Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 8

2011-03-31
N2011/2380/E
Affärsverket svenska kraftnät
Box 1200
172 24 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Affärsverket svenska kraftnät
Riksdagen har beslutat om Affärsverket svenska kraftnäts verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 21, bet. 2010/11:NU3, rskr. 2010/11:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Affärsverket svenska kraftnät och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Elmarknad

Affärsverket svenska kraftnät ska:

- verka för att överföringsverksamheten kan bedrivas med hög driftsäkerhet och tillgänglighet enligt av regeringen godkända mål (beslut den 24 september 2009, dnr N2009/6944/E),

- verka för att stamnätet byggs ut för att öka driftsäkerheten och tillgängligheten i överföringssystemet,

- verka för att relevanta åtgärder vidtas för säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och att risken för effektbrist kan minskas,

- medverka till och stödja teknisk forskning, utveckling och demonstration inom områdena elöverföring och eldistribution. Inriktningen ska syfta till en långsiktig förbättring av driftsäkerhet och tillgänglighet i överföringssystemet och medverka till en ökad kostnadseffektivitet i verksamheten,

- verka för en ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät samt för vidareutveckling av elmarknadssamarbetet inom Europa för att främja en inre marknad för el. Utgångspunkten för denna verksamhet ska, utöver de övergripande målen för elmarknadspolitiken, vara överenskommelserna från de nordiska energiministermötena 1995 – 2010.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamhetsgren Elmarknad redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål uppdelat på områdena Nät och Systemansvar. För dessa områden ska Affärsverket redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, kvalitet, och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Resultatet ska i så stor utsträckning som möjligt redovisas i kvantitativa termer. Av årsredovisningen ska framgå hur kostnader som är gemensamma för båda områdena fördelas.

Inkomster från s.k. flaskhalsavgifter (kapacitetsavgifter) som uppstår när elmarknaden delas upp i skilda prisområden ska redovisas särskilt liksom direkta kostnader orsakade av motköp.  

Pågående och genomförda forsknings-, utvecklings- och demonstrationsinsatser ska redovisas och kommenteras.

Resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska respektive baltiska systemoperatörerna ska redovisas, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder. Resultat av verksamheten på europeisk nivå ska också redovisas.

Telekom

Affärsverket svenska kraftnät ska driva ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och datakommunikation med hög säkerhet. Tele- och datakommunikationsnätet ska användas för övervakning av och kommunikation i det egna elstamnätet.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa verksamhetsgrenen Telekom skilt från annan verksamhet. För verksamhetsgren Telekom ska affärsverket redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så hög grad som möjligt. Redovisningen av telekomverksamheten ska ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning ska ingå posterna försäljning och kostnader, inklusive gemensamma kostnader och resultat.

Naturgasmarknad

Affärsverket svenska kraftnät ska se till att den övergripande balansen mellan inmatning och uttag kortsiktigt upprätthålls i det svenska naturgassystemet och att balansavräkning sker så att en väl fungerande konkurrens kan upprätthållas på naturgasmarknaden.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamhetsgrenen Naturgasmarknad redovisa resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så stor utsträckning som möjligt. Deltagandet i internationellt samarbete ska särskilt redovisas.

Krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Målet för Affärsverket svenska kraftnät beträffande beredskapen mot allvarliga störningar på samhället i fred är

- att verka för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom omfattande störningar inom elförsörjningen, naturgasförsörjningen och dammbrott eller höga flöden minskar,

- att verka för att elförsörjningens samlade resurser samt resurser från Försvarsmakten och aktiviteter inom det civila försvaret samt från andra aktörer kan samordnas och kraftsamlas i händelse av allvarliga störningar inom elförsörjningen i fredstid,

- att verka för att handlingsberedskapen upprätthålls för snabba och effektiva lednings- och informationsinsatser i händelse av dammhaveri eller allvarliga störningar inom el- eller naturgasförsörjningen i fredstid.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa väsentliga aktiviteter och resultat.

Samarbetet inom ramen för Nato/Partnerskap för fred (PFF)

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät ska delta i samarbetet inom ramen för Nato/Partnerskap för fred (PFF). Verksamheten ska bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med Nato. Affärsverket svenska kraftnät ska också delta i samverkansgruppen för civila myndigheter verksamma inom Nato/PFF-samarbetet som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Utgiftsprognoser

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015, i tillämpliga delar i det ekonomiadministrativa systemet Hermes, för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag, som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten

den 19 januari 2011,

den 23 februari 2011,

den 5 maj 2011,

den 1 augusti 2011 och

den 28 oktober 2011.

2

Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.  

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen ska framgå:

- i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2011 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning 2012 och 2013–2014.

Inom ramen för detta ska framgå affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och god hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Redovisningen ska göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.  


 

3

Uppdrag

Elmarknad

 1. Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa hur kraftbalansen under vintern 2010/2011 upprätthållits, prognos för kraftbalansen vintern 2011/2012 samt de aktiviteter och prestationer som genomförts vad gäller informationsinsatser till marknadens aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 augusti 2011.
 2. Affärsverket svenska kraftnät bör vid upphandlingen av effektreserven följa de riktlinjer som det tidigare nordiska samarbetsorganet Nordel tagit fram på området.
 3. Affärsverket svenska kraftnät ska vid anmodan och inom sitt verksamhetsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i Nordiska ministerrådets arbete med att identifiera eventuella behov av förändringar i lagstiftning, regelverk, bedömningskriterier och myndigheters mandat för att stärka det nordiska perspektivet på elmarknaden. Uppdraget utgör en del av ett nordiskt samarbete som samordnas av NordReg (Nordic Energy Regulators). Uppdraget är en fortsättning på uppdraget från föregående år och har sin bakgrund i den kommuniké om en nordisk handlingsplan för att påskynda utvecklingen av en gränslös nordisk elmarknad som de nordiska energiministrarna antog den 30 september 2008.
 4. Affärsverket svenska kraftnät ska gemensamt med övriga nordiska systemansvariga stamnätsföretag ta fram nätutvecklingsplaner för det nordiska kraftnätet med nordisk samhällsekonomisk nytta. Nätutvecklingsplanerna ska inkludera de nätinvesteringar som krävs för att överföra ny förnybar elproduktion. Uppdraget har sin bakgrund i den kommuniké om en fortsatt utveckling mot en gränslös nordisk elmarknad som de nordiska energiministrarna antog den 25 oktober 2010. Arbetet med nätutvecklingsplanerna ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid de tillfällen som de nordiska systemansvariga stamnätsföretagen gemensamt finner lämpligt. En lägesredovisning om framtagandet av den första nordiska nätutvecklingsplanen som planeras lämnas vartannat år ska lämnas till den nordiska elmarknadsgruppen senast den 15 maj 2011.
 5. Affärsverket svenska kraftnät ska gemensamt med övriga nordiska systemansvariga stamnätsföretag ta fram en lägesrapport för genomförande av åtgärder som tagits upp i Entso-E:s rapport om integreringen av förnybara energikällor. En lägesredovisning ska lämnas till den nordiska elmarknadsgruppen senast den 15 maj 2011.

Krisberedskap

 1. Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt ansvarområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 2. Affärsverket svenska kraftnät ska förbereda genomförandet av Styrel-systemet under 2011 för att möjliggöra prioritering av samhällsviktiga elanvändare i händelse av förutsedd eller plötsligt uppkommen kortsiktig elbrist.
 3. Affärsverket svenska kraftnät ska utifrån den under 2010 redovisade översynen av de statliga insatserna för dammsäkerhet vidareutveckla tillsynsvägledningen i de delar som ryms inom ramen för befintliga regelverk och uppdrag.

Regelförenkling

 1. Regeringens övergripande mål med regelförenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

 2. Affärsverket svenska kraftnät ska tillsammans med Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen och Statens energimyndighet inventera vilka termer, definitioner och begrepp som används i författningar som rör energiområdet. Verket ska i samråd med övriga myndigheter samt Terminologicentrum lämna förslag på vilka termer, definitioner och begrepp som kan samordnas och därmed användas gemensamt av myndigheterna. Uppdraget ska bedrivas inom ramen för

  för arbetet med att förenkla för företagen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2011.

Elcertifikat

Affärsverket svenska kraftnät ska vidta nödvändiga förberedelser inom sitt ansvarsområde så att en gemensam elcertifikatmarknad med Norge ska kunna etableras med start den 1 januari 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:11

Elberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Affärsverket svenska kraftnät250 000
ap.1Elberedskap (ram)250 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Elberedskap

Anslagsposten avser ersättning som beslutas enligt elberedskapslagen (1997:288) och för att täcka kostnader för Affärsverket svenska kraftnäts myndighetsutövning enligt denna lag. Anslagsposten får även användas för arbete med introduktionen av Styrel-systemet för att möjliggöra prioritering av elanvändare vid elbristsituationer. Vidare får anslagsposten användas för åtgärder och forskning som förbättrar den fredstida störnings- och krisberedskapen, för åtgärder som stärker den nationella förmågan och som kan merutnyttjas för den internationella fredsfrämjande och humanitära beredskapen samt för dammsäkerhet. Högst 24 000 000 kronor får användas för att täcka förvaltningskostnader i verksamheten. Under anslagsposten har medel beräknats för arvoden åt ledamöter i Insynsrådet för elberedskapsverksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:11 Elberedskap
ap.17 500Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:11 Elberedskap
ap.1330 000127 000194 6212016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Affärsverket svenska kraftnät bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 1:11 Elberedskap, godkänna avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar som avser höjd beredskap samt störnings- och krisberedskap så att behovet av anslagsmedel efter 2011 till och med 2016 för dessa och tidigare avtal och beställningar uppgår till högst 330 000 000 kronor.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)5 000 000
- varav ÖVRIGT5 000 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Elcertifikat24 0001 0004 8004 20060025 600
Ursprungsgarantier001 0001 00000
Summa24 0001 0005 8005 20060025 600
Offentligrättslig verksamhet
Försörjningstrygghetsavgift naturgas002 0002 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elcertifikat

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgifter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande och kontoföring av elcertifikat.

Ursprungsgarantier

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgiftsintäkter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande och kontoföring av ursprungsgarantier för el.

Försörjningstrygghetsavgift naturgas

Hälften av inbetalda försörjningstrygghetsavgifter för naturgas ska enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet för budgetåret 2011 överföras till Statens energimyndighet. Återstoden av avgiftsintäkterna ska täcka Affärsverket svenska kraftnäts kostnader för försörjningstrygghetsarbete för naturgas.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

- Affärsverket svenska kraftnät ska uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag före skatt, på 6 procent, exklusive resultatandelar från avyttringar i intresseföretag samt exklusive flaskhalsintäkter (kapacitetsavgifter)[2] som överstiger kostnader för mothandel och inte nyttjats för en eventuell sänkning av nättariffen.

- Affärsverket svenska kraftnät ska ha en skuldsättningsgrad[3] på högst 73 procent.

- Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät ska vara minst lika hög som i jämförbara företag.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

En prognos av Affärsverket svenska kraftnäts samlade avgiftsinkomster för åren 2011-2013 redovisas i den av riksdagen beslutade budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1, utgiftsområde 21, bet. 2010/11:NU3, rskr. 2009/10:123).

Delårsrapporterna ska lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören.

Affärsverket svenska kraftnät ska, utöver bestämmelserna i 10 kap, 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en delårsrapport för affärsverkskoncernen senast den 31 maj 2011. Rapporten ska avse tre månader av det pågående räkenskapsåret.

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa elcertifikatverksamheten skilt från annan verksamhet. I redovisningen ska särredovisning ske av posterna intäkter, kostnader, inklusive gemensamma kostnader, och resultat. Med intäkter avses intäkter från avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat. Redovisningen av intäkter ska delas upp i kontoavgift och administrativ avgift. Även verksamheterna rörande ursprungsgarantier för el respektive försörjningstrygghet för naturgas ska redovisas skilt från annan verksamhet.

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen ska, utöver de ekonomiska mål för den avgiftsbelagda verksamheten och de nyckeltal affärsverket själv bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

- Avkastning på sysselsatt kapital,

- Soliditet,

- Nettoskuld,

- Kapitalomsättningshastighet,

- Rörelsemarginal,

- Räntetäckningsgrad,

- Självfinansieringsgrad,

- Internt tillförda medel (FFO) och

- Investeringar (CAPEX) [4].

[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 73,7 procent av det fria egna kapitalet.

[2] Flaskhalsintäkter (kapacitetsavgifter) ska användas till mothandel eller investeringar som syftar till att bibehålla eller öka kapaciteten på aktuell elförbindelse, vilket följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003. Om flaskhalsintäkter nyttjas för sänkning av nättariffen kan det ske först efter godkännande av Energimarknadsinspektionen.  

[3] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

[4] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.

Elberedskap

Ett beräknat avgiftsuttag avseende verksamheten inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 250 000 000 kronor under 2011 (prop. 2010/11:1 UO 21, bet. 2010/11:NU3, rskr. 2009/10:123).

Uppdrag att företräda staten vid bolags- och årsstämma m.m.

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och företag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Affärsverket svenska kraftnäts befogenheter

Ram för upplåning

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett sammanlagt belopp om 5 000 000 000 kronor.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2011 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 10 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 10 000 000 kronor.

Delägarlån

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2011 lämna delägarlån om högst 300 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Full ersättning för statens risk i samband med långivning ska erhållas.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel ska ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

Investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2011-2013

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger 100 000 000 kronor ska underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar ska utan dröjsmål anmälas till regeringen. Affärsverket svenska kraftnät ska senast den 1 mars 2011 lämna ett förslag till investerings- och finansieringsplan för kommande treårsperiod i enlighet med den uppställning som redovisas i regeringens budgetproposition för 2011 (prop. 2010/11:1, utgiftsområde 21 Energi). Alla projekt ska rymmas inom investerings- och finansieringsplanen. Förslaget till investerings- och finansieringsplan ska även innehålla beräknade resursbehov för elberedskap inklusive behov av bemyndiganden för ekonomiska åtaganden som innebär utgifter efter 2012, beräknade avgiftsintäkter inklusive beräknad budget för offentligrättsliga avgifter och övriga behov av finansiella befogenheter för kommande år. 

Affärsverket svenska kraftnät får under år 2011 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:NU3, rskr. 2010/11:123) som sammanfattas i nedanstående tabell.

miljoner kronorTotal kostnad 2011-2013Budget 2011Budget 2012Budget 2013
Investeringar exkl. SwePol Link Gasturbiner AB och optofiberutbygg-nad10 5502 8563 7723 922
SwePol Link -000
NordBalt1 480434208838
Gasturbiner AB

30

3000
Summa investeringar12 0603 3203 9804 760
Amortering av externa lån, Svenska kraftnät0000
Amortering av externa lån, SwePol Link246828282
Summa investeringar och amorteringar12 306

3 402

4 0624 842
Egen finansiering3 2118921 2421 077
Extern upplåning RGK9 0952 5102 8203 765
Summa finansiering12 3063 4024 0624 842

Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som ska inlevereras till statsverket. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 20 augusti 1998 (dnr N98/850). Det innebär bl.a. att affärsverkskoncernen till statsverket för varje verksamhetsår från och med 1999 tills vidare ska inleverera utdelning motsvarande 65 procent av verksamhetsårets resultat. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 26,3 procent. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet ska ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Affärsverket svenska kraftnät omfattas inte av bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag rörande prognos för helåret över resultaträkningens poster.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Affärsverket svenska kraftnät ska vid inlösen av en elektrisk anläggning med stöd av 1 kap. 5 § lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar samt vid förhandstillträde till anläggningen enligt 5 kap. 17 § expropriationslagen (1972:719) för statens räkning tillträda och förvalta egendomen och svara för de kostnader som är förenade med tillträdet och förvaltningen.  

Affärsverket svenska kraftnät ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Affärsverket svenska kraftnät ska betala totalt 557 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Erik Thornström
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK och ESU
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Statens energimyndighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)