Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
1:23

2011-05-12
U2011/3214/S
Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens skolverk
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Skolverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk.

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppföljning och utvärdering

Statens skolverk ska särskilt redovisa: 
 • vilka uppföljningsstudier och utvärderingar som genomförts,
 • vilka förändringar av uppföljningssystemet som genomförts, och
 • sitt pågående arbete med internationella studier.

Individbaserad uppföljningsinformation ska, där det bedöms vara relevant, redovisas efter socioekonomisk bakgrund och med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund.

Styrning

Skolverket ska särskilt redovisa:
 • vilka förändringar av styrdokumenten samt det nationella provsystemet som genomförts, och
 • vilka insatser som vidtagits för att implementera styrdokumenten och det nationella provsystemet och omfattningen av insatserna. 

Utveckling

Skolverket ska särskilt redovisa:
 • vilka utvecklingsinsatser som genomförts och deras omfattning. 

Återrapporteringskrav avseende vissa frågor

 1. Skolverket ska redovisa hur och i vilken omfattning verket arbetar med information om utbildning i Sverige. Av redovisningen ska framgå hur Skolverket arbetat med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se. Arbetet med Utbildningsinfo.se ska ske i samråd med berörda aktörer.
 2. Skolverket ska redovisa verksamheten vid Nationellt referenscentrum för yrkesutbildning. Redovisningen ska avse hur och i vilken omfattning Skolverket arbetat med information om yrkesutbildning och yrkeskvalifikationer i Sverige och Europa. Vidare ska framgå verkets deltagande i internationellt samarbete om yrkesutbildningens utveckling med avseende på mobilitet och kvalitet samt europeiskt samarbete om dokumentation och analys av svensk yrkesutbildning. Samverkan med berörda aktörer i Sverige ska beskrivas. Utöver en årlig redovisning ska Skolverket informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande när så bedöms lämpligt.
 3. Skolverket ska redovisa sitt arbete med fortbildning av lärare enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt myndighetens särskilda regeringsuppdrag om fortbildning av lärare och fortbildning i specialpedagogik inklusive fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare (U2007/3168/S, U2007/6066/G, U2007/6310/G och U2007/7558/SV). Vidare ska Skolverket redovisa sitt arbete med fortbildning av personal i förskolan enligt förordningen (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan och myndighetens särskilda uppdrag att svara för fortbildning av personal i förskolan (U2009/2216/S). Redovisningen ska omfatta en sammanställning av upphandlade kurser, antal deltagare per skolhuvudman i upphandlade respektive reguljära kurser, utbildningsresultat i form av fullföljda kurser och en ekonomisk sammanställning. 
 4. Skolverket ska redovisa omfattningen av befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. Redovisningen ska bl.a. avse hur många rektorer och andra med motsvarande ledningsfunktion som under budgetåret har deltagit i den statliga befattningsutbildningen. Det ska framgå om samtliga anmälda till utbildningen kunnat beredas plats. Om inte samtliga kunnat beredas plats, ska det framgå hur många som inte kunnat påbörja utbildningen vid önskad tidpunkt. Redovisningen ska göras per lärosäte som anordnar utbildningen och per skol- och verksamhetsform samt vara könsuppdelad.
 5. Skolverket ska redovisa det samrådsförfarande som ägt rum under året mellan myndigheten och representanter för de nationella minoriteterna i utbildningsfrågor som direkt berör dessa grupper. 
 6. Skolverket ska redovisa sitt arbete i olika europeiska och andra internationella arbetsgrupper och nätverk, såväl med avseende på innehållet i arbetet som resursåtgång.   
 7. Skolverket ska redovisa en analys av resultatet av verkets handläggning av ansökningar om godkännande av särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar inom ramen för gymnasieskolan. Grunden för Skolverkets beslut ska redovisas liksom beslutade ersättningsbelopp för interkommunal ersättning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 15 december.  

 Återrapporteringskrav avseende statsbidrag 

 1. Skolverket ska lämna en redovisning av kostnaderna för administrationen av samtliga statliga stöd och bidrag som Skolverket ansvarar för.
 2. Skolverket ska redovisa för vilka ändamål tilldelade medel på anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagsposterna 3, 4 och 9 har använts. Redovisningen ska även fördelas på kostnadsslag. Av redovisningen ska framgå utbetalda medel till huvudmän och andra organisationer. 
 3. Skolverket ska begära in redovisningar från de organisationer eller enskilda som får bidrag från de anslagsposter som myndigheten disponerar ur anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet.
 4. Skolverket ska särredovisa utgifterna under anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. uppdelade på de olika verksamhetsformerna. Skolverket ska också redovisa det särskilda verksamhetsstödets användning. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2011.  
 5. Skolverket ska begära en redogörelse av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och av styrelsen för Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk över hur tilldelade medel från anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning, anslagsposten 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar har använts och resultaten av verksamheterna samt uppgifter om finansiering, kostnader och elever eller studerande. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 maj 2011.
 6. Skolverket ska lämna en redovisning av omfattningen av statsbidrag till kommuner, landsting och fristående skolor med anledning av elever från nordiska länder för höstterminen 2010 och vårterminen 2011 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2011.   
 7. Skolverket ska redovisa omfattningen av statsbidrag enligt förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige. Av redovisningen ska framgå fördelning mellan de olika barn- och elevkategorierna och per verksamhets- eller skolform för höstterminen 2010 och vårterminen 2011. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2011.
 8. Skolverket ska särredovisa kostnaderna under anslaget 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet uppdelade på bidrag för elever i utbildning som motsvarar förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i svenska utlandsskolor, bidrag för elever som får distansundervisning, bidrag för kompletterande svenskundervisning, bidrag för elever vid svenska sektioner vid internationella skolor, lokalkostnadsbidrag och kostnader för lärare vid Europaskolorna. 

Återrapporteringskrav avseende prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober.

2

Organisationsstyrning

Statens skolverk ska redovisa hur det interna kvalitetssäkringsarbetet bedrivits.

Skolverket och Statens skolinspektion har informationsuppgifter inom samma verksamhetsområde. Myndigheterna ska gemensamt redovisa hur samarbetet fortskridit för att möta avnämarnas behov av samlad gemensam information. Av redovisningen ska framgå myndigheternas svarstid när det gäller allmänhetens frågor, myndigheternas bedömning av vad som är en rimlig svarstid och vid vilka typer av frågor som allmänheten har svårt att skilja myndigheternas ansvarsområden åt. Vidare ska det av redovisningen framgå vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå en rimlig svarstid. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2011.  

Samverkan

Skolverket ska
 • redovisa hur myndigheten samverkat med Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen, andra myndigheter samt huvudmän och organisationer,
 • samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan och andra berörda myndigheter i frågor som rör validering och den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF), och
 • samverka med berörda myndigheter när det gäller den europeiska databasen Ploteus.

Resursåtgång 

Skolverket ska
 • lämna en redovisning av sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på samtliga verksamhets- och utbildningsformer i den utsträckning som Skolverket bedömer lämplig,
 • redovisa sina kostnader fördelade inom områdena uppföljning och utvärdering, styrning samt utveckling, och
 • redovisa hur stor del av utgifterna på anslaget 1:1 Statens skolverk som använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning och för egeninitierad verksamhet samt hur utgifterna på anslaget fördelas på uppföljning och utvärdering, styrning och utveckling och andra relevanta områden.  

3

Uppdrag

Uppdrag givna i regleringsbrev

 1. Statens skolverk ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive skolform inom det offentliga skolväsendet och motsvarande fristående skolor samt förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Bedömningen ska rymma en fördjupad analys av de områden som verket anser vara särskilt angelägna med hänsyn till utvecklingen och behoven inom området. Skolverket ska göra en bedömning av utvecklingen på såväl nationell som lokal nivå. Skolverket ska peka på utvecklingsområden som kan kräva statliga insatser och därvid även redogöra för vilka åtgärder verket avser vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av den fördjupade analysen. Skolverket ska vidare lämna sin bedömning av utvecklingsbehov på huvudmanna- och verksamhetsnivå. Utvecklingsområden kan antingen bedömas finnas hos samtliga huvudmän och verksamheter eller en viss grupp som framträder vid analysen av skillnader och likheter mellan olika grupperingar. Skolverket ska samverka med Statens skolinspektion. Rapporten med analys ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 november 2011 och även göras tillgänglig för skolhuvudmän.
 2. Skolverket ska redovisa en bedömning av de totala kostnaderna för föregående budgetår för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan inklusive förskoleklassen, särskolan, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen – fördelade på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning – samt vuxenutbildningen för utvecklingsstörda och svenskundervisningen för invandrare. Kostnaderna ska fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner och ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 augusti 2011.
 3. Skolverket ska utveckla registret över pedagogisk personal (lärarregistret) med syfte att erhålla ett mer detaljerat underlag för prognoser av tillgång och behov av lärare fördelat på olika verksamhets- och skolformer, årskurser (i obligatoriska skolformer) samt undervisningsämnen. Målsättningen ska vara att lärarregistret i högre utsträckning ska kunna utgöra ett underlag för dimensioneringen av lärarutbildningens olika inriktningar. Den regionala aspekten ska även beaktas i utvecklingsarbetet. Av årsredovisningen ska framgå det arbete som genomförts och de resultat som uppnåtts under 2011.
 4. Skolverket ska samla in resultaten på samtliga genomförda nationella prov på delprovsnivå i grundskolan och motsvarande skolformer. Med start läsåret 2011/12 ska även resultaten på samtliga kursprov i gymnasieskolan samlas in (totalinsamling). Insamlingarna ska även göras på delprovsnivå. Skolverket ska på ett lättillgängligt sätt publicera ett statistiskt material där skillnaden mellan betygsresultat i ämnesbetyg och på nationella prov i svenska, matematik, naturorienterande ämnen och engelska i årskurs 9 framgår på skolnivå. För samtliga ämnen ska avvikelsen framgå för det senaste läsåret. För svenska, matematik och engelska ska även avvikelsen de senaste fyra åren framgå. För gymnasieskolan ska motsvarande statistik publiceras där skillnaden mellan betygsresultat i kursbetyg och på nationella prov framgår på skolnivå. För samtliga kurser och varje skola ska eventuellt förekommande avvikelser framgå för respektive prov uppdelat på program. Varje skolas avvikelse ska kunna jämföras med den riksgenomsnittliga avvikelsen i varje ämne i grundskolan och varje kursprov i gymnasieskolan. Skolverket ska också, i samarbete med Skolinspektionen, redovisa eventuella avvikelser mellan ursprunglig rättning och Skolinspektionens centrala rättning av nationella prov i den utsträckning det är möjligt. Skolverket ska komplettera det statistiska materialet med en analys av resultaten. Skolverkets analys ska inkludera resultatet av Skolinspektionens rättningsuppdrag samt även annan information som Skolverket har tillgång till och som kan bidra till en ökad förståelse av uppkomsten till avvikelser mellan betyg och provresultat. Resultat vad gäller statistik om grundskolan och motsvarande skolformer, samt den del av uppdraget som gäller avvikelser mellan ursprunglig rättning och Skolinspektionens centrala rättning av nationella prov ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars. Resultat vad gäller statistik om gymnasieskolan ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni, med start 2012.
 5. Skolverket ska kontinuerligt bedöma behov av och utveckla prov och bedömningsmaterial inom provbankerna, diagnostiska material och nationella ämnes-, kurs- och slutprov samt anpassa dessa till olika elevgruppers behov. Detta uppdrag ersätter tidigare givna uppdrag avseende det nationella provsystemet (U2004/5293/S) och om nationella prov och diagnostiska stödmaterial (U2005/8381/G). Skolverket ska dessutom utarbeta diagnostiskt material avseende naturorienterande ämnen för grundskolans årskurser 1–5. Materialet ska successivt göras tillgängligt för skolor.
 6. Skolverket ska utarbeta samt förbereda införandet av nationella ämnesprov i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 7 i specialskolan i svenska, matematik och engelska. Proven ska kunna börja användas från och med vårterminen 2012.
 7. Skolverket ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppföljningen ska ske i enlighet med myndighetens förslag i redovisningen av uppdraget att utarbeta en plan för förbättrad uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (U2007/1716/S). Uppföljningen ska även avse skolornas administrativa IT-användning, liksom deras åtgärder för att med hjälp av IT kommunicera skolans och verksamhetens arbete med hemmen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vart tredje år, nästa gång senast den 15 april 2013.
 8. Skolverket ska representera Sverige i det arbete som bedrivs av EU-kommissionen med att utarbeta och inrätta en språkindikator för främmande språk. Verket ska också ansvara för genomförandet av språkstudien.
 9. Skolverket ska stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan. Det kan t.ex. handla om att främja skolors samarbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte samt fördela utvecklingsmedel och verksamhetsstöd. Skolverket ska även sprida relevanta forskningsresultat till skolan, kartlägga, analysera och sprida erfarenheter av huvudmännens arbete med entreprenörskap. I detta arbete förväntas Skolverket ta del av internationella erfarenheter och forskning inom området. Skolverket ska även samråda med Tillväxtverket för att främja entreprenörskap i enlighet med regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Årets verksamhetsstöd ska fördelas enligt vad som framgår under anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagsposten 4.
 10. Skolverket ska anlita en extern aktör i syfte att utvärdera den verksamhet som bedrivs enligt förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. En redovisning för åren 2008–2010 ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2011. En slutredovisning för 2008–2012, som även utvärderar effekterna av uppdraget, ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 april 2013.
 11. Skolverket ska särskilt stödja huvudmännen i arbetet med uppföljning och behovsanalyser samt med den fortsatta utvecklingen av kommunernas vuxenutbildning med utgångspunkt i Skolinspektionens iakttagelser (rapport 2009:4) och i linje med nationella mål och syften. Skolverket ska lämna en redovisning av hur arbetet fortlöper till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 maj 2011.
 12. Skolverket ska i samverkan med de nationella råden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan analysera kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Skolinspektionens underlag angående det arbetsplatsförlagda lärandet ska utgöra en av utgångspunkterna för analysen. Vidare ska Skolverket och de nationella råden analysera elevernas etablering på arbetsmarknaden, följa utvecklingen inom respektive yrkesområde och analysera behovet av utbildning inom nya områden. Skolverket ska där så bedöms lämpligt även samverka med Arbetsförmedlingen och andra relevanta myndigheter. Uppdraget ska årligen redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober. 
 13. Mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits genom den pågående försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning ska Skolverket, efter samråd med Nationella lärlingskommittén (U 2008:09) och de nationella råden för yrkesprogrammen, föreslå insatser i syfte att stödja utvecklingen av gymnasial lärlingsutbildning av hög kvalitet. Förslagen ska även omfatta det arbetsplatsförlagda lärande som ingår i den yrkesutbildning som i övrigt är skolförlagd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2011.
 14. Skolverket ska följa upp hur kommuners hantering av det kommunala informationsansvaret har utvecklats och förändrats sedan tidigare kartläggning (Information om icke skolpliktiga ungdomar – det kommunala uppföljningsansvaret, Skolverket, dnr 2005:3341), vad gäller hur arbetet organiseras, hur informationsinsamling sker och vilka individuella åtgärder som erbjuds. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten även verka för kunskapsspridning om sina slutsatser och rekommendationer gällande kommuners hantering av informationsansvaret. Uppdraget ska genomföras i samråd med Ungdomsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 maj 2011.
 15. Skolverket ska bistå Utbildningsdepartementet när det gäller Sveriges deltagande i OECD-projektet Evaluation and Assessment Framework for Improving School Outcomes.
 16. Skolverket ska i enlighet med förordning om statsbidrag för sommarskolor erbjuda kommuner och fristående skolor bidrag för anordnande av sommarskolor. För 2011 får myndigheten använda högst 60 miljoner kronor för uppdraget.
 17. Skolverket ska bedriva ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Genom centrumet ska Skolverket stimulera skolhuvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling. Verket ska samverka med Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra relevanta myndigheter och organisationer inom området. Skolverket ska löpande redovisa uppdraget i sin årsredovisning.
 18. Skolverket ska tillhandahålla den webbaserade resursbanken om nordiska språk för lärare och elever i grund- och gymnasieskolan som skapades i samband med språkkampanjen 2010.
 19. Skolverket ska utforma ett stödmaterial om barn och ungdomar med skyddad identitet som riktar sig till förskoleverksamheter, skolor och skolbarnsomsorg samt till huvudmän för dessa verksamheter. Stödmaterialet ska ge kunskaper om hur de praktiska problem som kan uppstå när skolorna tar emot barn och ungdomar med skyddad identitet i sin verksamhet bör hanteras. Skolverket ska samråda med Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget skulle ursprungligen redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2010. Uppdraget ändras på så sätt att redovisningstiden förlängs till den 28 februari 2011.
 20. Skolverket ska svara för genomförandet av OECD-studien TALIS 2013. Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) ska kontinuerligt hållas underrättat om processen. Beslut som rör studiens innehåll och inriktning ska tas i samråd med Utbildningsdepartementet.
 21. Skolverket ska utarbeta ett stödmaterial för att underlätta huvudmännens arbete för att de elever som saknar de kunskaper i engelska som krävs enligt grundskolans kursplan och som tagits emot i gymnasieskolan med stöd av 16 kap. 32 § skollagen (2010:800) ska kunna nå målen i gymnasieskolan. Stödmaterialet ska ge råd om hur elevernas kunskapsnivå kan bedömas och om hur den fortsatta undervisningen kan planeras.
 22. Skolverket ska genomföra en teknisk översyn av 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och föreslå nödvändiga förändringar med anledning av att den nya skollagen börjar tillämpas den 1 juli 2011 och för vuxenutbildningens del den 1 juli 2012. Verket ska lämna förslag till en reviderad läroplan till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 maj 2011.
 23. Skolverket ska vara Sveriges representant i det europeiska nätverket för livslång vägledning (ELGPN). I arbetet ingår att delta i två arbetsgrupper, en om karriärkompetens och en om validering. Skolverket ska utföra arbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen.
 24. Den 18 juni 2009 beslutade Europaparlamentet och rådet att inrätta ett europeiskt stödsystem för meritöverföring inom yrkesutbildningen (European Credit system for Vocational Education and training, ECVET). Skolverket ska i samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan och Internationella programkontoret för utbildningsområdet göra en analys och föreslå åtgärder på nationell nivå som kan stödja regionala och lokala aktörer i arbetet med att tillämpa ECVET inom yrkesutbildningen på alla nivåer från och med 2012. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2011.
 25. Skolverket ska fortsättningsvis betala ut ersättning till kommunerna för utbetald sfi-bonus och för administrativa kostnader enligt förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi). Skolverket ska bistå kommunerna i fråga om det nationella bonussystemet samt när det gäller kommunernas information till elever i sfi. Skolverket ska använda den informationsdatabas som inrättats för försöksverksamheten med sfi-bonus för att stödja kommunernas administration och förhindra felaktiga utbetalningar. Skolverket ska i årsredovisningen redovisa utvecklingen av verksamheten med sfi-bonus utifrån befintliga data. Av redovisningen ska det bl.a. framgå hur många personer som har beviljats halv, två tredjedels respektive hel bonus. Uppdraget finansieras från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för budgetåret 2011 uppförda ramanslaget 1:1 Integrationsåtgärder,anslagsposten 7.
 26. Skolverket ska följa upp resultatet av de insatser som gjorts med anledning av det tidigare uppdraget att informera om förutsättningarna för opinionsbildande verksamhet i skolan (U2010/1216/S). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 mars 2012.
 27. Skolverket ska, liksom ett flertal andra myndigheter, medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och dess prioriteringar innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse 2009/10:221. Skolverket ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från under 2009–2011 samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras av insatserna. Verket ska också redovisa planerade och genomförda insatser med andra myndigheter samt med de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.
 28. Skolverket ska utarbeta kunskapskrav för de godkända betygsstegen A, C och E för samtliga ämnen utom moderna språk för årskurs 6 i grundskolan, sameskolan och grundsärskolan samt för årskurs 7 i specialskolan. Kunskapskraven ska anges både i löpande text och i kolumner. I kolumnerna ska värdeorden vara markerade med fetstil. Beskrivingarna av de mellanliggande betygstegen B och D ska återges i föreskrifterna såsom de anges i propositionen En ny betygsskala (prop. 2008/09:66, bet. 2008/09UbU5, rskr. 2008/09:169). Kunskapskraven ska börja tillämpas för första gången på utbildning från och med höstterminen 2012.
 29. Skolverket ska genomföra fortbildningsinsatser med anledning av införandet av betyg i årskurs 6. Verket ska vid behov samverka med övriga berörda skolmyndigheter. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen. 
 30. Skolverket ska utarbeta samt förbereda införandet av nationella ämnesprov i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 7 i specialskolan i biologi, fysik och kemi (NO) samt i geografi, historia, religion och samhällskunskap (SO). Skolverket ska vidare utarbeta och förbereda införandet av nationella ämnesprov i årskurs 9 i grundskolan och i årskurs 10 i specialskolan i geografi, historia, religion och samhällskunskap. En obligatorisk utprövningsomgång ska genomföras för samtliga prov under 2013. Proven ska börja användas från och med vårterminen 2014. En elev ska endast göra ett prov i SO respektive ett prov i NO per årskurs och år.

Uppdrag givna i särskild ordning som reviderats i regleringbrev

 1. Regeringsbeslut den 15 februari 2007 (U2007/1205/S) samt den 15 maj 2008 (U2007/7851/S och U2007/7852/S) med uppdrag att under tre år utforma och genomföra en utbildningssatsning för skolor om forskningsbaserade och utvärderade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan. Skolverket ska i årsredovisningarna beskriva hur projektet fortlöper. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2011.  
 2. Regeringsbeslut den 19 april 2007 (U2007/3168/S) med uppdrag att svara för fortbildning av lärare, samt uppdrag genom ändring i regleringsbrevet för 2007 den 19 september och den 11 oktober 2007 att svara för kompetensutveckling i specialpedagogik (U2007/6066/G och U2007/6310/G), och regeringsbeslut den 29 november 2007 med uppdrag att svara för fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare (U2007/7558/SV).
 3. Regeringsbeslut den 14 februari 2008 (U2008/1045/SV) med uppdrag om mål och slutprov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi). Uppdraget har ändrats på så sätt att övergångstiden för hur länge de prov som inte är IT-baserade får användas, har förlängts fram till den 1 januari 2011. Uppdraget ändras vidare på så sätt att Skolverket i en begränsad studie ska utveckla samtliga delar i de IT-baserade proven i sfi. Skolverket ska fortsatt se över frågan om tekniska lösningar kopplade till IT-baserade prov, bl.a. säkerhetslösningar. Proven ska testas i ett urval av kommuner. Skolverket ska också utreda förutsättningarna för att utveckla proven för personer med funktionsnedsättning. Kommuner som inte deltar i studien ska kunna beställa proven i pappersformat. Delredovisningar av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2011 respektive den 1 februari 2012.
 4. Regeringsbeslut den 19 februari 2009 (U2009/914/G) med uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap och teknik. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 december 2011. Uppdraget ersätter regeringens tidigare uppdrag om kvalitetshöjande utvecklingsinsatser inom matematikundervisningen (U2006/564/G). Erfarenheterna från det tidigare uppdraget ska dock beaktas vid slutredovisningen. Uppdraget har utökats genom att Skolverket även ska utveckla och stödja undervisningen i naturvetenskap och teknik i tidiga åldrar.
 5. Regeringsbeslut den 21 januari 2010 (U2010/259/S) med uppdrag att implementera beslutade och planerade reformer m.m. inom hela det offentliga skolväsendet och motsvarande fristående skolor liksom förskolor. Uppdraget ska redovisas årligen. Enligt regeringsbeslut den 5 augusti 2010 (U2010/4443/S) ändras uppdraget på så sätt att Skolverket ska implementera förtydliganden och kompletteringar av förskolans läroplan. I arbetet med implementeringen ska stöd- och kommentarmaterial framställas för personal i förskolan. En promemoria som tagits fram av en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet (U2010:A) ska utgöra ett underlag för implementeringen.
 6. Regeringsbeslut den 1 juli 2010 (U2010/4019/S) med uppdrag att kartlägga och föreslå åtgärder för att få fler elever att välja moderna språk som språkval och för att utveckla språkvalet svenska/engelska. Skolverket ska samråda med Statens skolinspektion samt övriga berörda skolmyndigheter. Uppdraget ändras på så sätt att det förlängs och ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2011.

Uppdrag givna i särskild ordning

 1. Regeringsbeslut den 3 april 2008 (U2008/2648/S) med uppdrag att utforma måldokument för, dimensionera och upphandla en befattningsutbildning för rektorer och motsvarande. Utbildningen ska upphandlas av statliga universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.
 2. Regeringsbeslut den 4 september 2008 (U2008/5625/S) med uppdrag att sprida information till skolhuvudmännen och andra berörda om förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Skolverket ska även redovisa arbetet med statsbidraget. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen.
 3. Regeringsbeslut den 11 december 2008 (U2008/8180/S) med uppdrag att främja användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Uppdraget ersätter tidigare uppdrag om att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning (U2005/8456/S). Skolverket ska även ansvara för arbetet med att avveckla de kvarvarande projekt m.m. inom ramen för det Europeiska skoldatanätet som den tidigare Kommittén för ett europeiskt skoldatanät – EUN (U 1997:06) hade i uppdrag att samordna.
 4. Regeringsbeslut den 2 april 2009 (U2009/2216/S) med uppdrag att svara för fortbildning av personal i förskolan. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen.
 5. Regeringsbeslut den 29 april 2009 (U2009/2848/S) med uppdrag om skolans värdegrund. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2011.
 6. Regeringsbeslut den 7 maj 2009 (IJ2009/959/IU) med uppdrag rörande försöksverksamhet med sfi-bonus. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 maj 2012.
 7. Regeringsbeslut den 22 oktober 2009 (U2009/6159/SV) med uppdrag att förbereda insatser med anledning av en planerad utökning av platser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.
 8. Regeringsbeslut den 25 februari 2010 (IJ2010/368/DISK) med uppdrag att under en treårsperiod följa upp, analysera och redovisa insatser utifrån minoritetspolitikens mål. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län respektive Sametinget den 15 november 2011 respektive den 15 oktober 2012.
 9. Regeringsbeslut den 10 juni 2010 (U2010/3614/S) med uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut om att under fem år (2011– 2015) svara för det fortsatta arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen.
 10. Regeringsbeslut den 17 juni 2010 (S2007/11029/HS, delvis) och den 8 juli 2010 (N2010/4562/ENT) med uppdrag till Tillväxtverket och Skolverket att i samverkan genomföra informations- och kunskapshöjande insatser som främjar entreprenörskap inom vård- och omsorgsutbildningar i gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen och högskolan. Myndigheterna ska senast den 31 mars 2011 lämna en delrapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) avseende vilka insatser som genomförts och hur många som har tagit del av insatserna. Uppdraget ska på samma sätt slutrapporteras senast den 31 januari 2013. 
 11. Regeringsbeslut den 1 juli 2010 (U2010/4021/G) med uppdrag att ansvara för nationella kursprov för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen i ämnena svenska och svenska som andraspråk, matematik samt engelska. För prov som ges under perioden höstterminen 2011–vårterminen 2013 ska prov utvecklas såväl för kurser i dagens gymnasieskola som för kurser i den reformerade gymnasieskolan. Skolverket ska i årsredovisningen årligen redovisa hur arbetet fortlöper.
 12. Regeringsbeslut den 7 oktober 2010 (U2010/5866/G) med uppdrag att förbereda förändringar med anledning av en planerad ny förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning. Skolverket ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om arbetet. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2011 samt på samma sätt slutredovisas senast den 30 september 2011.
 13. Regeringsbeslut den 14 oktober 2010 (U2010/5853/SV) med uppdrag att göra en översyn av kursplanerna för viss vuxenutbildning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2011.
 14. Regeringsbeslut den 11 november 2010 (U2010/6930/S) med uppdrag att förbereda och organisera arbetet med att legitimera lärare och förskollärare. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2011.
 15. Regeringsbeslut den 2 december 2010 (S2010/7363/SV) med uppdrag att förbereda insatser med anledning av fortsatt satsning inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. De förutsättningar ska gälla som anges i regeringsbeslut från den 22 oktober 2009 (U2009/6159/SV). Redovisningar ska lämnas halvårsvis till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). För verksamhet avseende första kalenderhalvåret ska redovisningen lämnas senast den 1 oktober samma år. För verksamhet avseende andra kalenderhalvåret ska redovisningen lämnas senast den 1 april påföljande år.
 16. Skolverket ska enligt förordningen om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan meddela föreskrifter om ansökan om att få delta i försökverksamheten samt besluta om deltagande. Skolverket ska även besluta om och betala ut statsbidrag avseende försöksverksamheten. Skolverket ska vidare till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa omfattningen och vunna erfarenheter av försöksverksamheten den 1 december årligen med start 2012. 
 17. Regeringsbeslut den 9 december 2010 (U2010/7503/SV) med uppdrag att betala ut statsbidrag till kommunerna som ersättning för ökade kostnader för kommunal vuxenutbildning i samband med satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år. Uppdraget ska redovisas halvårsvis till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 15 juni och den 15 december.
 18. Regeringsbeslut den 16 december 2010 (U2010/7661/S) med uppdrag att i samarbete med Högskoleverket genomföra en informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena och de nya lärar- och förskollärarutbildningarna. Avstämning ska ske fortlöpande med Utbildningsdepartementet.
 19. Regeringsbeslut den 20 januari 2011 (U2010/5830/S, U2011/375/S) med uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser med syfte att stödja skolornas undervisning i alkohol, narkotika, dopning och tobak. En plan för uppdragets genomförande ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 2 maj 2011. Uppdraget ska slutligt redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 31 oktober 2014.

Uppdrag till annan myndighet där Skolverket ska samverka eller samråda med denna myndighet

 1. Skolverket ska samråda med Socialstyrelsen i dess uppdrag enligt regeringsbeslut den 15 mars 2007 att inrätta ett nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa (S2006/2020/HS [slutligt] och S2007/2699/HS [delvis]).
 2. Skolverket ska samverka med Statens kulturråd om regeringens satsning Skapande skola.
 3. Skolverket ska samråda med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i dess uppdrag enligt regeringsbeslut den 7 maj 2009 om utvärdering av försöksverksamhet med sfi-bonus (IJ2009/960/IU). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 december 2012.
 4. Skolverket ska samråda med Statens folkhälsoinstitut i dess uppdrag angående alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande (ANDT-) åtgärder i skolan (S2008/4700/FH och S2008/8599/FH [delvis]). Vid genomförandet av uppdraget ska de områden som lyfts fram för skolan i regeringens åtgärdsprogram för ANDT-arbetet för 2010 vara vägledande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2011.
 5. Skolverket ska samverka med Högskoleverket inom ramen för dess uppdrag om metodutvecklingsarbete och bedömning av utländsk utbildning i syfte att förbättra och stärka samordningen av bedömning av utländsk utbildning.
 6. Skolverket ska samråda med Skolinspektionen i syfte att underlätta Skolinspektionens genomförande av dess uppdrag enligt regeringsbeslut den 19 augusti 2009 om viss central rättning av nationella prov (U2009/4877/G och U2010/3860/G).
 7. Skolverket ska samverka med Socialstyrelsen när det gäller dess uppdrag att utveckla en portal för webbaserade utbildningar m.m. och inrätta en funktion som ska ansvara för portalens utveckling m.m. (S2006/9394/HS). 
 8. Skolverket ska samråda med Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser med anledning av uppdrag enligt regeringsbeslut den 25 mars 2010 om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet (N2010/2405/RT).
 9. Skolverket ska samråda med Socialstyrelsen i dess uppdrag enligt regeringsbeslut den 18 november 2010 att ansvara för genomförandet av utvärderingar av pilotstudier för att pröva ett australiskt självmordsförebyggande utbildningsprogram under svenska förhållanden (S2010/8258/FH). Uppdraget ska redovisas  till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2012.
 10. Skolverket ska samråda med Länsstyrelsen i Östergötlands län i dess uppdrag enligt regeringsbeslut den 27 maj 2010 att genomföra insatser i syfte att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (IJ2010/961/JÄM). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2011.
 11. Skolverket ska samråda med Statens folkhälsoinstitut i dess uppdrag enligt regeringsbeslut den 18 september 2008 att genomföra särskilda åtgärder inom området tobaksprevention under 2008–2010 (S2008/7699/FH). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2011. 
 12. Regeringsbeslut den 25 november 2010 med uppdrag till Skolverket med flera myndigheter att följa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor (IJ2010/2002/UF). Därmed förlängs det uppdrag som berörda myndigheter fick under 2008 (IJ2008/718/UF och IJ2008/2511/UF) med ytterligare ett år. Uppdraget ska redovisas i en rapport till Ungdomsstyrelsen senast den 28 februari 2011, med kopia till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
 13. Skolverket (samt andra statistikansvariga myndigheter inom berörda statistikområden) ska samråda med Statistiska Centralbyrån i dess uppdrag att ta fram underlag för statistik gällande barn och unga med funktionsnedsättning, enligt regeringsbeslut den 9 december 2010 (S2010/8868/ST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 augusti 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk315 768
ap.1Statens skolverk (ram)315 768

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk914 040
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)411 000
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)46 500
ap.9Fördelas efter beslut av regeringen (ram)441 540
ap.2Internationella studier (ram)15 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet3 000
ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (ram)3 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Internationella studier

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för internationella studier.

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Medel ska även användas för:  

 • kvalitetshöjande åtgärder och vidareutveckling avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se och den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus,
 • internationella tävlingar för elever i teknik, naturvetenskap och matematik, och
 • stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige. 

Efter rekvisition betalas 200 000 kronor ut till Internationella programkontoret för utbildningsområdet för stöd till utveckling av multilaterala projekt inom Grundtvig, Comenius och Leonardo da Vinci.

Högst 200 000 000 kronor får användas för bidrag för lärlingsutbildning enligt förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Av beloppet får högst 1 100 000 kronor användas för administrativa kostnader och uppföljning.

Totalt 500 000 kronor ska betalas ut till vardera Stockholms respektive Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi och fysik. Totalt 4 500 000 kronor ska betalas ut till Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom vid Örebro universitet för dess arbete med att stödja skolor i arbetet med ökad fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande verksamheter.  

Myndigheten ska fördela högst 25 500 000 kronor till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med vad som sägs i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut om att under fem år (2011-2015) svara för det fortsatta arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre skola (U2010/3614/S), får myndigheten belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag om befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem får myndigheten belasta anslagsposten med högst 108 000 000 kronor. Anslaget får även belastas med myndighetens utgifter för administration av befattningsutbildning. Dessa utgifter ska särredovisas.

För utgifter dels för arbetet med Tema Modersmål, dels för att stödja produktion av läromedel avsedda att användas vid modersmålsstöd i förskolan för barn med annat modersmål än svenska i enlighet med förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel får myndigheten belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor. I arbetet med Tema Modersmål ska Skolverket särskilt sträva efter att stödja de nationella minoritetsspråken.

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att inrätta nationella råd för yrkesprogrammen (U2009/5399/G) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag om mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare m.m. (U2008/1045/SV) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 9 000 000 kronor. 

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att ansvara för nationella kursprov för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen i ämnena svenska och svenska som andraspråk, matematik samt engelska (U2010/4021/G) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 13 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att ansvara för nationella prov i årskurs 6 får myndigheten utöver redan avsatta resurser belasta anslagsposten med högst 3 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att förbereda och organisera arbetet med att legitimera lärare och förskollärare (U2010/6930/S) samt för att legitimera lärare och förskollärare, komplettera legitimationer med ytterligare behörighet och utnämna lektorer får myndigheten belasta anslagsposten med högst 35 000 000 kronor. Anläggningstillgångar får finansieras med dessa medel, vilket utgör ett undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer.

Medel på posten ska användas till:

 • bidrag till elevorganisationer dels i form av ett organisationsstöd, dels som ett rörligt bidrag baserat på genomförda insatser,
 • bidrag till föräldraorganisationer,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • förberedelsearbete avseende uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 6-9, och
 • stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

Högst 5 000 000 kronor ska betalas ut till World Skills Sweden (yrkeslandslaget), varav 2 000 000 kronor för planering och genomförande av yrkes-SM.

Högst 2 000 000 kronor ska betalas ut till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för stiftelsens uppdrag att utöka sitt utbud av lättlästa nyheter och böcker för skolan.

För utgifter i enlighet med myndighetens uppdrag att främja entreprenörskap inom ramen för regeringens strategi för entreprenörskap i skolan får myndigheten belasta anslagsposten med 28 500 000 kronor. Av medlen ska 7 000 000 kronor betalas ut till Ung företagsamhet. Av medlen ska vidare 4 000 000 kronor betalas ut till Tillväxtverket, som ska använda medlen för att lämna bidrag till entreprenörskapsfrämjande organisationer inom utbildningsområdet.

Högst 1 500 000 kronor ska betalas ut till projektet Matena för vidareutveckling av samverkan mellan skola och teknikföretag inom MNT-området.

ap.9 Fördelas efter beslut av regeringen

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att erbjuda kommuner och fristående skolor bidrag för anordnande av sommarskolor får myndigheten belasta anslagsposten med högst 60 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 250 000 kronor användas för hanteringen av statsbidraget och för uppföljning av sommarskola 2011.

Skolverket ska i enlighet med regeringsbeslutet den 8 mars 2007 (U2006/9882/S) efter rekvisition betala ut 700 000 kronor till Specialpedagogiska skolmyndigheten från anslagsposten.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) att vara förmedlingsorgan för förvaltningspartnerskap (U2010/xxx/IS) ska Skolverket efter rekvisition betala ut 800 000 kronor till IPK . 

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap och teknik (MNT) (U/2009/914/G) får myndigheten belasta anslagsposten med högst  155 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 125 000 000 kronor fördelas som projektmedel för utvecklingsprojekt inom matematikundervisningen i grundskolan och motsvarande utbildning. Av medlen för utvecklingsprojekt får Skolverket disponera högst 3 000 000 kronor för utvärdering av utvecklingsprojektens effekter samt högst 1 000 000 kronor för myndighetsinterna förvaltningskostnader. Därutöver får 15 000 000 kronor användas för stöd till skolornas utvecklingsarbete med informationsinsatser, stödmaterial och liknande åtgärder. Genomförandet i denna del förutsätts huvudsakligen ske i samverkan med Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet. Högst 2 000 000kronor får användas för att underlätta övergången mellan gymnasieskolan och den högre utbildningen inom MNT-området. Skolverket ska, utöver ordinarie verksamhetsbidrag, fördela högst 3 000 000 kronor till Science centers. Fördelningen ska ske enligt förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum. Skolverket får för ändamålet att utveckla och stödja undervisningen i naturvetenskap och teknik i tidiga åldrar använda  högst 8 500 000 kronor. Inom ramen för detta får myndigheten ge stöd till fortsatt utveckling av projektet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA). Högst 2 000 000 kronor får användas för att främja utvecklingen av fler kommunala teknikskolor.  

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag om skolans värdegrund (U2009/2848/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 200 000 kronor.

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att implementera beslutade och planerade reformer m.m. inom hela det offentliga skolväsendet och motsvarande fristående skolor liksom förskolor (U2010/259/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 119 000 000 kronor. Anläggningstillgångar får finansieras med dessa medel, vilket utgör ett undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). 

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att förbereda förändringar med anledning av en planerad ny förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning (U2010/5866/G) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 1 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att vidareutveckla sin webbaserade resursbank om nordiska språk för lärare och elever i grund- och gymnasieskolan får myndigheten belasta anslagsposten med högst 300 000 kronor.

För utgifter i enlighet med förordningen om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan får Skolverket belasta anslagsposten med högst 8 400 000 kronor. Av tilldelade medel får Skolverket disponera högst 900 000 kronor för att täcka myndighetens kostnader för information och administration av försöksverksamheten.

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att genomföra fortbildningsinsatser med anledning av införandet av betyg i årskurs 6 får Skolverket belasta anslagsposten med högst 15 000 000 kronor.

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk214 805
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)214 805

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Antalet elevplatser och tilläggsbidraget för respektive kommun 2011 anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2011 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser 2011Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun4514 789 000
Kristianstads kommun4615 117 000
Stockholms kommun299 530 000
Umeå kommun248 593 000
 

Medlen ska vidare användas för ersättning till Örebro kommun enligt

 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet, där elevantalet uppgår till 438 elever och totalt verksamhetsstöd till 113 515 000 kronor för 2011, 
 • 8 § nämnda avtal, där medel för särskilda stödinsatser för 2011 ska uppgå till 4 600 000 kronor,
 • 9 § nämnda avtal, och
 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om utbildning inom Örebro gymnasiesärskola för döva eller hörselskadade utvecklingsstörda elever från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.
Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Landstinget i Södermanlands län enligt avtal mellan staten och Landstinget i Södermanlands län om utbildning för psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalet.

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 660 000
ap.1Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg m.m. (ram)3 660 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg m.m.

Bidrag lämnas enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Skolverket får disponera högst 1 000 000 kronor för kostnader för administration av statsbidraget. Dessa kostnader ska särredovisas.

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk151 603
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)24 000
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)127 603

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket ska göra nedanstående utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning. Utbetalning ska ske under månaderna februari och september 2011, efter rekvisition, med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

 • 202 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik,
 • 600 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning,
 • 300 000 kronor till Lessebo kommun för utbildning i glasblåsning,
 • 1 058 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst, och
 • 8 771 000 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare.

Särskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Piteå och Stockholms kommuner. Grundbidrag respektive bidrag per elev enligt 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2011 utgöra 1 000 000 kronor respektive 23 000 kronor. Statsbidrag ska lämnas med ett grundbidrag och ett bidrag per elev till de nämnda kommunerna.

Av medlen på anslagsposten får Skolverket använda högst 2 000 000 kronor för Rådet för dansarutbildnings verksamhet.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Medlen under anslagsposten ska användas till följande ändamål.

Kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

Statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2011 utgöra 75 100 kronor respektive 53 600 kronor per årselevplats.

Statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder enligt 11 kap. 4-6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2-4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap. 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2011 utgöra det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate (IB) ska det belopp som avses i ovan nämnda bestämmelse utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet för Naturvetenskapsprogrammet. Dock får ersättning lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som föreskrivits med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen med 44 200 kronor per 800 verksamhetspoäng.

Ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning. Medlen utbetalas av Skolverket till Kammarkollegiet efter faktura.

Statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och avtal mellan staten och respektive riksinternatskola. Belopp som avses i nämnda avtal ska för bidragsåret 2011 beträffande 4 § utgöra 74 900 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning gäller det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. För utbildning som leder fram till International Baccalaurate (IB) ska det belopp som avses i 4 § i nämnda avtal utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet för Naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 5 och 6 §§ i nämnda avtal ska för bidragsåret 2011 utgöra 53 600 kronor, respektive 14 600 kronor per elev i gymnasieutbildning och 11 600 kronor per elev i grundskoleutbildning.

Statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2011 utgöra 37 600 kronor per termin och elev.

Statsbidrag enligt förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk100 615
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)99 015
ap.2Utvecklingsarbete (ram)1 600
Disponeras av Svenska institutet797
ap.4Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt (ram)797

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike (U1995/2060/Gru). Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2011 utgöra 12 588 kronor per elev.

Bidrag lämnas även enligt regeringsbeslut den 8 december 2003 för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam. Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2011 utgöra 12 588 kronor per elev.

Vidare lämnas bidrag enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2011 utgöra 12 588 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Ifrågavarande ersättning ska av Skolverket tillföras respektive utbetalas från denna anslagspost.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelse den 27 juni 1996 mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska utbetalas från denna anslagspost.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island.

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Skolverket och berörda parter.

Europaskolorna

Anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till av Skolverket anställd personal vid Europaskolorna.

ap.2 Utvecklingsarbete

Medel under anslagsposten får användas inom ramen för Skolverkets utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Skolverket ska redovisa de insatser som genomförts.

ap.4 Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt

Av bidraget får högst 100 000 kronor användas för stöd i form av förmedling och distribution av läromedel m.m. till de svenska skolorna i utlandet och högst 697 000 kronor för stöd till undervisning i svenska vid utländska skolor (främst vuxenutbildningskurser) m.m.

Medlen ska utbetalas till Riksföreningen Sverigekontakt under månaderna februari och september 2011 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Riksföreningen Sverigekontakt ska senast den 1 februari 2011 lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) för användningen av tilldelade medel och resultat av verksamheten för budgetåret 2010. En redogörelse ska även lämnas för kännedom till Skolverket och Svenska institutet.

Svenska institutet ska senast den 1 mars 2011 lämna budgeteringsunderlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) för Riksföreningen Sverigekontakt.

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 046 100
ap.1Fortbildning av lärare och förskolepersonal (ram)846 100
ap.2Fortbildning av förskolepersonal (ram)200 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Fortbildning av lärare och förskolepersonal

Högst 826 100 000 kronor får lämnas som bidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (U2007/3168/S, U2007/6066/G, 2007/6310/G och U2007/7558/SV).  

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket disponera högst 7 100 000 kronor för att täcka verkets kostnader för administration och uppföljning av insatserna för lärarfortbildning. 

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 16 § andra stycket anslagsförordningen (1996:1189) får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

ap.2 Fortbildning av förskolepersonal

Bidrag lämnas enligt förordningen (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan samt för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (U2009/2216/S).

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket disponera högst 3 000 000 kronor för verkets kostnader för att täcka administration och uppföljning av fortbildningsinsatserna för förskolepersonal. Kostnaderna ska särredovisas. 

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 16 § andra stycket anslagsförordningen (1996:1189) får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

1:11

Förstärkning av basfärdigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk400 000
ap.1Förstärkning av basfärdigheter (ram)400 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Förstärkning av basfärdigheter

Bidrag lämnas enligt förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket under 2011 disponera högst 1 000 000 kronor för att täcka myndighetens kostnader för information, administration och uppföljning. Dessa kostnader ska särredovisas.

1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 506 260
ap.2Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)9 541
ap.3Särskilt verksamhetsstöd till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna (ram)156 257
ap.6Statsbidrag för förarutbildningar (ram)58 000
ap.8Statsbidrag till yrkesutbildning inom komvux (ram)1 229 362
ap.13Statsbidragshantering yrkesvux (ram)3 100
ap.1Statsbidrag till vuxenutbildning (ram)50 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Statsbidrag till vuxenutbildning

Anslagsposten ska belastas med utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att betala ut statsbidrag till kommunerna för ökade kostnader för kommunal vuxenutbildningtill följd av satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år.

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

Totalt 506 506 kronor ska betalas ut till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget utbetalas under mars och oktober 2011 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Totalt 8 948 276 kronor ska betalas ut till Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för verksamheten och ska avse utbildning. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

ap.3 Särskilt verksamhetsstöd till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Skolverket ska, utan rekvisition, betala ut 154 837 000 kronor till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna som bidrag för verksamheten. Bidraget ska avse studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Bidraget betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.6 Statsbidrag för förarutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till förarutbildningar enligt förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m. 

Förarutbildningar för vuxna har tidigare bedrivits som påbyggnadsutbildningar med statsbidrag. Påbyggnadsutbildningarna upphörde 2009 och mot den bakgrunden ges möjligheten för de kommuner som är villiga att anordna förarutbildningar att ansöka om statsbidrag för sådana utbildningar som bedrivs enligt kursplaner som fastställts av Skolverket. 

ap.8 Statsbidrag till yrkesutbildning inom komvux

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m.

ap.13 Statsbidragshantering yrkesvux

Anslagsposten får användas för utgifter i samband med administration och övrig handläggning av bidrag enligt förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens skolverk
ap.19 4733 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.2452Inget0
ap.311 28094 0000
ap.41 440Inget0
ap.52Inget0
ap.914 465Inget0
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.26 4443 %1 876
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.103 %0
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
ap.17203 %229
ap.23 8283 %1 216
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.13 0183 %916
ap.203 %0
ap.4243 %0
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.123 9653 %0
ap.27 4183 %0
1:11 Förstärkning av basfärdigheter
ap.10Inget0
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.11 500Allt0
ap.203 %83
ap.303 %1 420
ap.61 7403 %0
ap.841 9483 %12 183
ap.1303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
1:5 ap.31:5 ap.9100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.9100 00067 00033 000
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.1200 000200 000

Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)46 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)31 577
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2526 572
2011-02-2526 572
2011-03-2526 572
2011-04-2526 572
2011-05-2526 572
2011-06-2526 572
2011-07-2526 572
2011-08-2526 572
2011-09-2526 572
2011-10-2526 572
2011-11-2526 572
2011-12-2526 576
Summa318 868
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens skolverk
1:15 ap.13Statsbidragshantering yrkesvux
På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Annika Hellewell
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Myndigheten för yrkeshögskolan

Senast uppdaterad: