Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2011-05-12
Fi2011/2442
Kungliga hov- och slottsstaten
Kungl. Slottet
111 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Kungliga hov- och slottsstaten
Riksdagen har beslutat om Kungliga hov- och slottsstatens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 01, bet. 2010/11:KU1, rskr. 2010/11:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Kungliga hov- och slottsstaten och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet62 313
ap.1Kungliga hovstaten (ram)62 313
Disponeras av Kungliga hov- och slottsstaten59 870
ap.2Kungliga slottsstaten (ram)59 870

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kungliga hovstaten

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet. Medlen betalas ut efter rekvisition till HM Konungens hovförvaltning.

ap.2 Kungliga slottsstaten

Anslagsposten får användas efter beslut av Riksmarskalksämbetet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten
ap.11 9153 %0
ap.21 7537 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungliga hov- och slottsstatens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-254 989
2011-02-254 989
2011-03-254 989
2011-04-254 989
2011-05-2510 989
2011-06-2510 989
2011-07-252 989
2011-08-252 989
2011-09-252 989
2011-10-252 989
2011-11-252 989
2011-12-252 991
Summa59 870
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungliga hov- och slottsstatens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Kungliga slottsstaten

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kungliga hov- och slottsstaten ska enligt den överenskommelse som träffades med regeringen 1996 årligen lämna en verksamhetsberättelse över den samlade verksamheten. Tyngdpunkten i redovisningen ska läggas på hur tilldelade medel har använts när det gäller Ståthållarämbetet och Husgerådskammaren.

Överenskommelsen mellan Riksmarskalksämbetet och regeringen har kompletterats 2005. Enligt denna komplettering ska verksamhets- berättelsen bli utförligare när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för anslagspost 1 Kungliga hovstaten. Förutom uppgifter om antalet anställda respektive antalet årsarbetskrafter ska även antalet resdagar och antalet gäster vid olika slags representation redovisas, liksom uppgifter avseende Hovstallet. Information ska ges om de olika organisatoriska enheternas andel av de sammanlagda kostnaderna för hovstaten. Därvid ska samtliga kostnader som anslaget är avsett att täcka vara fördelade på de berörda enheterna.

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska med undantag av föreskriften om resultatredovisning i 2 kap. 4 § tillämpas på Kungliga slottsstaten (anslagspost 2). Utgifter för egen verksamhet ska avräknas mot anslag det budgetår till vilket utgiften hänför sig.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Lena Westin
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Riksmarskalksämbetet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet