Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2011-02-24
S2011/2149/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:5
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 09, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet23 200 000
ap.2Bidrag för läkemedelförmånerna (ram)23 200 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

I enlighet med den mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting träffade överenskommelsen avseende läkemedelsförmånernas kostnader åren 2009-2010 ska staten utge bidrag till landstingen. Statens bidrag till landstingen för läkemedelskostnaderna avseende november 2010 utbetalas i januari 2011 och bidraget avseende kostnaderna för december 2010 utbetalas i februari 2011. Bidragen fördelas enligt den mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting gällande överenskommelsen om fördelning mellan landstingen av statens ersättning för läkemedelsförmånernas kostnader som godkändes av regeringen den 19 mars 2009. Bidragen utbetalas med en tolftedel per månad i enlighet med bilaga 1.

I avvaktan på en överenskommelse för 2011 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting ska Kammarkollegiet utbetala bidrag i mars månad i enlighet med bilaga 2.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
1:5 ap.11:5 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.1ram
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Ann Einerth
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting