Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
2

2011-06-30
Ku2011/113/KA, Ku2011/279/KA, Ku2011/1189/RS (delvis)
Boverket
Box 534
37123 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113, prop. 2010/11:99, utg.omr. 17, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket9 898
ap.1Stöd till icke-statliga kulturlokaler (ram)9 898

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Stöd till icke-statliga kulturlokaler

Anslagsposten får användas för stöd till icke-statliga kulturlokaler, dock främst för ändring, tillbyggnad och handikappanpassning av sådana lokaler, i enlighet med förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler.

Beslut om stöd till icke-statliga kulturlokaler fattas innan aktuella projekt påbörjas. Utbetalning av bidrag sker när arbetena är avslutade, vilket kan ske med flera års fördröjning. För att finansiera tidigare års åtaganden får därför Boverket disponera ett anslagssparande som överstiger 3 procent av anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
ap.1297Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
ap.19 0004 5003 0001 5002014
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Sofia Granqvist
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd