Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2011-03-10
Fi2011/1295
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Finansinspektionen
Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Finansinspektionens tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning avseende finansiella företag och marknader ska vara effektiv och rättssäker.

Utöver vad som anges i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen och vad som anges om resultatredovisningar enligt 3 kap. förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gäller följande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål  1

Bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till konsumentskyddet inom det finansiella systemet. De åtgärder som vidtas i detta syfte ska vägas mot eventuella negativa effekter på det finansiella systemets effektivitet.  

Återrapportering

Redovisa hur målet har uppnåtts. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för de strategier och metoder som används inom den finansiella tillsynen, samt vilka prioriteringar som görs mellan olika tillsynsområden.

Mål  2

Bidra till en effektiv reglering av den finansiella tillsynen inom EU genom arbetet i den nya europeiska bankmyndigheten (EBA), den nya europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) och den nya europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Arbetet ska bedrivas på ett sätt som innebär att väl förankrade svenska ståndpunkter förs fram när nya EU-regler tas fram som påverkar svenska lagar eller förordningar.

Återrapportering

Redovisa hur målet har uppnåtts.

Mål  3

Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom att informera samt initiera privatekonomisk utbildning.

Återrapportering

Redovisa hur målet har uppnåtts. Därutöver ska de genomförda insatsernas effekter redovisas och analyseras. 

Återrapporteringskrav i övrigt

1. I resultatredovisningen ska följande särskilt redovisas och om möjligt innehålla en jämförelse med motsvarande uppgifter för 2008-2010.

• de  mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling, prestationer och resultat, 

• hur stor andel av myndighetens totala kostnader som avser internationellt arbete, såväl inom EU som globalt, avseende tillsynsverksamheten och regelgivningen,

• hur stor andel av myndighetens totala kostnader som avser administration,   

• uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillstånds- och anmälningsärenden, samt

• hur de ökade resurserna som tillförts i samband med budgetpropositionen för 2011 har använts inom myndigheten (prop. 2010/11:1, 02, bet. 2010/11:FiU2). Av redovisningen ska fördelningen av resurser på olika ändamål och omfattningen framgå.

2. Redovisa antalet beslutade sanktioner uppdelat på olika regler. Redovisningen ska kommenteras och innehålla en jämförelse med motsvarande uppgifter för 2008-2010.

3. Redovisa insatserna som myndigheten gjort inom globala standardsättande organ såsom Baselkommittén (The Basel Committe on Banking Supervision), IAIS (International Association of Insurance Supervisors) och IOSCO (International Organization of Securities Commissions).  

4. Redovisa insatserna som myndigheten gjort som företrädare för staten i styrelserna för Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

3

Uppdrag

1. Granska att de åtgärder som beslutats enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut också kommer hushållens och företagens berättigade intressen till del. I uppdraget ingår också att granska att instituten inte på ett otillbörligt sätt använder det stöd som har lämnats i form av garantier eller kapitaltillskott enligt förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. respektive förordningen (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl. Utgångspunkten för granskningen av effekterna av lämnade kapitaltillskott och garantier ska vara en rapportering från instituten om utvecklingen av utlåningen till företag och hushåll i Sverige. I granskningen bör även ingå utvecklingen av institutens utlåning i andra länder, t.ex. utvecklingen av utländska dotterbolags utlåning och kreditförluster. Uppdraget genomförs efter samråd med Riksgäldskontoret och redovisningar lämnas kvartalsvis  så länge något stöd enligt de nämnda förordningarna finns kvar. 

2. Särskilt övervaka tillämpningen av artikel 5 i direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster. Övervakningen avser den del av artikeln som anger att uppgifter som är relevanta för användningen av kön som en avgörande försäkringsteknisk faktor sammanställs, offentliggörs och regelbundet uppdateras. Vid avvikelser från detta krav ska Finansinspektionen underrätta regeringen.

3. Redovisa hur myndigheten arbetar med att effektivisera verksamheten. I redovisningen ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att öka effektiviteten. Myndigheten ska vidare redovisa vilka resultat som effektiviseringsarbetet har lett till samt förväntat resultat. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2012. (Likalydande uppdrag redovisas även 1 mars 2011)

4. Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Finansinspektionen ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

5. Redovisa vilket arbete som bedrivs av svenska kreditinstitut och Finansinspektionen när det gäller att upprätta så kallade rekonstruktions- respektive avvecklingsplaner i syfte att underlätta hanteringen av institut som råkar i finansiella svårigheter (jfr Ekofinrådets slutsatser vid mötet den 18 maj 2010). Uppdraget redovisas senast den 17 oktober 2011. Av redovisningen ska det framgå vilka åtgärder som vidtagits för att ta fram sådana planer och processen för det fortsatta arbetet.

6. Redovisa omfattningen av den tillsyn som genomförts över företag som erbjuder förvaltar-, visa- och rådgivningstjänster inom premiepensionssystemet, samt eventuella åtgärder som har vidtagits med anledning av denna tillsyn. Av redovisningen ska det särskilt framgå hur dessa företag följer regelverket som styr hur rådgivning till konsumenter ska ske i samband med att massfondbyten genomförs i premiepensionssystemet. Uppdraget ska redovisas, efter samråd med Konsumentverket, senast den 1 juni 2011.

7. Redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, budgeten och till utfallet för 2010. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 25 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober.

8. Redogöra för och bedöma behovet av förändringar av lagstiftning om anmälningsskyldighet rörande innehav av finansiella instrument, dels vid vissa förändringar av aktieinnehav (flaggning), dels för personer med insynsställning. Det som ska klarläggas är om det finns behov av en bättre genomlysning av marknaden genom en utvidgad anmälningsskyldighet som också omfattar innehav av aktier och aktierelaterade finansiella instrument via en kapitalförsäkring. En analys bör även göras av om behovet är tillräckligt starkt för att motivera de negativa konsekvenser som en utvidgad reglering kan medföra, t.ex. i form av kostnader och ökad administrativ börda. Det behöver vidare analyseras vilka kapitalförsäkringar som en anmälningsskyldighet i så fall ska omfatta. Finansinspektionen bör härvid beakta eventuella förslag från kommissionen avseende anmälningsskyldighet (vid översynen av marknadsmissbruksdirektivet {direktiv 2003/6/EG] och direktivet om marknader för finansiella instrument [direktiv 2004/39/EG]). Om Finansinspektionen bedömer att det finns behov av förändrad lagstiftning ska Finansinspektionen lämna förslag till hur sådana ändringar, inklusive författningsförslag, lämpligen bör utformas. Förslaget ska ange konsekvenserna såväl för Finansinspektionen, berörda personer och berörda företag som för transparensen och möjligheterna att förhindra och upptäcka marknadsmissbruk. Till uppdraget hör vidare att redogöra för förslagets ekonomiska konsekvenser. Finansinspektionen ska även samråda med berörda branschorganisationer, företag och personer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2011 i en promemoria som kan bli föremål för remittering.

Uppdrag lämnade i regleringsbrev för 2010, vilka ska redovisas under 2011 eller 2012.

Numreringen av nedan angivna uppdrag är identisk med den som anges i regleringsbrevet för 2010. 

4. Redovisa hur Europeiska kommissionens rekommendation om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn, som lämnades den 29 april 2009, har genomförts. Syftet med rekommendationen är att motverka olämpligt utformade ersättningssystem och ett överdrivet risktagande på alla nivåer i finansiella företag. Rekommendationen bör vara genomförd senast den 31 december 2009. Utgångspunkten för redovisningen ska vara en redogörelse för hur Finansinspektionen genom föreskrifter och/eller allmänna råd har reglerat frågan om de finansiella företagens hantering av ersättningssystem. Av redovisningen ska det också framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att tillse att de nya reglerna följs och hur företagen som omfattas har anpassat sig till rekommendationerna. Redovisning lämnas senast den 31 januari 2011. 

6. Inom ramen för befintligt uppdrag och ansvar redogöra för och bedöma behovet av ett alternativ till den nuvarande ordningen med registrering och begränsad reglering av vissa typer av finansiella företag utan samtidig möjlighet för Finansinspektionen att utöva en full tillsyn av dessa företags verksamhet. Finansinspektionen ska bedöma om motivet för ett bättre konsumentskydd är tillräckligt starkt för att motivera de kostnader som tillståndsprövning och ökad tillsyn medför. Om konsumentskyddet i stället kan förbättras genom särskilda informationsinsatser ska planer för dessa insatser redovisas. Om Finansinspektionen bedömer att det behövs förstärkt tillsyn m.m. av de finansiella företag eller för några av företagsgrupperna som nu registreras hos inspektionen, ska Finansinspektionen lämna förslag till hur en sådan ordning och reglering, inklusive författningsförslag, lämpligen bör utformas.

Förslaget ska ange konsekvenserna såväl för Finansinspektionen, de berörda företagen som för konsumentskyddet. Till uppdraget hör vidare att redogöra för de ekonomiska konsekvenserna av förslaget. Finansinspektionen ska även inhämta synpunkter från berörda branschorganisationer eller berörda företag, samt redovisa eventuella synpunkter som framförts. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2011.

7. Säkerställa en adekvat och effektiv rapportering från de verksamhetsutövare som enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska rapportera misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen. Finansinspektionen ska efter samråd med övriga myndigheter i samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering intensifiera dessa insatser och då särskilt med inriktning på de grupper av verksamhetsutövare som har låg rapporteringsgrad. Insatserna och effekterna ska redovisas senast den 15 mars 2012. Den 15 mars 2011 redovisas vidtagna åtgärder och planen för hur uppdraget ska slutföras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:11

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen286 154
ap.1Finansinspektionen (ram)281 654
ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt (ram)4 500

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansinspektionen

Av anslagspost 1 beräknas 5 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av bl.a. privatekonomisk utbildning.

ap.2 Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

Anslagspost 2 får användas för den samordnande funktionen av penningtvättstillsynen inom myndigheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:11 Finansinspektionen
ap.18 4503 %0
ap.21353 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2523 846
2011-02-2523 846
2011-03-2523 846
2011-04-2523 846
2011-05-2523 846
2011-06-2523 846
2011-07-2523 846
2011-08-2523 846
2011-09-2523 846
2011-10-2523 846
2011-11-2523 846
2011-12-2523 848
Summa286 154
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Finansinspektionen
1:11 ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)-8 300-11 00060 00058 0002 000-17 300
Administrativ service
Avgiftsförordningen (SFS 1992:191)0090090000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2001:911)

Avgifter som disponeras redovisas skilt från statsbudgeten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättsliga avgifter
Särskilda avgifter enligt lagen (2000:1087)2711007 00007 0007 000
Avgifter (SFS 2004:297)27120050 000050 00050 000
Avgifter (SFS 2007:1135)254800290 000290 00000
Summa00347 000290 00057 00057 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2007:1135)

Kostnader som hör samman med verksamheten med samordningsfunktionen för penningtvättstillsyn (anslagspost 2) ska inte belastas med avgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Bestämmelserna i 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Finansinspektionen när det gäller redovisning av de uppgifter som följer av 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) och 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krigsförsäkringsnämnden undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Bestämmelserna i 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Finansinspektionen när det gäller redovisning av de uppgifter som följer av 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) och 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009).

På regeringens vägnar
Peter Norman
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksbanken
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS
Näringsdepartementet, NL
Justitiedepartementet/KO
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Ekonomistyrningsverket
Tillväxtverket
Konsumentverket
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå