Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2011-03-17
U2011/1844/S
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
87129 HÄRNÖSAND
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Specialpedagogiska skolmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

1

Mål och återrapporteringskrav

Av myndighetens redovisning ska framgå verksamhet och kostnader uppdelade på verksamhets- och skolformer.

Myndigheten ska redovisa utbetalat produktionsstöd för läromedelsframställning, förändring jämfört med tidigare år och en analys av förändringen. Dessutom ska myndigheten i sin delårsredovisning redovisa utbetalat produktionsstöd för det första halvåret.

Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivits inom Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, European Agency for Development in Special Needs Education och kostnaderna för verksamheten.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoser lämnas senast:

den 19 januari,

den 23 februari,

den 5 maj,

den 1 augusti, och

den 28 oktober.

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Myndigheten ska redovisa hur den samverkat med Statens skolverk, Statens skolinspektion, Sameskolstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer.

3

Uppdrag

  1. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ta fram ett förslag till schablonersättning för kommunernas ersättning till staten för elever i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom specialskolan enligt 12 kap. 24 § skollagen (2010:800). Förslag till schablonbelopp samt en redovisning av hur dessa belopp har beräknats ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 12 april 2011. Myndigheten ska i uppdraget samråda med Sveriges Kommuner och Landsting.
  2. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska för elever som får utbildning vid en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning i Stockholms kommun träffa sådant avtal om åtagande att bedriva särskilda omvårdnadsinsatser som avses i 11 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039). Nu gällande avtal är uppsagt till den 1 juli 2011 och det nya avtalet ska börja gälla vid samma tidpunkt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juli 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten704 200
ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)704 200

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Återbetalda medel från bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget.

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten204 956
ap.3Särskilda insatser på skolområdet (ram)124 777
ap.1Omvårdnadsinsatser (ram)80 179

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Omvårdnadsinsatser

Anslagsposten får belastas med utgifter för omvårdnadsinsatser vid gymnasieskolor med utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

ap.3 Särskilda insatser på skolområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Av medlen under anslagsposten ska myndigheten, utan rekvisition, betala ut 3 000 000 kronor till Göteborgs kommun för undervisning i kommunens grundskola av elever med dövhet som annars skulle ha tagits emot i den statliga specialskolan Vänerskolan. Hälften av bidraget utbetalas i januari och hälften i september.

Myndigheten får vidare belasta anslagsposten med högst 2 300 000 kronor för stöd till särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synskada vilka efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår före starten av gymnasial utbildning.

Vidare får medel användas för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att utveckla lärandemiljön för elever med funktionsnedsättning.

1:12

Bidrag till vissa studier (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten15 525
ap.1Bidrag till vissa studier (ram)15 525

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Bidrag till vissa studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder.

1:16

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten145 618
ap.1Särskilt utbildningsstöd (ram)103 195
ap.2Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen (ram)42 423

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Särskilt utbildningsstöd

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd.

ap.2 Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen

Statsbidrag får utbetalas för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser vid folkhögskola för deltagare med funktionshinder. Bidraget avser utbildningskostnader och kostnader för åtgärder i samband med utbildningarna.

Av anslagsbeloppet får högst 4 200 000 kronor betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Minst 90 procent av beviljade bidrag ska avse produktionskostnader för sådan teknisk anpassning. Statsbidrag utbetalas av myndigheten efter ansökan från SRF med 50 procent under mars 2011, med 40 procent under augusti 2011 och med 10 procent när SRF lämnar slutredovisning av kostnaderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.121 1263 %0
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.12 405144729
ap.33 7443 %1 134
1:12 Bidrag till vissa studier
ap.1466Inget0
1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m.
ap.13 096Inget938
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
1:6 ap.41:6 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.4ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.112 0008 0004 000
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.137 00037 000
1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m.
ap.158 00058 000
ap.219 00019 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten bemyndigas att under 2011 för ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om produktionsstöd till läromedelsproducenter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor under 2012 och 2013.

Myndigheten bemyndigas att under 2011 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kronor under 2012.

Myndigheten bemyndigas att under 2011 för ramanslaget 1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor, universitet och högskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 77 000 000 kronor under 2012.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)70 420
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska skolmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2558 683
2011-02-2558 683
2011-03-2558 683
2011-04-2558 683
2011-05-2558 683
2011-06-2558 683
2011-07-2558 683
2011-08-2558 683
2011-09-2558 683
2011-10-2558 683
2011-11-2558 683
2011-12-2558 687
Summa704 200
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Specialskola m.m.
Specialskola m.m.00118 620118 62000
Förskoleklass och fritidshem
Förskoleklass och fritidshem-3030014 30014 500-20070
Läromedel
Läromedel003 0003 00000
Statsbidrag
Avgift för administration00808000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Specialskola m.m.

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Avgiftsintäkterna disponeras av myndigheten och tillförs anslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten, ap. 1. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen. Av redovisningen ska dessutom framgå hur många elever som kommer från värdkommunen respektive annan kommun.

Myndigheten får efter avtal med en kommun ta ut avgift för assistans till elever i behov av särskilt stöd. Inkomsterna disponeras av myndigheten och särredovisas i årsredovisningen.

Myndigheten får ta ut ersättning för kost och inkvartering i samband med kurser och besök. Inkomster från sådan verksamhet får inte överstiga kostnaderna och får disponeras av myndigheten.

Förskoleklass och fritidshem

Myndigheten får enligt 1 kap. 4 § specialskoleförordningen (1995:401) efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklassen och fritidshemsverksamheten. Myndigheten ska ta ut avgift från kommunen för detta. Intäkterna disponeras av myndigheten och särredovisas i årsredovisningen.

Läromedel

Myndigheten får utöver vad som framgår av 34 § förordningen (2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten mot avgift tillhandahålla läromedel och förteckningar. Avgifternas storlek bestäms och disponeras av myndigheten.

Avgift för administration

Myndigheten får ta ut avgift från Folkbildningsrådet för verksamhet avseende administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor. Intäkterna disponeras av myndigheten.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för fullgörande av kommunens uppgifter inom förskoleklass och fritidshemsverksamhet samt för administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor är full kostnadstäckning. För övrig avgiftsbelagd verksamhet är det ekonomiska målet att intäkterna delvis ska täcka kostnaderna.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Leo Gumpert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för sociala tjänster
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Sameskolstyrelsen
Utredningen om en flexibel specialskola (U 2010:04)
Sveriges Kommuner och Landsting