Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2011-01-20
U2011/374/SV
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:14 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har beslutat om anslag 1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m. (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:14

Utveckling av vuxenutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån7 149
ap.2OECD-programmet PIAAC (ram)7 149
Disponeras av Kammarkollegiet1 572
ap.3Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram)1 572

Villkor för anslag 1:14

ap.2 OECD-programmet PIAAC

Anslagsposten får användas för utgifter avseende OECD-programmet PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

ap.3 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
ap.2214Allt0
ap.347Allt79
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
1:14 ap.11:14 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
ap.1ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Karin Edholm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån