Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2011-06-30
M2010/3039/A
M2010/3313/A
M2010/5090/A m.fl.
Se bilaga 1
Havs- och vattenmyndigheten
Box 423
401 26 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Havs- och vattenmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Havs- och vattenmyndighetens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2010/11:MJU1, rskr. 2010/11:119, prop. 2010/11:99, utg.omr. 20, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under perioden från och med den 1 juli till och med den 31 december 2011 för Havs- och vattenmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Fiskerikontrollen

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa effekterna av arbetet med fiskerikontrollen och då särskilt EU:s kontrollförordning.

Myndigheten ska redovisa

  • antalet genomförda kontroller,
  • antalet misstänkta brott som lett till åtalsanmälan och
  • antalet överträdelser.

Anpassning till fiskeflottan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa utvecklingen av fiskeflottans kapacitet i relation till tillgänglig resurs.

Småskaligt fiske

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa insatserna som syftar till att stärka det småskaliga fisket. 

Prognoser

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfälle. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion för Ekonomistyrningsverket den 28 oktober.

2

Organisationsstyrning

Årsredovisning för Fiskeriverket

Havs- och vattenmyndigheten ska biträda Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket vid framtagandet av årsredovisningen för Fiskeriverket efter den 1 juli 2011. 

3

Uppdrag

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2011. Redovisningen ska inkludera en analys av den långsiktiga utvecklingen i biologiska och ekonomiska termer av bestånd som är föremål för svenskt fiske mot bakgrund av försiktighetsreferenspunkter. Dessutom ska en bedömning inkluderas av genomförda kontrollinsatsers kostnader och effekter, särskilt avseende sådana fisken som berörs av EU:s återhämtningsplaner. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 2 mars 2012.

Politiken för global utveckling

Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2011.

Översyn av kommunernas varierande regler som rör fritidsbåtshamnar (spolplattor, båttvättar m.m.)

Havs- och vattenmyndigheten ska, i samråd med Naturvårdsverket och Transportstyrelsen, kartlägga och utreda miljöpåverkan av

  • borsttvättar (fasta och mobila med eller utan uppsamlingsbassäng)
  • spolplattor (utan och med rening/olika nivåer)
  • tvätt på land (uppställningsplatser/olika förutsättningar).

Uppdraget i denna del ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast 31 december 2011.

Därutöver ska Havs- och vattenmyndigeten, i samråd med Naturvårdsverket och Transportstyrelsen, ta fram riktlinjer för vilka parametrar som ska tas hänsyn till vid bedömningen av de olika alternativa tvättmetoder med riktvärden. Detta för att kommunerna ska kunna göra en lika bedömning. Information om framtagna kriterier ska kommuniceras/spridas till berörda parter. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast 30 juni 2012.

Samverkan med Naturvårdsverket

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten tillsammans med Naturvårdsverket har utvecklat samverkan och ansvarsfördelning i frågor där myndigheterna ansvarar för angränsande frågor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast 1 mars 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten265 000
ap.2Havs- och vattenmiljöer (ram)262 000
ap.3Kompetensuppbyggnad (ram)3 000

Villkor för anslag 1:12

ap.2 Havs- och vattenmiljöer

1. Anslagsposten får användas för insatser för att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer.

2. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.

3. Anslagsposten får användas för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården och ska särskilt främja det svenska miljömålsarbetet.

4. Högst 77 400 000 kronor får användas för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Av dessa får högst 58 400 000 kronor betalas ut som bidrag till länsstyrelserna enligt den fördelningsnyckel som har använts tidigare. Resterande medel får betalas ut som bidrag enligt följande:
  • högst 8 500 000 kronor till de länsstyrelser som är vattenmyndigheter
  • högst 7 500 000 kronor till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
  • högst 3 000 000 kronor till Sveriges geologiska undersökning.

ap.3 Kompetensuppbyggnad

Anslagsposten får användas för uppbyggnad av kompetens och system för arbetet med fysisk havsplanering.

1:17

Havs- och vattenmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten94 865
ap.1 Havs- och vattenmyndigheten (ram)94 865
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket7 000
ap.2Avveckling Fiskeriverket (ram)7 000

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

Anslagsposten får användas för Havs- och vattenmyndighetens förvaltningskostnader.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 betalas ut som bidrag till Sveriges lantbruksuniversitet för verksamhetskostnader i samband med att den forsknings- och datainsamlingsverksamhet som hittills bedrivits vid Fiskeriverket överförs till universitetet fr.o.m. den 1 juli 2011.

ap.2 Avveckling Fiskeriverket

Anslagsposten får användas för de kostnader som uppkommer i samband med avvecklingen av Fiskeriverket. Regeringen beslutade om direktiv för Avveckling av Fiskeriverket (dir. 2011:46) den 31 maj 2011. Av direktiv framgår tidsram för avvecklingen och när avrapporteringar ska ske.

Anslagsposten får även användas för avvecklingskostnader som övertagits från Fiskeriverket och som tidigare inte har redovisats mot anslag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.20Allt0
ap.30Allt0
1:17 Havs- och vattenmyndigheten
ap.16 112Allt0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.2130 00094 00035 85502016
Belopp angivna i tkr

Villkor

 Utestående åtaganden för frågor som rör hav och vatten vid Naturvårdsverket per den 1 juli 2011 förs till kommande bemyndiganden för Havs- och vattenmyndigheten.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Havs- och vattenmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-07-117 905
2011-07-257 905
2011-08-2515 810
2011-09-2515 810
2011-10-2515 810
2011-11-2515 810
2011-12-2515 815
Summa94 865
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1 Havs- och vattenmyndigheten
Till Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-07-251 167
2011-08-251 167
2011-09-251 167
2011-10-251 167
2011-11-251 167
2011-12-251 165
Summa7 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.2Avveckling Fiskeriverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Utredningar, förordningar, miljöbalksärenden002 1502 15000
Fiskestödjande åtgärder m.m.0012 00012 00000
Uppdrag enligt MB0029629600
Summa0014 44614 44600
Tjänsteexport
Swedmar avgifter004 5004 50000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Sanktionsavgifter2714002500250250
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Havs- och vattenmyndighetens verksamhet inom den avgiftsbelagda verksamheten ska finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Havs- och vattenmyndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Havs- och vattenmyndigheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Havs- och vattenmyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer. För sådan verksamhet som fordrar medfinansiering av Havs- och vattenmyndigheten ska sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, vilka ska särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Havs- och vattenmyndigheten ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) till den del som finansieras med EU-medel.

Havs- och vattenmyndigheten ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) till den del som finansieras av fiskeavgiftsmedel.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Eventuella kvarvarande medel som finns tillgängligt per den 1 juli 2011 vid Fiskeriverket ska föras till Havs- och vattenmyndighetens disposition för följande anslag.

Medel under anslaget 1:14 Fiskeriverket och anslaget 1:17 Fiskevård inom utgiftsområde 23 till Fiskeriverkets disposition omfördelas till nya anslagsposter under anslagen 1:14 och 1:17 till Havs- och vattenmyndighetens disposition.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Ulrika Ehrensvärd
Kopia till

Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Landsbygdsdepartementet
Näringsdepartementet
Utbildningsdepartementet
Försvardepartementet
Socialdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
länsstyrelserna
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Sveriges geologiska undersökning
Sjöfartsverket
Kustbevakningen
Statens jordbruksverk
Naturvårdsverket
Verket för innovationssystem
Riksantikvarieämbetet
Transportstyrelsen
Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket
Kammarkollegiet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:10, 2011-06-30

Diarienummerförteckning

M2010/3039/A
M2010/3313/A
M2010/5090/A
M2011/2197/S
M2011/2410/S (delvis)