Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2011-06-22
A2011/2526/A
A2011/2441/A
Arbetsförmedlingen
113 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Arbetsförmedlingen
Riksdagen har beslutat om Arbetsförmedlingens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsförmedlingen ska i årsredovisingen för 2011 särskilt redovisa en beskrivning och analys av verksamhetens kostnadseffektivitet.

3

Uppdrag

Arbetsförmedlingen ska i sina redovisningar till Regeringskansliet, där det är möjligt och relevant, redovisa statistik och analyser uppdelat på 
– kön, 
– ålder, 
– inrikes och utrikes födda, samt
– personer med och utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

1. Ekonomiskt utfall

Arbetsförmedlingen ska månadsvis redovisa utgifter och inkomster vad avser: 
– utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Beträffande det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet uppförda anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ska redovisningen särskilja kostnader för arbetsmarknadspolitiska program, övriga insatser, ersättning till etableringslotsar och verksamhet motsvarande etableringslotsar i Arbetsförmedlingens egen regi.
– inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal,
– beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb, och
– antalet deltagare i respektive program som inte uppbär aktivitetsstöd.

2. Prognoser

Arbetsförmedlingen ska fortsätta att prioritera och utveckla prognosarbetet. Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2011–2015 den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober 2011. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ska samverka i processen för framtagande av prognoser avseende anslag som tillförts budgetmedel för genomförande av reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Särskild vikt ska läggas på analys av och prognoser för jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, arbetslivsintroduktion, deltidsarbetslösa och timanställda, reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare samt insatserna för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. 

Arbetsförmedlingen ska vidare vid prognostillfällena:
– Redovisa en prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag, anslagspost och insats under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen samt en prognos för beräknade skatteutgifter och volymer för nystartsjobben. Utgiftsprognosen för 2011 ska vara månadsfördelad.
– Redovisa förändringar av prognoserna i jämförelse med senast lämnade prognos och i förhållande till statsbudgeten. Skillnader ska förklaras och analyseras.
– Särredovisa aktiviteterna inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar under 2011. Vidare ska inflödet och utflödet av antalet deltagare samt genomsnittkostnad per deltagare i respektive insats redovisas och analyseras. Vidare ska en bedömning och analys av prognostiserade volymer lämnas för prognosperioden.
– Redovisa in- och utflöde av deltagare i aktiviteter anordnade av kompletterande aktörer. Vidare ska en bedömning och analys av prognostiserade volymer lämnas för prognosperioden.
– Redovisa in- och utflöde av nyanlända invandrare som har rätt till etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare. Vidare ska en bedömning och analys av prognostiserade volymer lämnas för prognosperioden.
– En månadsfördelad prognos, inklusive en känslighetsanalys, för utvecklingen av antalet inskrivna arbetssökande i sökandekategori 21 (deltidsarbetslösa) och sökandekategori 22 (timanställda) för respektive år under prognosperioden.
– En månadsfördelad prognos, inklusive en känslighetsanalys, för utvecklingen av andelen personer som uppbär arbetslöshetsersättning av det totala antalet inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen för respektive år under prognosperioden. Prognosmodell, antaganden samt faktorer som påverkar prognosen ska redovisas.
– Utfall och prognos för antalet programdeltagare som inte uppbär aktivitetsstöd fördelat per insats.
– Den genomsnittliga bidragsandelen uppdelad på arbetsgivarkategorier per insats under anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. samt genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag för utvecklings- och trygghetsanställningar. Arbetsförmedlingen ska även redovisa uppgift om utfall av antalet personmånader i lönebidrag per månad för 2010.
– Beräknade skatteutgifter samt antalet anställda per månad för samtliga former av nystartsjobb, genomsnittlig skatteutgift för nystartsjobben, andel med enkel respektive dubbel nedsättning samt styckkostnad för respektive grupp.

3. Arbetsmarknadsrapport

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 juni 2011 lämna en samlad redovisning och analys av hur myndigheten arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och hur myndigheten fullgör sina uppgifter enligt sin instruktion samt verksamhetens kostnadseffektivitet. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

4. Arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingen ska publicera årsrapporten för 2010 senast den 1 augusti 2011.

