Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2011-06-30
M2011/2410/S
(delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
63104 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:13
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2010/11:MJU1, rskr. 2010/11:119, prop. 2010/11:99, utg.omr. 20, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet223 100
ap.1Ins. int. klimat. - del till STEM (ram)220 100
ap.3Handel med utsläppsrätter (ram)3 000
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet5 000
ap.2del till Regeringskansliet (ram)5 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Ins. int. klimat. - del till STEM

Myndigheten ska medverka i och ingå avtal om att förvärva utsläppsenheter från projekt som genomförs inom ramen för de projektbaserade mekanismerna under Kyotoprotokollet, JI, CDM samt liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer, som ett led i utvecklandet av mekanismer för internationell utsläppshandel och i syfte att bidra till att uppnå Sveriges åtagande inom ramen för klimatkonventionen efter år 2012 samt det nationella delmålet för år 2020. Avtal om förvärv av utsläppsenheter kan ingås direkt i egen regi, i samarbete med andra intressenter samt genom deltagande i fonder. Myndigheten ska verka för att befintliga mekanismers funktion förbättras och kan bidra till utvecklingen av nya mekanismer inom ramen för klimatkonventionen. Myndigheten ska redovisa hur klimatinvesteringar kan utnyttjas så att klimatmålet kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Inom ramen för denna analys ska också redogöras för hur arbetet med att förbättra och utveckla mekanismerna för klimatinvesteringar påverkar måluppfyllelsen.

Myndigheten får ingå överenskommelse om administration av finansieringsåtaganden med internationella finansieringsinstitut. Myndigheten ska fördela sina insatser jämnt på multilaterala och bilaterala insatser. När det gäller multilaterala insatser ska myndigheten inrikta sig på sådana initiativ i vilka myndigheten ges ett avgörande inflytande beträffande deltagande i enskilda projekt. Myndigheten bör eftersträva en ökad andel projekt i de minst utvecklade länderna. 

Högst 10 000 000 kronor får användas för kostnader knutna till insatser för att förvärva utsläppsenheter. Högst 1 000 000 kronor får användas för kostnader förknippade med deltagande i Prototype Carbon Fund vid Världsbanken resp. Multilateral Carbon Credit Fund vid Europeiska utvecklingsbanken (EBRD).

Högst 4 000 000 kronor får användas för att informera och stödja svenska företag som önskar engagera sig i de projektbaserade flexibla mekanismerna under Kyotoprotokollet.

Högst 1 000 000 kronor får användas som stöd till CDM-styrelsen (CDM Executive Board) och Övervakningskommitten för gemensamt genomförande (JI Supervisory Committee) inklusive paneler och kommitteer under dessa.

Av anvisade medel får 149 000 000 kronor användas endast efter särskilt beslut av regeringen. 

ap.2 del till Regeringskansliet

Medel under denna post ska användas för utvecklingsinsatser rörande utsläppshandel inklusive försöksverksamhet med s.k. klimatkompensation. Högst 3 000 000 kronor får användas för sådana försök.

ap.3 Handel med utsläppsrätter

Anslaget får användas för utveckling av system för handel med utsläppsrätter samt till att finansiera övervakning i anknytning till internationell utsläppshandel. Anslaget får även användas till att bidra till finansiering av den internationella transaktionsförteckningen (ITL).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.16 543Inget0
ap.2210Inget0
ap.390Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.1549 00066 00082 000401 0002021
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Olle Björk
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket