Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2011-06-22
Fi2011/2963
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Kammarkollegiet ska redovisa kostnaden per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon. Vidare ska kollegiet redovisa kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, kostnader för förvaltning av fonden samt kostnader för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler m.m. och övrigt.

Fonden för fukt- och mögelskador i småhus 

Kammarkollegiet ska, beträffande förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus m.m., redovisa ärendebalans och kostnaderna för ärendehantering under 2011 samt en prognos för utbetalningar och åtaganden under kommande år.

IT för miljön

Kammarkollegiet ska redovisa hur myndigheten följt de mål och rekommendationer som regeringen beslutat i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010 – 2015 (N2010/3482). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Upphandlingsstöd - mål

1. Kammarkollegiet ska underlätta upphandlingsförfarandet för upphandlande myndigheter och enheter samt mindre leverantörer.