5. Fördjupade analyser m.m.

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 augusti 2011 redovisa följande.

a) Fördjupad analys av jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar. Särskild vikt ska läggas vid hurvida deltagarna i respektive garanti erbjuds aktiviteter utifrån individuella behov samt vilka aktiviteter som de som har lämnat respektive de som är kvar i garantierna har deltagit i. I redovisningen ska även ingå en analys av vilka typer av sysselsättningar som deltagarna i fas tre av jobb- och utvecklingsgarantin erbjuds samt om tillsättningen av sysselsättningsplatser fungerar. 

b) En fördjupad analys avseende kompletterande aktörer. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att kompletterande aktörer är en del av myndighetens tjänsteutbud. En tredjedel av deltagarna i jobbgaranti för ungdomar samt i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin bör erbjudas upphandlade tjänster eller tjänster som kompletterande aktörer på annat sätt är ansvariga för eller delaktiga i. Arbetsförmedlingen ska vidare säkerställa att en stor andel lokala mindre aktörer blir en del av myndighetens tjänsteutbud. Av den fördjupade analysen ska framgå vilka tjänster som upphandlats, kostnaderna för dessa, vilka kompletterande aktörer som anlitats, hur många individer som omfattats, på vilka grunder deltagarna valts ut, i vilken omfattning tjänsterna har erbjudits, sysselsättning efter avslutad insats samt beskrivning och analys av resultaten i förhållande till motsvarande insatser hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska även redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att ha tillgång till kompletterande aktörer inom ramen för ett valfrihetssystem. Därutöver ska redovisas vilka åtgärder Arbetsförmedlingen vidtagit för att säkerställa att de kompletterande aktörerna agerar på ett sätt som står i överensstämmelse med arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Avslutningsvis ska redovisas hur samverkan genomförts med trygghetsorganisationerna utifrån regeringsuppdraget om att upphandla kompletterande aktörer (A2008/3628/A).

c) En analys av hur handläggningen av utskrivning ur arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning på grund av sjukfrånvaro fungerar.

d) En redovisning av de åtgärder myndigheten vidtagit efter redovisningen av den fördjupade analysen avseende arbetet med att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring som lämnades den 2 augusti 2010. Arbetsförmedlingen ska bistå Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i dess uppföljning av rapporten.

e) En redovisning av hur Arbetsförmedlingen arbetar för att integrera arbetet mot felaktiga utbetalningar i den löpande verksamheten samt vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att minska de felaktiga utbetalningarna.

f) En redovisning av vilka åtgärder Arbetsförmedlingen genomfört och vilka resultat som uppnåtts under 2010 och första halvåret 2011 utifrån myndighetens sektorsansvar för handikappolitiken.

6. Sjukskrivnas återgång till arbete

a) Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska genom gemensamt samarbete vid behov underlätta den enskildes övergång från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete. För att främja en återgång i arbete med hjälp av rehabiliteringskedjans fasta tidpunkter är det särskilt viktigt att vid behov så tidigt som möjligt vidta nödvändiga rehabiliteringsinsatser samt underlätta omställning till annat arbete. För personer som deltar i arbetslivsintroduktionen ska myndigheterna samarbeta för att ta till vara individens arbetsförmåga. I de fall personen, trots vidtagna åtgärder, åter blir aktuell för ersättning från sjukförsäkringen ska myndigheterna samverka för att underlätta en sådan återgång.

Följande grupper ska prioriteras: 
– personer som varit sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar och som kan behöva stöd för omställning till annat arbete,
– personer som varit sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan,
– personer med aktivitetsersättning,
– personer med tidsbegränsad sjukersättning, samt
– personer vars dagar med sjukpenning eller månader med sjukersättning tagit slut, inklusive de personer som har uppburit sjukersättning i form av garantiersättning.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska redovisa de i uppdraget prioriterade grupperna med avseende på vidtagna insatser och resultaten av dessa insatser samt finansiering och kostnader inom respektive myndighet. En delredovisning, omfattande insatser under första halvåret 2011, ska lämnas senast den 1 augusti 2011. En samlad redovisning för 2011 ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) i anslutning till årsredovisningen för 2011.

b) Arbetsförmedlingen ska tillsammans med Försäkringskassan följa upp och analysera situationen för de personer som har uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Detta gäller personer som uppburit förlängd sjukpenning i 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under arton månader med stöd av övergångsbestämmelser. Uppdragets närmare utformning, inklusive tidsplan, ska tas fram i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Uppgifter ska lämnas kvartalsvis till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet).

c) Sjukförsäkringsreformen har bidragit till färre sjukfall och kortare sjukskrivningstider. Sjukskrivningsprocessen har blivit mer aktiv genom att det införts fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan, vilket är en ambitionshöjning när det gäller att skapa förutsättningar för att ta till vara varje persons förmåga att arbeta. Väl utvecklade gemensamma insatser anpassade till rehabiliteringskedjan är en förutsättning för att stödja den enskildes återgång i arbete och för att skapa fler vägar in på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund ska Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, utifrån hitintills varande erfarenheter, vidareutveckla samarbetet och stödet till den enskilde och insatserna så att respektive myndighets kompetens tillvaratas och effektiva åtgärder sätts in så tidigt som möjligt i sjukskrivningsprocessen. Utifrån rehabiliteringskedjans hållpunkter och tidsgränser, dvs. för anställda, anställda som behöver stöd för omställning till annat arbete och arbetslösa, ska myndigheterna:
– analysera behovet och omfattningen av insatser i samverkan efter 2011,
– lämna förslag på hur insatser i samverkan kan utvecklas för att skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden för den enskilde, samt
– analysera och lämna förslag på hur stödet från andra berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen, såsom arbetsgivare, hälso- och sjukvård, socialtjänst och samordningsförbund kan utvecklas.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 2 maj 2011.

d) Stödet till ungdomar med aktivitetsersättning ska utvecklas för att underlätta återgång i arbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samverkan med berörda aktörer och inom ramen för samordningsförbundens verksamhet prioritera ungdomar som uppbär aktivitetsersättning. Myndigheterna ska redovisa vilka insatser som vidtagits i samverkan med berörda aktörer för unga med aktivitetsersättning samt resultaten av vidtagna insatser. Utfallet av rätten till särskilt högriskskydd för personer som uppburit aktivitetsersättning ska särskilt redovisas. En delredovisning, omfattande insatser under första halvåret 2011, ska lämnas senast den 1 augusti 2011. En samlad redovisning för 2011 ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) i anslutning till årsredovisningen för 2011.

7. Nyanländas etablering

Propositionen Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd (prop. 2010/11:60) innebär att mottagandet av nyanlända invandrare reformeras. Med reformen vill regeringen påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för nyanlända invandrare. Reformen trädde i kraft den 1 december 2010.

a) Arbetsförmedlingen ska redovisa statistik till regeringen som möjliggör månadsvis uppföljning av reformen. Redovisningen ska utarbetas i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet. En beskrivning av vilken statistik som ska redovisas ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 27 februari 2011.

b) Senast den 15 april och den 15 november 2011 ska Arbetsförmedlingen redovisa en analys med kommentarer med utgångspunkt från den statistik över reformens olika delar som Arbetsförmedlingen lämnar till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) månadsvis. Om analysen visar på skillnader mellan grupperna nyanlända som under tiden asylansökan har prövats vistats på Migrationsverkets anläggningsboende respektive valt att bo i s.k. eget boende, kvotflyktingar respektive anhöriga ska detta kommenteras.

c) En rapport ska lämnas senast den 1 augusti 2011 om hur genomförandet av reformen framskrider. Av rapporteringen ska framgå hur Arbetsförmedlingen samverkat med övriga myndigheter och akörer i reformens olika delar. Redovisningen, som ska omfatta verksamheten t.o.m. juni 2011, och ska särskilt behandla följande:

– Bosättning
Arbetsförmedlingen ska redovisa hur arbetet med att fastställa länstal fungerat samt hur arbetet med att anvisa nyanlända invandrare till bosättning fortlöper. Redovisningen ska omfatta antal och andel personer som anmält behov av plats för bosättning i en kommun, anvisats till bosättning respektive bosatts fördelade efter hur lång tid som förflutit från uppehållstillstånd respektive från första samtalet fram till anvisning och bosättning. Av de nyanlända som haft behov av anvisning av en plats i en kommun ska framgå antal och andel personer som anvisats inom fyra veckor respektive bosatts inom åtta veckor. En beskrivning ska också ges av i vilken utsträckning aktiviteter enligt etableringsplanen påbörjats före bosättning samt en bedömning av i vilken utsträckning individens kompetens och yrkesönskemål kunnat matchas mot möjligheter på arbetsmarknaden i bosättningskommunen. Redovisningen ska innehålla uppgifter uppdelade på nyanlända som under tiden asylansökan har prövats vistats på Migrationsverkets anläggningsboende respektive valt att bo i s.k. eget boende.

– Etableringsinsatser
En sammanfattande redovisning och analys av verksamheten för de nyanlända som omfattas av reformen utifrån månadsrapporterna enligt a) ovan och de analyser om ska lämnas i april enligt b) ovan. Även etableringsplanernas innehåll, utformning och kvalitet ska i detta sammanhang kommenteras. Arbetet med bedömningen av de nyanländas prestationsförmåga ska beskrivas. Redovisningen ska också innehålla en beskrivning av hur de nyanländas behov av rehabilitering har tillgodosetts och vilka resultat som uppnåtts med dessa insatser. Hur nyanlända kvinnors behov av etableringsinsatser tillgodosetts ska även redovisas.

– Valfrihetssystem med etableringslotsar
Arbetsförmedlingen ska redogöra för hur valfrihetssystemet med etableringslotsar fungerar. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av hur marknaden för etableringslotsar har utvecklats och i vilken utsträckning denna innehåller en mångfald av leverantörer, samt en beskrivning av innehållet i de tjänster lotsföretagen tillhandahåller. Av redogörelsen ska framgå hur Arbetsförmedlingen arbetat för att säkerställa att de tjänster som lotsarna erbjuder är av god kvalitet. Redogörelsen ska även innehålla en beskrivning av i vilken omfattning lotsar finns att tillgå och av verksamhet i egen regi där lotsar inte finns att tillgå. Eventuella svårigheter ska uppmärksammas.

– Utbetalning av ersättning till nyanlända
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket ska vidta åtgärder och samverka för att möjliggöra för den nyanlände att få utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning så snart som möjligt efter det första etableringssamtalet samt redovisa vidtagna åtgärder och resultatet av dessa. Av redovisningen ska framgå hur lång genomsnittstiden varit från första etableringssamtalet till utbetalningarna. Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna åtgärder och resultatet av dessa. Arbetsförmedlingen ska samordna och lämna redovisningen till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

d) En redovisning av Arbetsförmedlingens arbete med reformen, enligt frågeställningarna i c) ovan, för hela 2011 ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2011.

8. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen ska genomföra en informationskampanj i syfte att uppmärksamma arbetsgivare, personer med funktionsnedsättning samt andra berörda om vilka insatser som finns för anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 augusti 2011 redovisa kampanjens närmare utformning och kostnader. Kampanjen ska planeras på sådant sätt att det är möjligt att följa upp och utvärdera resultatet. Arbetsförmedlingen ska vidare i samband med årsredovisningen för 2011 lämna en slutredovisning av informationskampanjen.

Arbetsförmedlingen ska även utreda förutsättningarna för att tillhandahålla en webbaserad informationsportal där all relevant information om insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan samlas och kommuniceras på ett tydligt sätt. Arbetet ska genomföras i samråd med Försäkringskassan, Handisam, Skatteverket och handikapporganisationer samt med arbetsmarknadens parter. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 augusti 2011 redovisa förutsättningarna för att genomföra insatsen samt plan för genomförande. Även kostnaderna initialt för webbportalen samt löpande ska redovisas.

9. Coacher över tröskeln

Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket ska inom ramen för den satsning som pågår med coacher i form av upphandlade kompletterande aktörer i samråd genomföra ett försök med coacher över tröskeln i syfte att stödja både arbetsgivare och arbetstagare under en begränsad tid. Särskild uppmärksamhet ska ges till utformningen av den psykosociala arbetsmiljön och de särskilda individuella behov som kan behöva mötas för att underlätta introduktionen på arbetsplatsen. Försöket ska utformas för att också bidra till kunskapsuppbyggnad på arbetsplatsen. Deltagande arbetsgivare ska erbjudas att ingå i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och visst kunskapsstöd. Arbetsförmedlingen ska svara för det praktiska genomförandet och Arbetsmiljöverket bidra i de delar där myndighetens expertkunskap inom arbetsmiljöområdet kan ha strategisk betydelse. Arbetsmiljöverket ska medverka vid kravspecifikationer för att säkerställa att de kompletterande aktörer som upphandlas för verksamheten har relevant kompetens inom arbetsmiljöområdet.

Försöket ska genomföras under perioden 2011–2013 och planeras för att under 2012 omfatta cirka 1 300 årsplatser. Försöket ska också planeras på sådant sätt att det är möjligt att följa upp och utvärdera resultatet. Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket ska senast den 30 mars 2011 i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa försökets närmare utformning och plan för genomförande. Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket ska vidare i samband med årsredovisningen för 2011 lämna en gemensam lägesrapport om försöket.

10. Systemstöd

Arbetsförmedlingen ska senast den 30 juni 2013 ha utvecklat och implementerat ett nytt ärendehanteringssystem. Datasystemet ska vara utformat på ett sådant sätt att den tekniska åtkomsten till personuppgifter begränsas till de personalkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till personuppgifterna (11 § lagen [2002:546] om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten) samt i enlighet med Datainspektionens rekommendationer. Arbetsförmedlingen ska i systemutvecklingen inhämta synpunkter från Datainspektionen. Arbetsförmedlingen ska även genom metodutveckling säkerställa skyddet för den personliga integriteten i befintliga datasystem. 

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 mars 2011 redovisa en plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya systemstödet samt för det metodarbete som ska bedrivas för att öka skyddet för den personliga integriteten i nuvarande systemstöd. Vidare ska Arbetsförmedlingen redovisa hur tidsplanen hålls, vilka åtgärder som genomförts avseende nyutveckling av systemstödet, vilka åtgärder som vidtagits för att öka skyddet för den personliga integriteten i nuvarande systemstöd, på vilka sätt Datainspektionen involverats i arbetet samt eventuella svårigheter i genomförandet som fordrar regeringens överväganden. Redovisning ska ske senast den 16 maj och den 16 september 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen5 931 062
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)5 686 062
ap.2Nyanländas etablering (ram)245 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

2. Anslagsbeloppet får användas för att köpa tjänster från kompletterande aktörer. 

3. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser en tilläggsundersökning till Statistiska centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökningar om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen har beställaransvar och ska i samarbete med SCB och Diskrimineringsombudsmannen initiera undersökningen.

ap.2 Nyanländas etablering

Anslagsbeloppet får användas för förvaltningskostnader med anledning av Arbetsförmedlingens uppdrag enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen36 936 325
ap.1Aktivitetsstöd (ram)16 513 073
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)17 842 617
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)2 580 635

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt 2–5 f §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

2. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 400 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

4. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut ska denna redovisning ske i sådan tid att den är Arbetsförmedlingen tillhanda senast brytdagen för delårsbokslut respektive årsbokslut. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om anvisning till program som Arbetsförmedlingen fattat. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen tillhanda senast brytdagen för årsbokslut avseende räkenskapsåret 2011. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2011 ska redovisas mot 2011 års anslag.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4. Anslagsbeloppet får användas för återbetalning av ersättningsbelopp för arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten enligt artikel 65 punkterna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

5. Anslagsbeloppet får användas för understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn enligt förordningen (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn.

6. Anslagsbeloppet får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512 ) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen7 375 779
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)7 375 779
ap.7Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden (ram)0
Disponeras av Statistiska centralbyrån8 469
ap.2Bidrag till PIAAC (ram)8 469
Disponeras av Kammarkollegiet12 231
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)12 231
Disponeras av Statens skolverk0
ap.5Utbildningar inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden (ram)0
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige0
ap.3Medel för tekniskt stöd från Europeiska globaliseringsfonden – Svenska ESF-rådet (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.6Medel för tekniskt stöd från Europeiska globaliseringsfonden (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet0
ap.8Medel för tekniskt stöd från Europeiska globaliseringsfonden – RK (ram)0

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Anslagsbeloppet får användas för köp av arbetsmarknadsutbildning enligt 12 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program samt upphandlad utbildning av förberedande, orienterande karaktär eller för bedömning och kartläggning av yrkeskunskaper enligt 30 § samma förordning.

2. Anslagsbeloppet får användas för ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning enligt 18 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.

3. Anslagsbeloppet får användas för kurskostnader i samband med utbildning enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

4. Anslagsbeloppet får användas för ekonomiskt stöd till anordnare av sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Stödet får lämnas med 225 kronor per anvisningsdag och deltagare under den period sysselsättningen pågår.

5. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.

6. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner med 150 kronor per anvisningsdag och person för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar inom jobbgaranti för ungdomar som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi.

7. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

8. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till resor m.m. enligt 15–22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

9. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning och arbetslivsintroduktion för a) grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, b) ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och c) ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

10. Anslagsbeloppet får användas för stöd enligt förordningen (1999:594)om flyttningsbidrag.

11. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

12. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet.

13. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

14. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas av Arbetsförmedlingen endast om utbildningen är yrkesinriktad.

15. Arbetsförmedlingen svarar för att, på sätt som myndigheten finner lämpligt, avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt regeringsbeslut om förlängning av överenskommelsen från 2006 med ytterligare ett år (A2010/2870/A)mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd arbetsmarknadsutbildning hos stiftelsen.

16. Högst 400 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

17. Anslagsbeloppet får användas för yrkeskompetensbedömning enligt 17 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program förde merkostnader som föranleds av verksamheten.

18. Anslagsbeloppet får användas för särskilt anställningsstöd och anordnarstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd.

19. Anslagsbeloppet får tillfälligt under 2011 användas för jobbcoachning i Arbetsförmedlingens regi inom ramen för jobbgaranti för ungdomar. Övervägande delen av resurserna för sådan jobbcoachning ska dock användas för att upphandla tjänster från kompletterande aktörer.

20. Anslagsbeloppet får användas för att köpa tjänster från kompletterande aktörer.

21. Av anslagsbeloppet ska 600 000 000 kronor användas för upphandling av kompletterande aktörer utanför jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar. Därutöver får upp till 350 000 000 kronor användas för jobbcoachning i Arbetsförmedlingens regi för korttidsarbetslösa. En del av coachningsinsatserna bör riktas till personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. 

22. Arbetsförmedlingen får efter rekvisition från Folkbildningsrådet utbetala bidrag motsvarande i genomsnitt 1 000 utbildningsplatser per månad för anordnande av utbildning för arbetslösa ungdomar inom såväl jobbgaranti för ungdomar som jobb- och utvecklingsgarantin samt ordinarie programverksamhet. Målgruppen – ungdomar under 25 år som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola – ska erbjudas en tre månader lång utbildning som kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd utbildning. Beslut om insatsen får fattas till och med den 31 december 2011.

23. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för ekonomiskt stöd till anordnare av arbetspraktik, arbetspraktik i form av praktisk kompetensutveckling och lyft till följd av beslut fattade under 2010.

24. Av anslagsbeloppet får högst 43 000 000 kronor användas för ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsprövning enligt 30 a § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

25. Av anslagsbeloppet får högst 78 000 000 kronor användas för flyttningsbidrag. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för utvärdering och uppföljning av förordningsändringarna rörande flyttningsbidragen.

26. Av anslagsbeloppet får högst 99 miljoner kronor användas för arbetsmarknadsutbildning för deltagare som är sysselsatta i den tredje fasen inom jobb- och utvecklingsgarantin. Insatserna ska leda till arbete i anslutning till avslut. Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen redovisa resultatet av insatserna.

ap.2 Bidrag till PIAAC

Anslagsbeloppet får användas för delfinansiering av de nationella kostnaderna för det av OECD initierade programmet Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) i enlighet med regeringens beslut den 9 december 2010 (U2010/7502/SV).

ap.3 Medel för tekniskt stöd från Europeiska globaliseringsfonden – Svenska ESF-rådet

Av anslagsbeloppet får under 2009–2011 högst 30 000 kronor användas för förberedande åtgärder, högst 1 400 000 kronor för information och kommunikation, högst 3 000 000 kronor för förvaltning och högst 2 000 000 kronor för kontroll. Beloppen inkluderar finansieringen av Svenska ESF-rådets del av utvärdering under 2009–2011.

