Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2011-03-31
U2011/1658/UC
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 13:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:5 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010:11:KrU1, rskr. 2010/11:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:5

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.2Bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer - del till Kammarkollegiets disposition (ram)0
Disponeras av Riksdagsförvaltningen15 000
ap.1Stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer (ram)15 000

Villkor för anslag 13:5

ap.1 Stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Stödet ska betalas ut i enlighet med lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

ap.2 Bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer - del till Kammarkollegiets disposition

Av den anslagsbehållning som disponeras under 2011 ska Kammarkollegiet utbetala 386 512 kronor till Miljöpartiet - de Gröna senast den 15 april 2011.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
ap.10Inget0
ap.203870
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
ap.115 00015 0000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, riksdagsförvaltningen
Partibidragsnämnden
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Miljöpartiet - de Gröna