Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2011-05-31
Ju2011/4230/DOM
Domstolsverket
Kyrkogatan 34
551 81 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Sveriges Domstolar
Riksdagen har beslutat om Sveriges Domstolars verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 04, bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Sveriges Domstolar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Verksamheten vid Sveriges Domstolar ska bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

För brottmålen, exklusive förtursmål, ska inriktningen under de närmaste åren vara att huvuddelen (75 %) inte tar längre tid än fem månader att avgöra i tingsrätt respektive hovrätt. För tvistemålen, exklusive gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, ska inriktningen vara att huvuddelen inte tar längre tid än sju månader att avgöra i tingsrätt respektive sex månader i hovrätt. För målen i förvaltnings- och kammarrätterna, exklusive förturs- och migrationsmål, ska inriktningen vara att huvuddelen inte tar längre tid än sex månader att avgöra i respektive instans. 

För migrationsmålen ska inriktningen vara att handläggningstiden inte överstiger fyra månader. För avlägsnandemål avseende ensamkommande barn ska dock inriktningen vara att de ska avgöras inom två månader och för verkställighetsmål ska inriktningen vara att de ska avgöras inom en månad. Inriktningen för migrationsmålen vid Migrationsöverdomstolen ska vara att handläggningstiden inte överstiger två månader.

Tings- och hovrätter, förvaltnings- och kammarrätter samt Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska för varje år i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer. De verksamhetsmål som fastställts ska redovisas i årsredovisningen liksom måluppfyllelsen per domstol.

Återrapportering

Domstolsverket ska med en sammanhållen beskrivning och analys redovisa hur verksamheten vid Sveriges Domstolar har utvecklats och dess resultat. I redovisningen ska ingå en redogörelse för målstockens ålder och sammansättning. Analysen ska omfatta en bedömning av Sveriges Domstolar som helhet och av varje domstolskategori för sig. I analysen ska även beaktas förändringar i organisation och regelverk utanför Sveriges Domstolar som kan ha påverkat resultatet. Förändringar i förhållande till föregående år ska kommenteras. Föreligger större skillnader mellan olika domstolar inom samma domstolskategori ska dessa skillnader kommenteras särskilt. 

Domstolsverket ska särskilt redovisa:

 • Åtgärder som vidtagits eller som planeras för att minska långa handläggningstider och stora målbalanser samt kommentera vidtagna åtgärder och effekterna av dessa.
 • Överklagandefrekvenser och – för hovrätter och kammarrätter – ändringsfrekvenser.
 • Den genomsnittliga handläggningstiden för avlägsnandemål i respektive migrationsdomstol samt Migrationsöverdomstolen liksom andelen avlägsnandemål som avgjorts inom fyra månader.
 • Antalet avgjorda mål per årsarbetskraft för avlägsnandemål, verkställighetsmål och övriga mål i migrationsdomstolarna respektive Migrationsöverdomstolen.

Mål

Under de närmaste åren ska inriktningen vara att huvuddelen (75%) av ärendena vid hyres- och arrendenämnderna (exklusive ärenden om avstående av besittningsskydd för bostad och lokal samt ärenden om lokalmedling) inte tar längre än fyra månader att avgöra.

 

Hyres- och arrendenämnderna ska för varje år i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer. De verksamhetsmål som fastställts ska redovisas i årsredovisningen liksom måluppfyllelsen per hyres- och arrendenämnd.

Återrapportering

Domstolsverket ska med en sammanhållen beskrivning och analys redovisa hur verksamheterna vid domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden har utvecklats och dess resultat. I redovisningen för domstolarna samt hyres- och arrendenämnderna ska ingå en redogörelse för ärendestockens ålder och sammansättning Förändringar i förhållande till föregående år ska kommenteras.

Domstolsverket ska särskilt redovisa:

 • Under budgetåret behandlade återkravsärenden (antal och belopp) vid Rättshjälpsmyndigheten.
 • Andelen ärenden som överklagats till Rättshjälpsnämnden och andelen ärenden där nämnden gjort någon ändring.

Mål

Domstolsverket ska - med respekt för den grundläggande rollfördelningen mellan domstolarna, Domstolsverket och andra myndigheter - skapa förutsättningar för Sveriges Domstolar att uppfylla de mål som gäller för verksamheten, genom

 • att åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning,
 • att vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbetet,
 • att arbeta för en ökad tillgänglighet och information avseende Sveriges Domstolars verksamhet, 
 • att arbeta för en ökad samverkan inom Sveriges Domstolar, och
 • att arbeta för att öka samverkan mellan domstolar och andra berörda myndigheter.

Återrapportering

Domstolsverket ska redovisa hur arbetet med att ge Sveriges Domstolar administrativt stöd och service har bedrivits. Domstolsverket ska särskilt redovisa:

 • Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att den dömande verksamheten håller en hög kvalitet samt åtgärder som bidragit till att utveckla och effektivisera verksamheten inom Sveriges Domstolar.
 • Åtgärder som vidtagits för att öka allmänhetens förtroende för domstolarna, inklusive åtgärder som vidtagits för att säkerställa att parter, målsägande och vittnen får ett bra bemötande och relevant information.
 • Åtgärder som vidtagits för att öka samverkan inom Sveriges Domstolar samt mellan domstolar och andra berörda myndigheter.

Mål

Sveriges Domstolar ska verka för en strategisk kompetensförsörjning.

Sveriges Domstolar ska ha en hög säkerhet för de anställda, parter och andra personer som deltar i en rättegång samt övriga som besöker domstolarna.

Domstolsverket bör delta i utvecklingssamarbete med andra länder och i fredsfrämjande verksamhet, under förutsättning att extern finansiering finns. Domstolsverket får dessutom delta i utvecklingssamarbete som inte klassificeras som bistånd. Domstolsverket ska initiera och samordna Sveriges Domstolars internationella verksamhet.

Kompetensförsörjning

Domstolsverket ska redovisa vilka strategiska överväganden som gjorts och åtgärder som vidtagits för att säkra domstolarnas kompetensbehov på såväl kort som lång sikt, bl.a. med beaktande av åldersstruktur, könsfördelning, pensionsavgångar och rekryteringsläget generellt.

Kompetensutveckling

Domstolsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa en ändamålsenlig kompetens hos personalen. Av redovisningen ska särskilt framgå hur Domstolsverkets kompetensstrategi har tillämpats och utvecklats.

Domstolsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom Sveriges Domstolar för att åstadkomma en ökad specialisering.

Säkerhet

Domstolsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka skyddet och säkerheten för de anställda, parter och andra personer som deltar i en rättegång samt övriga som besöker domstolarna. Av redovisningen ska särskilt framgå åtgärder som syftar till att vittnen och målsäganden inte konfronteras med den tilltalade i domstolens lokaler i avvaktan på och under en förhandling.

Domstolsverket ska redovisa i vilken omfattning domstolarna under året beslutat om säkerhetskontroll i domstol och de kostnader domstolarna haft med anledning av detta.

Internationell verksamhet

Domstolsverket ska redovisa omfattningen och erfarenheterna av Sveriges Domstolars internationella verksamhet. Av redovisningen ska framgå antalet årsarbetskrafter som tagits i anspråk för internationellt samarbete och fredsfrämjande verksamhet. Av redovisningen ska också framgå hur Domstolsverket har förberett för medverkan av personal i Sveriges Domstolar i internationell fredsfrämjande verksamhet.

Prognoser

Domstolsverket ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

I samband med prognosen i maj ska Domstolsverket lämna en beskrivning av personalsituationen och rekryteringsbehovet vid domstolarna.

Domstolsverket ska lämna relevant information till Migrationsverket i samband med såväl prognoser som verksamhetsuppföljning. 

3

Uppdrag

1. Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har haft i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv samordning och handläggning av mängdbrott. Mot bakgrund av redovisningen av detta uppdrag (Ju2010/6658/Å) ska Domstolsverket, tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, redovisa de gemensamma åtgärder som pågår och som, sedan den förra redovisningen, vidtagits för att förbättra hanteringen av mängdbrott i hela rättskedjan.

Myndigheterna ska särskilt redovisa de åtgärder som vidtas för att åstadkomma en väl fungerande samverkan och samordning på såväl operativ som central nivå samt för att uppnå en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning. Av redovisningen ska framgå hur de gemensamma åtgärderna konkret har lett och leder till förbättrade verksamhetsresultat avseende mängdbrott. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 15 oktober 2011. 

2. Av de utvärderingar som gjorts av domstolarnas inre organisationsformer och arbetsmetoder och som beskrivits i bland annat Statskontorets rapport Domstolarnas inre arbete (2009:20), framgår att det i flertalet domstolar bedrivits förändringsarbete på dessa områden. I syfte att tillvarata goda resultat av förändringsarbetet ska Domstolsverket dokumentera arbete som har bedrivits i domstolarna på senare tid och skapa förutsättningar för ett regelbundet erfarenhetsutbyte mellan domstolarna i dessa frågor. Domstolsverket ska senast den 30 juni 2012 redovisa till regeringen (Justitiedepartementet) hur uppdraget bedrivits och vilka resultat som därigenom uppnåtts. Domstolarnas arbetsformer för hantering av mängdbrott ska redovisas särskilt. Uppdraget i denna del ska redovisas senast den 31 oktober 2011.

3. Domstolsverket ges i uppdrag att ta fram en plan för att anpassa verksamheten inom Sveriges Domstolar till införandet av ett strukturerat elektroniskt informationsflöde i rättskedjan så att de effektivitets- och kvalitetsnyttor som skapas tillvaratas fullt ut. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 november 2011.

4. Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Domstolsverket i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlaget. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Pågående uppdrag

1. Sveriges Domstolar ska, som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården senast den 31 december 2011 ha infört ett strukturerat elektroniskt informationsflöde framåt i rättskedjan. Samverkan ska ske med Brottsförebyggande rådet. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Sveriges Domstolar anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

2. Domstolsverket har tillsammans med Brottsoffermyndigheten regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:5

Sveriges Domstolar (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket4 741 718
ap.1Sveriges Domstolar (ram)4 741 718

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Sveriges Domstolar

Från anslaget får avräknas: 

 • Utgifter för bidrag till nämndemannasammanslutningar, information till nämndemän, bidrag till nämndemäns resekostnader vid studiebesök på kriminalvårdsanstalter eller andra inrättningar av intresse för nämndemännens verksamhet.
 • Uppstartskostnader för internationellt utvecklingsarbete på rättsområdet.  
 • Kostnader för förberedelser för personals deltagande i fredsfrämjande verksamhet.
 • Eventuella kvardröjande kostnader till följd av avvecklingen av de allmänna advokatbyråerna.
 • Utgifter för Rättshjälpsnämndens verksamhet samt arvoden för ordföranden och ledamöterna i Rättshjälpsnämnden enligt särskilda regeringsbeslut.
 • Utgifter för verksamheten i Notarienämnden och för arvoden åt ledamöter och ersättare i denna nämnd.
 • Utgifter för representanter i Rådgivande organet av europeiska domare inom Europarådet. 

1:12

Rättsliga biträden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket1 725 657
ap.1Rättsliga biträden m.m. (ram)1 725 657

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Rättsliga biträden m.m.

Anslaget finansierar även utgifter som i regleringsbrevet för 1997 skulle avräknas mot anslagsposterna 1-5 för utgifter i ärenden som påbörjats innan den nya rättshjälpslagen trädde i kraft (den 1 december 1997).

Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel från anslaget betalas ut till följande: Regeringskansliet, Kriminalvården, Kriminalvårdsnämnden, övervakningsnämnderna, Socialstyrelsen, Arbetsdomstolen, Patentbesvärsrätten samt länsstyrelserna.

Rättshjälp enligt rättshjälpslagen

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rättshjälp enligt rättshjälpslagen disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Rättshjälpsnämnden.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning till biträden till den del ersättningen inte täcks av den rättshjälpsavgift som den rättssökande ska betala enligt 23 § rättshjälpslagen (1996:1619).
 • Ersättning som avses i 16-18 §§ rättshjälpslagen.
 • Statens utgifter som avses i 20 § rättshjälpslagen.
 • Ersättning för kostnader som inte kunnat täckas till följd av befrielse från utsökningsavgifter enligt 16 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för rättshjälpskostnad redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Utgifter för offentligt försvar

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt försvar disponeras av de allmänna domstolarna.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning till offentliga försvarare.
 • Ersättning till offentliga ombud.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet avseende utgift för offentligt försvar redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Utgifter för offentligt biträde

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt biträde disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt Rättshjälpsmyndigheten.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning till offentligt biträde.
 • Ersättning till tredje man för utredning enligt 4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde.

Rådgivning

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rådgivning disponeras av Rättshjälpsmyndigheten.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning enligt 5 § rättshjälpslagen (1996:1619) till den som lämnat rådgivning mot nedsatt avgift.
 • Ersättning för utgifter för tolk (översättare) i rådgivningsärenden enligt 5 § rättshjälpslagen.

Utgifter för målsägandebiträde

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för målsägandebiträde disponeras av de allmänna domstolarna.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning till målsägandebiträde.
 • Ersättning enligt 6 § lagen (1988: 609) om målsägandebiträde.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet avseende utgift för målsägandebiträde redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Utgifter för särskild företrädare för barn

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för särskild företrädare för barn disponeras av de allmänna domstolarna.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning till särskild företrädare för barn.
 • Ersättning enligt 12 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.

Ersättningsgaranti för bodelningsförrättare

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende ersättningsgaranti för bodelningsförrättare disponeras av de allmänna domstolarna.

Från anslaget får avräknas:

 • Ersättning till bodelningsförrättare enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken.

Diverse kostnader för rättsväsendet

Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel från anslaget betalas ut till följande: Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Från anslaget får avräknas ersättning för kostnader avseende översättning, delgivning m.m. som hänför sig till internationellt straff- och civilrättsligt samarbete inom Centralmyndighetens ansvarsområde och som inte ska bäras av annan myndighet.

Vissa domstolsutgifter m.m.

Efter beslut från Domstolsverket får medel från anslaget disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna.

Från anslaget får avräknas:

Utgifter för bevisning

Vittne

 • 36 kap. 24 § rättegångsbalken
 • 6 § lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
 • 26 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Målsägande

 • 37 kap. 3 § rättegångsbalken
 • 6 § lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.

Sakkunnig

 • 40 kap. 17 eller 19 § rättegångsbalken
 • 24 eller 26 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Blodundersökning

 • 3 § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Övrigt

 • 19 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
 • 19 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Utgifter för parter

Misstänkt i brottmål

 • 21 kap. 12 § rättegångsbalken
 • 31 kap. 2 eller 8 § rättegångsbalken
 • 18 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Vårdnadshavare

 • 21 kap. 11 § rättegångsbalken
 • 26 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Part och parts ställföreträdare

 • 11 kap. 6 § rättegångsbalken
 • 15 eller 23 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Utgifter för tolk m.m.

Tolk

 • 5 kap. 8 § rättegångsbalken
 • 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
 • 27 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

I utgifterna för tolk m.m. får även tolkförmedlings administrativa avgift ingå.

Översättning

 • 33 kap. 9 § rättegångsbalken
 • utgift som ska betalas av staten för översättning från finska till svenska språket av handling som inges i mål eller ärende i Haparanda och Gällivare tingsrätter samt vid Luleå tingsrätt i dess egenskap av fastighetsdomstol avseende mål från kommuner i Haparanda och Gällivare domsagor.

Utgifter för god man

God man

 • 18 kap. 1 § äktenskapsbalken
 • 20 kap. 2 b § föräldrabalken

Förvaltararvoden m.m. i konkurser

Konkursutgifter

 • 6 kap. 10 § tredje stycket, 14 kap. 2 eller 3 § konkurslagen (1987:672)

Ersättning till likvidatorer och till bouppteckningsförrättare

Ersättning till likvidatorer där likvidatorn har förordnats av rätten enligt 1 § förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidator.

Ersättning till den som enligt 20 kap. 9 § ärvdabalken har förordnats att föranstalta om bouppteckning enligt 6 § förordningen (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för utgift som belastat anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. ska redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:5 Sveriges Domstolar
ap.1142 2523 %27
1:12 Rättsliga biträden m.m.
ap.1172 566Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)989 800
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)475 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25395 143
2011-02-25395 143
2011-03-25395 143
2011-04-25395 143
2011-05-25395 143
2011-06-25395 139
2011-07-25395 139
2011-08-25395 139
2011-09-25395 139
2011-10-25395 139
2011-11-25395 139
2011-12-25395 142
Summa4 741 691
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Sveriges Domstolar

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter övriga domstolar25110037 000037 00037 000
Efterbevaknings- och tillsynsavgifter25610023 000023 00023 000
Ansökningsavgifter miljödomstolarna25370010 000010 00010 000
Kungörandeavgifter25110012 000012 00012 000
Summa0082 000082 00082 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgifter övriga domstolar

Ansökningsavgifter för övriga domstolar ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Efterbevaknings- och tillsynsavgifter

Efterbevakningsavgifter enligt 9 kap. 20 § och tillsynsavgifter m.m. enligt 14 kap. 17 § konkurslagen (1987:672) ska redovisas mot inkomsttitel 2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter.

Ansökningsavgifter miljödomstolarna

Avgiftsintäkter från ansökningsavgifter avseende miljödomstolarna ska redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter.

Kungörandeavgifter

Avgiftsintäkter från kungörandeavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek för den offentligrättsliga verksamheten framgår av förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Domstolsverket får ta emot bidrag från Arbetsförmedlingen för arbetsmarknadsåtgärder och från Sida, EU och FN för finansiering av den internationella verksamhet som Sveriges Domstolar deltar i. Det beräknade bidraget uppgår till 11 000 000 kronor.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras34 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Medel som erhålls på grund av ålagd återbetalningsskyldighet av rättshjälp ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Föreligger oenighet mellan en domstol och Domstolsverket om en efterträdare till en ordinarie domare ska anställas eller om en ny ordinarie domare ska anställas ska frågan överlämnas till regeringen för beslut.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Daniel Palm
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Riksdagen, Justitieutskottet
Högsta domstolen
hovrätterna
tingsrätterna
Högsta förvaltningsdomstolen
kammarrätterna
förvaltningsrätterna
hyres- och arrendenämnderna
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Kriminalvården
Kriminalvårdsnämnden
Brottsförebyggande rådet
övervakningsnämnderna
Statskontoret
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Arbetsdomstolen
Transportstyrelsen
Patentbesvärsrätten
Åklagarmyndigheten