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsbeloppet får användas efter särskilt beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2012 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt för under 2011 pågående och avslutade projekt.

ap.5 Utbildningar inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden

Anslagsbeloppet får användas för utbildningar som kommuner på uppdrag av Skolverket erbjuder sig att genomföra för arbetslösa personer som omfattas av Sveriges ansökan om medel från Europeiska globaliseringsfonden (EGF/2009/007). Av beloppet får högst 500 000 kronor användas för Skolverkets administrativa kostnader för ovanstående ändamål under 2009–2011.

ap.6 Medel för tekniskt stöd från Europeiska globaliseringsfonden

Anslagsbeloppet får användas efter särskilt beslut av regeringen.

ap.7 Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden

Anslagsbeloppet får användas för följande åtgärder för arbetslösa personer som omfattas av Sveriges ansökan om medel från Europeiska globaliseringsfonden (EGF/2009/007):
– upphandling av sådan individuell yrkeskompetens för kompetens- och generationsväxling som inte handhas av Skolverket,
– upphandling av förberedande utbildning för uppsagda personer med högskolekompetens eller motsvarande och som möjliggör för dem att tillgodogöra sig mer kvalificerade utbildningar,
– utbildning vid start av näringsverksamhet,
– entreprenörskap, och
– vägledning.
I regeringsbeslut den 22 oktober 2009 (A2009/1866/A, delvis och U2009/6158/SV) behandlas de åtgärder som ska erbjudas den aktuella gruppen närmare.

ap.8 Medel för tekniskt stöd från Europeiska globaliseringsfonden – RK

Av anslagsbeloppet får högst 50 000 kronor användas för förberedande åtgärder och resterande medel för delfinansiering av utvärderingen under 2009–2011.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen11 684 458
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)11 684 458

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga enligt nedan:
– bidrag till utvecklingsanställning,
– anordnarbidrag vid utvecklingsanställning,
– bidrag till trygghetsanställning,
– anordnarbidrag vid trygghetsanställning,
– stöd till anställning med lönebidrag och särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
– stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA),
– stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet,
– anordnarbidrag till allmännyttiga organisationer som anställer personer där bidragsnivån uppgår till mer än 80 procent.

2. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. I första hand ska denna verksamhet öka möjligheterna för personer med svårare funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att få arbete.

3. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden. Användningen av medlen ska redovisas i årsredovisningen. 

4. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

5. Den genomsnittliga bidragsnivån för lönebidrag får inte överstiga 63 procent och andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete ska öka jämfört med föregående år.

6. Minst 40 procent av rekryteringen till Samhall AB ska göras från de prioriterade grupperna.

7. Minst 40 procent av de nya deltagarna i trygghetsanställning ska komma från de prioriterade grupper som Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om. 

8. Högst 15 000 000 kronor får användas för information enligt uppdrag 8 om information om vilka insatser som finns för anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1170 5823 %0
ap.27 350Inget0
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1785 654Inget0
ap.2932 131Inget0
ap.30Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.1368 78980 0000
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.40Inget0
ap.50Allt0
ap.60Allt0
ap.70Allt0
ap.80Allt0
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1584 223Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.13 675 0002 680 000995 000
2014
ap.425 00020 0005 000
2014
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.111 000 0007 500 0003 500 000
2014
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)450 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)470 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25494 256
2011-02-25494 256
2011-03-25494 256
2011-04-25494 256
2011-05-25494 256
2011-06-25494 256
2011-07-25494 256
2011-08-25494 256
2011-09-25494 256
2011-10-25494 256
2011-11-25494 256
2011-12-25494 246
Summa5 931 062
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF
1:1 ap.2Nyanländas etablering

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport5 860-65937 08537 046395 240
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader tillhandahålla vissa tjänster mot avgift enligt 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan begränsning av det som följer av andra stycket i nämnda paragraf. Detta gäller under en övergångsperiod under 2011 rehabiliteringstjänster för döv-, hörsel- eller synskadade samt administrativa tjänster enligt avtal mellan Arbetsförmedlingen och bolaget Arbetslivsresurs AB.

2. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare under utgiftsområde 13 samt anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd under utgiftsområde 14 fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd för nystartsjobb i form av skattenedsättningar redovisas mot inkomsttitel 9728, Nystartsjobb.

3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 9711, Anställningsstöd.

4. Arbetsförmedlingen får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering för nystartsjobb.

5. Återbetalning av näringshjälp i form av lån ska redovisas mot inkomsttitel 4516, Återbetalning av utgivna startlån och bidrag.

6. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel avseende programperioden 2000–2006 redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal.

7. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Marianne Wigselius
Kopia till

Statsrådsberedningen
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Senast uppdaterad: