Utrikesdepartementet


Protokoll
I:13
vid regeringssammanträde
2011-04-28
UF2011/25625/UD/
PLAN

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 1:1 och 1:1 (2010) Avgifter till internationella organisationer samt Vissa bidrag till internationella organisationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:01, utg.omr. 05, bet. 2010/11:UU1, rskr. 2010/11:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:1

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 443 774
ap.10Förenta nationerna (ram)896 374
ap.10.1FN:s reguljära budget (ram)244 100
ap.10.2FN:s fredsbevarande operationer (ram)635 874
ap.10.3Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation (ram)9 500
ap.10.4Organisationen för förbud mot kemiska vapen (ram)6 500
ap.10.5Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m. (ram)400
ap.11Europarådet (ram)57 000
ap.12Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (ram)48 000
ap.13Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP) (ram)4 400
ap.14Övriga internationella organisationer (ram)29 000
ap.15Nordiska ministerrådet (ram)370 000
ap.16Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (ram)39 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet4 780
ap.17Arktiska rådet (ram)4 780

Villkor för anslag 1:1

ap.10.1 FN:s reguljära budget

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Förenta nationerna (FN). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till FN efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.2 FN:s fredsbevarande operationer

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska bidrag till FN:s fredsbevarande operationer. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till FN efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.3 Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till den Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation (CTBTO). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till CTBTO efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.4 Organisationen för förbud mot kemiska vapen

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OPCW efter rekvisiton via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.5 Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m.

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift för uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.11 Europarådet

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Europarådet. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Europarådet efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OSSE efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.13 Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP)

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till EU efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.14 Övriga internationella organisationer

Medel under anslagsposten får bl.a. användas för avgifter till  Permanenta skiljedomstolens internationella byrå i Haag, den s.k. Fact Finding Commission under första tilläggsprotokollet till Genève-konventionen, havsrättsdomstolen i Hamburg, havsbottenmyndigheten i Kingston, Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, Arktiska rådet, Antarktisfördraget och CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), Samerådet, Internationella Barentssekretariatet, sekretariatet för Östersjöstaternas råd, deltagande i Wassenaar-arrangemanget och andra internationella exportkontrollarrangemang, Collège d'Europe samt Haag-akademien för internationell rätt. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.15 Nordiska ministerrådet

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Nordiska ministerrådet (NMR). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till NMR efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.16 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Anslagsposten får användas för Sveriges andel av OECD:s budget samt avgifter till närstående internationella organ och aktiviteter som administreras av OECD, t.ex. Sveriges avgift till det internationella energiprogrammet IEA (International Energy Agency), NEA (Nuclear Energy Agency), Centret för Utbildningsforskning CERI (Centre for Educational Research and Innovation), FATF (Financial Action Task Force) samt olika specialprogram. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OECD efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.17 Arktiska rådet

Högst 3 880 000 kronor av anslagsposten får användas för kostnader för Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011 - 2013.

Högst 900 000 kronor av anslagsposten får användas för kostnader för Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet 2011.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Budgetår 2010

1:1

Bidrag till vissa internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet0
ap.1Förenta nationerna (ram)0
ap.1.1Bidrag till FN:s reguljära budget (ram)0
ap.1.2Bidrag till kostnader för FN:s fredsbevarande operationer (ram)0
ap.1.3Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation (ram)0
ap.1.4Organisationen för förbud mot kemiska vapen (ram)0
ap.1.5Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m. (ram)0
ap.2Europarådet (ram)0
ap.3Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (ram)0
ap.4Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP) (ram)0
ap.5Övriga internationella organisationer (ram)0
ap.6Nordiska ministerrådet (ram)0
ap.7Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgifter till internationella organisationer
ap.10.17 673Inget0
ap.10.219 700Inget0
ap.10.3200Inget0
ap.10.4150Inget0
ap.10.550Inget0
ap.111 400Inget0
ap.121 400Inget0
ap.13150Inget0
ap.14900Inget0
ap.1510 500Inget0
ap.161 100Inget0
ap.17116Inget0
1:1 (2010) Bidrag till vissa internationella organisationer
ap.1.1 (2010)0Inget0
ap.1.2 (2010)0Inget0
ap.1.3 (2010)0Inget0
ap.1.4 (2010)0Inget0
ap.1.5 (2010)0Inget0
ap.2 (2010)0Inget0
ap.3 (2010)0Inget0
ap.4 (2010)0Inget0
ap.5 (2010)0Inget0
ap.6 (2010)0Inget0
ap.7 (2010)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Utdrag till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Statsrådsbredningen Förvaltningschefens kansli
Utrikesdepartementet EC, SP, RS
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Kammarkollegiet
Riksrevisionen