas, verksamhetens kostnader och resursåtgång i personal samt övriga resurser.

3

Uppdrag

1. Förbättrade prognoser

Boverket ska sammanställa och beskriva sitt nuvarande arbete med prognoser inklusive redovisning av underlag, modeller och arbete för att utveckla prognosarbete m.m. Utgiftsprognoserna ska redovisa den mest sannolika utvecklingen för utgifterna. I uppdraget ingår att Boverket ska ta fram och redovisa förslag på förbättrade prognoser, förbättrad rapportering och prognosmodeller. Uppdraget avser alla stöd och bidrag som Boverket hanterar eller administrerar. Uppdraget ska ske i samråd med länsstyrelserna och ev. andra berörda myndigheter. Uppdraget ska delredovisas med en lägesrapport av arbetet till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2011. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 31 oktober 2011.

2. Uppdatering av de regionala och nordiska rapporterna i Bostadsfinansiering

Boverket ska uppdatera och aktualisera de statistikuppgifter och analyser som publicerades i Bostadsfinansiering, avsnitten 2 Bostadsmarknad och bostadsbyggande i ett nordiskt perspektiv och 5 Regionala skillnader i bostadssektorn (Ds 2005:39). Framtagandet av rapporten ska ske i samverkan med Statens bostadskreditnämnd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2011.

3. Konkurrens på bostadsmarknaden

Boverket ska fortlöpande fördjupa kunskaperna om konkurrensförhållanden, ägarstrukturer och marknadsformer på bostadsmarknaderna, särskilt hyresmarknaderna. Av särskild vikt är vad olika marknadsförhållanden innebär för konsumenterna - bostadskonsumenter i allmänhet och hyresgäster och hyresbostadssökande i synnerhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2011.

4. De allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Boverket ska följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden inklusive de förändrade förutsättningarna för bostadsföretagen avseende konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet. Den nya lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag träder i kraft den 1 januari 2011, samtidigt har hyreslagstiftningen reformerats. En särskild skyddsregel vid hyresanpassningar har införts. Omregleringens effekter och konsekvenser ska följas av Boverket. Av vikt är också hur förändringarna i hyreslagen och hyresförhandlingslagen tillämpas, liksom hyresnämndernas tillämpning av de nya reglerna. I analysen ska också beaktas hur förändringarna påverkas av att hyressättningen sker inom varje enskild kommun samtidigt som bostadsmarknaderna oftast är kommunöverskridande. Boverket ska vidare lämna information till de kommunala bostadsföretagen och kommunerna om vad det nya regelverket innebär. Statens bostadskreditnämnd ska bistå Boverket med informationsgivning till bostadsföretag och kommuner på svaga bostadsmarknader. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2011.

5. Analys av bostadsbyggandet i Norden

Boverket får i uppdrag att genomföra en analys av skillnaderna i utvecklingen på bostadsbyggnadsområdet i Sverige jämfört med övriga nordiska länder. Analysen bör bl.a. omfatta en jämförande studie av kostnadsutvecklingen, finansieringsförutsättningarna och relevanta bestämmelser på området. Analysen bör också omfatta orsakerna till skillnaderna.

Boverket ska utföra uppdraget i samråd med Statskontoret. När det gäller finansieringsförutsättningarna för bostadsbyggandet ska Statens bostadskreditnämnd bistå Boverket inom ramen för uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2011.

6. Mätningar och uppdatering av företagens administrativa kostnader inom regelförenklingsarbetet

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Boverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

7. Vision för Sverige 2025 och sammanställning av nationella mål, planer och program

Boverket ska sammanställa de olika nationella mål, planer och program som statsmakterna lagt fast inom olika politikområden. Sammanställningen ska omfatta sådana mål m.m. som bör beaktas i kommunernas, länsstyrelsernas och regionernas samhällsplaneringsverksamhet. Det kan bl.a. gälla mål vad avser miljö, folkhälsa, bostäder, jämställdhet, transporter, tillgänglighet, klimat, energi, näringsliv, naturvård, regional utveckling, kultur och konkurrens. Sammanställningen ska i ett första skede ligga till grund för länsstyrelsernas arbete med att utarbeta underlag för regionala mål, planer och program till grund för kommunernas fortsatta planeringsarbete.

Sammanställningen ska också ligga till grund för ett fortsatt arbete syftande till utarbetande av en ny version av "Vision för Sverige" – denna gång med utblick mot år 2025. Visionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från de mål som beslutats av statsmakterna, en omvärldsanalys samt en kartläggning av utvecklingen inom de olika samhällsområden som kan komma att påverka hushållningen med landets mark- och vattenområden, den fysiska planeringen, den byggda miljön, byggandet och förvaltningen av bebyggelse samt boendet.

Uppdraget ska genomföras efter samråd med berörda myndigheter och organisationer och redovisas i två steg. Sammanställningen av de nationella målen ska därvid redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och spridas till berörda intressenter senast den 30 november 2011. Vision för Sverige 2025 ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2012.

8. Vägledning för skyddsavstånd mellan bostäder och anläggningar för djurhållning

Boverket ska utarbeta en vägledning för tillämpning av olika skyddsavstånd i samband med planering för och byggande av nya bostäder i anslutning till anläggningar där det bedrivs djurhållning. Vägledningen ska bl.a. spridas till landets länsstyrelser och kommuner. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2011.

9. Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö

Boverket ska i samarbete med Lantmäteriet, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting verka för en ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö och en mera enhetlig digital lagring av de kommunala planerna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2012.

10. Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

Boverket får i uppdrag att samverka med Statens konstråd, Arkitekturmuseet och Riksantikvarieämbetet för att vidareutveckla och stärka en helhetssyn i planeringen och gestaltningen av offentliga miljöer. I uppdraget ingår att etablera samarbeten mellan planerare och plangenomförare, arkitekter, antikvarier, formgivare, designer och konstnärer samt andra professioner som arbetar med utveckling och genomförande av den fysiska miljön, liksom en bred samverkan med berörda kommuner, fastighetsägare och boende. En delrapport om uppdragets genomförande ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2011. Statens konstråd ansvarar för redovisningen och de andra myndigheterna ska medverka till redovisningen.

11. Certifiering av installatörer av små anläggningar för förnybar energi

Boverket ska i samråd med Statens energimyndighet och Swedac ta fram förslag till nationellt samordnade system för certifiering eller motsvarande kvalifikationssystem enligt artikel 14.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (förnybartdirektivet). I uppdraget ingår också att ta fram förslag för hur information, i den mån den inte redan i dag finns tillgänglig, om certifieringssystem eller motsvarande kvalitifikationssystem tillhandlahålls för allmänheten enligt artikel 14.4 i förnybartdirektivet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2011.  

12. Genomföra den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Boverket ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse 2009/10:221. Boverket ska delta i analysarbetet kring genomförande, avstämning och uppföljning av den nationella strategin. 

Boverket ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa:

- vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från under perioden 2009-2011 samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras av insatserna,

- planerade och genomförda insatser med andra myndigheter samt med de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.

13. Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Boverket får i uppdrag att ansvara för ett samverkansprojekt med uppdrag att samordna och utveckla arbetet kring samhällsplanering och bebyggelseutveckling för en miljö som möjliggör och stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen, bl.a. avseende tillgänglighet till grönområden och tätortsnära friluftsområden samt säkra, trygga och attraktiva gång- och cykelbanor. I uppdraget ingår att aktivt sprida kunskap och goda exempel om hur planeringen av den fysiska miljön kan bidra till fysisk aktivitet och hälsosamma val. Boverket ska genomföra arbetet i samverkan med Statens folkhälsoinstitut, länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda aktörer. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2011. En slutlig redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2012.

14. Sammanställning och spridning av erfarenheter från uppdraget att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer

Stads- och tätortsmiljöer ska vara uppbyggda och utformade så att de befrämjar ett gott liv där människor kan känna gemenskap och tillit. I många tätorter finns det miljöer som är utformade på ett sådant sätt att de, t.ex. på grund av att de ligger ödsligt eller är dåligt upplysta, kan öka risken för brott. Olika miljöer kan genom sin utformning bidra till känslor av otrygghet och rädsla för brott, vilket begränsar människors och i synnerhet flickors och kvinnors möjligheter till ett gott liv. Boverket har under 2008-2010 haft regeringens uppdrag att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv (M2008/3813/H). I detta uppdrag har bland annat ingått att Boverket tillsammans med länsstyrelserna fördelat och utbetalat medel för att ge stöd till kommunala insatser och andra projekt för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Dessa medel har syftat till att ge stöd till insatser och projekt för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i kommunernas operativa arbete. Trygghets- och jämställdhetsfrågorna har med anledning av uppdraget stått i fokus under tre år i stadsbyggnadsdebatten. Det är nu angeläget att dessa frågor integreras med övriga frågor gällande samhällsplanering och bebyggelseutveckling och med flera aktörer. Flera av de projekt som erhållit stöd har färdigställts under hösten 2010 och det finns därför anledning att på olika sätt följa upp och sprida erfarenheter från dessa projekt.

Boverket ska utvärdera effekter i ett urval av de 130 projekt som Boverket och länsstyrelserna beviljat stöd för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Urvalet för utvärderingen ska spegla olika typer av projekt och utvärderingsmetoder väljas utifrån typen av projekt. Boverket ska sammanställa erfarenheterna från arbetet med utvärderingen av projekten. I uppdraget ligger också att med vunna erfarenheter som grund, redovisa hur frågorna kan integreras i samhällsplanering och bebyggelseutveckling. Erfarenheterna och redovisningen av hur frågorna kan integreras i samhällsplaneringen ska spridas till berörda aktörer, exempelvis i form av konferenser, seminarier och liknade. Boverket ska i arbetet samverka med länsstyrelserna och samråda med Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med en kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2013 .

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

2:1

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket163 407
ap.1Förvaltningskostnader (ram)161 907
ap.5Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn (ram)0
ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen (ram)0
ap.7Marknadskontroll (ram)1 500
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet12 042
ap.2Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)2 042
ap.4Till kompetenssatsning (ram)10 000

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Standardiseringsarbete
I anslaget ingår 250 000 kronor avsett för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket ska använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardiseringen inom Boverkets ansvarsområde.

2. Informationsportalen 
1 030 000 kronor disponeras för arbetet med att förvalta Informationsportal om boende, byggande och inomhusmiljö.

ap.2 Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet för åtgärder att främja internationellt arbete samt övrigt nationellt arbete samt för att främja kompetensutveckling inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet.

ap.4 Till kompetenssatsning

Anslaget disponeras av Regeringskansliet för åtgärder gällande kompetensinsatser och informationsinsatser gällande en ny plan- och bygglagstiftning.

ap.7 Marknadskontroll

1 500 000 kronor ska disponeras för genomförande av marknadskontroll av byggprodukter. Av medlen får högst 500 000 kronor användas i Boverket för myndighetsuppgifter knutna till marknadskontroll.

2:2

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 802
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)32 802

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslaget får disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Bidraget får vidare användas för informationsinsatser om radon i egnahem om högst 200 000 kronor under 2011.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:1 Boverket
ap.14 9023 %0
ap.23613 %0
ap.403 %0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.703 0000
2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.19843 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Boverket
ap.10ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.115 00015 000

Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2513 617
2011-02-2513 617
2011-03-2513 617
2011-04-2513 617
2011-05-2513 617
2011-06-2513 617
2011-07-2513 617
2011-08-2513 617
2011-09-2513 617
2011-10-2513 617
2011-11-2513 617
2011-12-2513 620
Summa163 407
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader
2:1 ap.5Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn
2:1 ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen
2:1 ap.7Marknadskontroll
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Sara Benjamin
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: