Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:11

2011-03-24
S2011/3110/PBB
(delvis)
S2011/3198/PBB (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Lantmäteriet
80182 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Lantmäteriet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Lantmäteriets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 18, bet. 2010/11:CU1, rskr. 2010/11:130, prop. 2010/11:53, utg.omr. 18, bet. 2010/11:CU10, rskr. 2010/11:188).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Lantmäteriet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Förrättningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (dnr M2008/3439/H), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Rapporteringen ska omfatta en redovisning av sakägarens kostnader för enklare lantmäteriförrättningar (enlottsavstyckningar och fastighetsreglering med två berörda fastigheter med en areal under 5000 kvadratmeter) samt en jämföresle med faktiska kostnader. Redovisningen ska även omfatta hur kostnaderna varierar över landet samt en analys över vad de olika kostnadsnivåerna beror på. Om Lantmäteriet finner det lämpligt får denna redovisning ske i separat skrivelse. 

Lantmäteriet ska i samband med delårsrapporteringen redovisa de åtgärder som vidtagits för att registreringen av lagakraftvunna detaljplaner och områdesbestämmelser blir genomförda utan onödigt dröjsmål efter det att de vunnit laga kraft. Verket ska också redovisa vilka tidsmässiga effekter som uppnåtts till följd av vidtagna åtgärder.  

Lantmäteriet ska redovisa och analysera antalet ärenden som avser fastighetsbildning i flera plan samt för vilket ändamål som fastighetsbildningarna har ägt rum. Av redovisningen ska särskilt framgå i vilka fall som sådan fastighetsbildning har lett till att ägarlägenhetsfastigheter har bildats. Redovisningen ska avse såväl det statliga som det kommunala verksamhetsområdet samt eventuella erfarenheter från arbetet.

Lantmäteriet ska inom ramen för sin tillsynsverksamhet över de kommunala lantmäterimyndigheterna särskilt granska myndigheternas intäkter/kostnader, fullständigheten när det gäller redovisning av rättigheter, gemensamhetsanläggningar och planer i digitala registerkartan samt kompetensförsörjning.

Mål Informationsförsörjning

Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den grundläggande informationen ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

Återrapportering Informationsförsörjning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (dnr M2008/3439/H), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Mål Inskrivningsverksamhet

Inskrivningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Inskrivningsverksamhet

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (dnr M2008/3439/H), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Mål Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten i anslutning till fastighetsbildning ska bidra till en effektivisering och förenkling av viss fastighetsanknuten verksamhet för enskilda fastighetsägare, kommuner och statliga myndigheter.

Uppdragsverksamheten i övrigt ska i huvudsak inriktas mot områden där Lantmäteriet kan bidra till en utveckling av marknaden för geografisk informationsteknik.  

Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och på ett konkurrensneutralt sätt.

Återrapportering Uppdragsverksamhet

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (dnr M2008/3439/H), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Utgiftsprognoser

Lantmäteriet ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari
23 februari
5 maj
1 augusti
28 oktober

IT för en grönare förvaltning

Lantmäteriet ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Politiken för global utveckling

Lantmäteriet ska senast den 31 oktober 2011 redovisa myndighetens arbete inom ramen för politiken för global utveckling, inklusive tjänsteexport. Redovisningen ska omfatta de insatser som gjorts sedan förra rapporteringstidpunkten, oktober 2009.

3

Uppdrag

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet ska, med utgångspunkt från kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen senast den 1 mars 2011 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kostnadstäckning ska uppnås. Redovisningen ska avse 2010.

Intäktsredovisning

Lantmäteriet ska i årsredovisningen ange hur och i vilken omfattning anslag, avgifter respektive övrig finansiering används och fördelas på olika verksamheter. Inom verksamheten Informationsförsörjning ska redovisningen bl.a. delas upp på uppbyggnad och förvaltning respektive tillhandahållande samt på geografisk information och fastighetsinformation. I redovisningen ska även ingå omfattningen av det tillhandahållande som sker inom ramen för geodatasamverkan. Inom Fastighetsindelning ska framgå hur anslaget fördelas på olika verksamheter.

Utvärdering av marknads- och konkurrensrådet

Lantmäteriet ska utifrån Marknads- och konkurrensrådets funktion och mål utvärdera vad rådet har uppnått. Redovisningen ska ske senast den 27 maj 2011.

Samråd plangenomförande

Enligt 5 kap. 11 och 39 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen i arbetet med att ta fram program för eller utarbetande av förslag till detaljplaner och områdesbestämmelser samråda med lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten ska vid samrådet verka för att planbestämmelser utformas på ett ändamålsenligt sätt med utgångspunkt i det fastighetsrättsliga genomförandet. Lantmäteriet ska under en tvåårsperiod följa upp lantmäterimyndigheternas samrådsarbete. I uppdraget ingår att sammanställa erfarenheterna av samrådsarbetet och att dra slutsatser av detta. I uppdraget ingår också att redovisa vanligt förekommande olämpligt utformade planbestämmelser och kombinationer av sådana bestämmelser samt de råd som verket utarbetat i syfte att komma till rätta med sådana bestämmelser. Redovisningen ska även omfatta hur Lantmäteriets och lantmäterimyndigheternas synpunkter efterföljs av kommunerna samt vilka effekter fdetta får för det fastighetsrättsligaplangenomförandet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2013.

Fastighetsregisterkartan

Lantmäteriet ska efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra en övergång till rikstäckande digital registerkarta i enlighet med regeringens bedömning i prop. 2009/10:224. Övergången ska vara genomförd senast den 31 december 2017.

Förordnanden enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen

Lantmäteriet ska beskriva den problematik som har uppkommit under senare år i samband med ändring och upphävande av detaljplaner som omfattas av förordnanden enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) och motsvarande äldre bestämmelser. Lantmäteriet ska lämna de författningsförslag som kan anses nödvändiga för att komma tillrätta med de problem som har identifierats, bl.a. bör det av författningsförslaget framgå hur sådana förordnanden ska hanteras när planen är genomförd samt när och hur förordnandena upphör att gälla. Redovisningen ska även innefatta en beskrivning av behovet av och rutinerna kring registrering och avregistrering av sådana förordnanden i fastighetsregistret. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

2:4

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet481 809
ap.1Lantmäteriet (ram)481 809
Disponeras av Kammarkollegiet100
ap.3Lantmäteriet - del till Kammarkollegiet (ram)100
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet7 226
ap.2Lantmäteriet - del till RKs disposition (ram)7 226

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Lantmäteriet

Anslaget disponeras av Lantmäteriet för verksamheterna förättningsverksamhet och fastighetsindelning, informationsförsörjning och inskrivningsverksamhet.

Anslaget får användas för arbete inom ramen för politiken för global utveckling.

Anslaget får disponeras av Lantmäteriet för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor för 2010.

Högst 3 000 000 kr får disponeras av Lantmäteriet för arbete med havsgränsutredningen.

ap.2 Lantmäteriet - del till RKs disposition

Högst 2 200 000 kronor får disponeras för utredningen dir. 2010:101.

Högst 5 026 000 kronor får disponeras för havsgränsutredningen.

ap.3 Lantmäteriet - del till Kammarkollegiet

Medlen ska användas för förvärv av aktiebolag i enlighet med proposition 2010/11:53 Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:4 Lantmäteriet
ap.114 4633 %0
ap.203 %0
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)285 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)210 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2540 176
2011-02-2540 176
2011-03-2540 176
2011-04-2540 143
2011-05-2540 143
2011-06-2540 143
2011-07-2540 143
2011-08-2540 143
2011-09-2540 143
2011-10-2540 143
2011-11-2540 143
2011-12-2540 137
Summa481 809
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:4 ap.1Lantmäteriet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offenligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet21 68313 100650 200652 200-2 00032 783
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-35 4839 200191 900187 5004 400-21 883
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning13 3884 60091 10098 900-7 80010 188
Summa-22 09513 800283 000286 400-3 400-11 695
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation53 109-3 900322 000342 300-20 30028 909
Pantbrevsregistrering och Kreditmarknadssystem61 009-3 50026 00036 700-10 70046 809
Summa114 118-7 400348 000379 000-31 00075 718
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppdragsverksamhet

För uppdragsverksamheten har hänsyn tagits till planerad bolagisering.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offenligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100300 000300 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00302 000302 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutas av inskrivningsmyndigheten. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 expeditionsavgifter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Mål Ekonomisk balans

Lantmäteriet ska med hög prioritet verka för att uppnå ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem. Därvid ska finansieringsbehovet för kommande utvecklingsinsatser beaktas.

Återrapportering Ekonomisk balans

Lantmäteriet ska redovisa separata resultaträkningar, inkluderande en analys av resultatet, för

  • förrättningsverksamhet,
  • uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning,
  • pantbrevsregistrering och kreditmarknadssystem,
  • grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, samt 
  • uppdragsverksamhet.

Lantmäteriet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifternas storlek bestäms av Lantmäteriet, dock inte i de fall som avses i inskrivningsförordningen (2000:309) och i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister, i de fall ersättning utgår enligt förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar och i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) med de undantag som anges i följande punkt.

2. Avgifter för handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatiskt databehandlad registerkarta, som utlämnas av Lantmäteriet med stöd av 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen, beslutas av Lantmäteriet. Avgifterna ska motsvara självkostnaden för kopieringen eller utritningen och får inte avse ersättning för att ta fram eller återställa handlingen. Avgifterna ska framgå av en särskild av Lantmäteriet beslutad taxa. Bestämmelserna i 23–24 §§ avgiftsförordningen är tillämpliga på avgifter enligt nämnda taxor.

3. Användarfinansieringen, som ska bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och utveckling av system, databaser och information, får för 2011 uppgå till högst 250 000 000 kr.

4. Lantmäteriet ska tillhandahålla tjänster inom sitt verksamhetsområde på den internationella marknaden. Denna tjänsteexport ska i huvudsak ske i samarbete med Swedesurvey AB. Lantmäteriet deltar också i det svenska utvecklingssamarbetet genom en ramöverenskommelse med Sida. Verkets tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB samt för samarbetet med Sida ska ske enligt bestämmelserna i 5 § första stycket avgiftsförordningen.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Monica Lagerqvist Nilsson
Kopia till

Internrevisionen Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Swedesurvey AB
Sjöfartsverket
Sveriges geologiska undersökning
Trafikverket
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV:11, 2011-03-24

Diarienummerförteckning

S2011/3110/PBB
(delvis)
S2011/3198/PBB (delvis)
S2011/3373/PBB