Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
1

2011-01-13
Ku2011/46/KV
Ku2010/1055,1056,1057,1058,1094,1168,1169, 1309,1643,1644,1647,
1658,1688,1787,1947/KV
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 1:2, 2:1, 2:3, 3:3, 7:3, 8:2, 8:3, 8:6, 10:1, 11:1, 11:3 och 13:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:1, anslaget 11:3, anslaget 11:1, anslaget 10:1, anslaget 8:6, anslaget 8:3, anslaget 8:2, anslaget 7:3, anslaget 3:3, anslaget 2:1 och anslaget 1:2 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 900
ap.6Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet (ram)4 750
ap.8Nordliga dimensionens partnerskap för kultur (ram)150

Villkor för anslag 1:2

ap.6 Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet

Medlen utbetalas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.8 Nordliga dimensionens partnerskap för kultur

Medlen har beräknats för bidrag till arbetet inom Nordliga dimensionens partnerskap för kultur (Northern Dimension Partnership för Culture - NDPC). Kammarkollegiet ska utbetala medlen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till Nordiska ministerrådets sekretariat.

2:1

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet944 815
ap.1Operan (ram)432 206
ap.2Dramaten (ram)217 306
ap.3Riksteatern (ram)251 889
ap.5Dansens hus (ram)22 642
ap.6Drottningholms slottsteater (ram)10 777
ap.7Voksenåsen (ram)9 995

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Operan

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Operan efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Medlen betalas ut med en tolftedel den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Operan om de riktlinjer som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 16 december 2010.

Operan ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.2 Dramaten

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Dramaten efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Medlen betalas ut med en tolftedel den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Dramaten om de riktlinjer som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 16 december 2010.

Dramaten ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.3 Riksteatern

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Riksteatern efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Medlen betalas ut med en tolftedel den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Riksteatern om de riktlinjer som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 16 december 2010.

Riksteatern ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.5 Dansens hus

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Dansens hus efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Medlen betalas ut med en tolftedel den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Dansens hus om de riktlinjer som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 16 december 2010.

ap.6 Drottningholms slottsteater

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2011. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juni 2011.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Drottningholms teatermuseum om de riktlinjer som framgår av det särskilda regeringsbeslutet daterat den 16 december 2010.

ap.7 Voksenåsen

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Voksenåsen. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2011. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juni 2011.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Voksenåsen om de villkor som framgår av det särskilda regeringsbeslutet daterat den 16 december 2010.

2:3

Statens musikverk (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet42 800
ap.3Statens musikverk - del till Kammarkollegiet (ram)42 800

Villkor för anslag 2:3

ap.3 Statens musikverk - del till Kammarkollegiet

Anslagsposten är beräknad att finansiera avvecklingen av Stiftelsen Svenska rikskonserter. 

Kammarkollegiet ska betala ut 41 800 000 kronor, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Stiftelsen Svenska rikskonserter. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 75 procent av bidraget före den 1 mars 2011. Resterande 25 procent får utbetalas tidigast den 1 juni 2011. 

Kammarkollegiet ska i samband med utbetalningen erinra Svenska rikskonserter om de villkor och återrapporteringskrav som föreligger: Svenska rikskonserter ska den 15 april 2011 respektive den 15 augusti 2011 lämna uppgifter om utfallet per den 31 mars respektive den 31 juli och prognos för helåret för verksamhetens intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder med anledning av avvecklingen av verksamheten. Svenska rikskonserter ska senast den 1 april 2012 lämna en verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2011 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Svenska rikskonserter ska i samband med årsredovisningen 2011 även redovisa verksamhet som bedrivs t.o.m. den 30 april 2011 vid Elektroakustisk musik i Sverige (EMS) samt den del av verksamheten vid Caprice Records som avser bevarande och utgivning av musik i den s.k. backkatalogen. 

Kammarkollegiet ska vidare betala ut 1 000 000 kronor, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RfoD) för verksamhet vid Folk- och världsmusikscenen Stallet, Nybrokajen 11, under 2011.  

Riksförbundet för Folkmusik och Dans ska den 15 augusti 2011 lämna uppgifter om utfallet per den den 31 juli och prognos för helåret för verksamhetens intäkter och kostnader vid Folk- och världsmusikscenen Stallet. Senast den 1 februari 2012 ska Riksförbundet för Folkmusik och Dans lämna en slutlig redovisning av medlens användning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Bidragsmedel som inte använts för sitt ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet.

3:3

Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet16 548
ap.1Utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR (ram)7 604
ap.2Utgivning av lättläst litteratur (ram)8 944

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsbeloppet får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2011.

Av anslagsposten har minst 500 000 kronor beräknats för att främja och öka utbudet av lättlästa nyheter för skolbruk, i samverkan med berörda aktörer.

ap.2 Utgivning av lättläst litteratur

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsbeloppet får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2011.  

Av anslagsposten har minst 1 500 000 kronor beräknats för att främja och öka utbudet av lättlästa böcker för skolbruk, i samverkan med berörda aktörer.

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet460 000
ap.1Kyrkoantikvarisk ersättning (ram)460 000

Villkor för anslag 7:3

ap.1 Kyrkoantikvarisk ersättning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen engångsvis, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Svenska kyrkan som har att fördela medlen i enlighet med 4 kap. 16 § lagen (1998:950) om kulturminnen m.m.

Kammarkollegiet ska i samband med utbetalningen erinra Svenska kyrkan om de villkor och återrapporteringskrav som föreligger:

Svenska kyrkan ska senast den 1 april 2011 lämna en en redovisning av medlens användning 2010 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). För verksamheten 2011 ska Svenska kyrkan lämna en redovisning av medlens användning senast den 1 april 2012. Ytterligare villkor och krav på redovisning framgår av den överenskommelse i frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan som träffats mellan staten och Svenska kyrkan (dnr Ku2004/470/Ka och Ku/2002/2531/Ka).

8:2

Centrala museer: Stiftelser (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet234 729
ap.1Stiftelsen Nordiska museet (ram)108 779
ap.2Stiftelsen Skansen (ram)67 030
ap.3Stiftelsen Tekniska museet (ram)44 836
ap.4Stiftelsen Arbetets museum (ram)14 084

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Stiftelsen Nordiska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Nordiska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.2 Stiftelsen Skansen

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Skansen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Tekniska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Tekniska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

I bidraget har beräknats medel för hyres-, drifts- och underhållskostnader för samtliga byggnader och tillhörande markområden på Norra Djurgården som utnyttjas av Tekniska museet.

ap.4 Stiftelsen Arbetets museum

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Arbetets museum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

8:3

Bidrag till vissa museer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet42 213
ap.1Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet (ram)8 743
ap.3Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (ram)3 852
ap.4Stiftelsen Thielska galleriet (ram)2 832
ap.5Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (ram)12 945
ap.6Nobelmuseet (ram)4 952
ap.7Föreningen Svensk Form (ram)2 757
ap.8Röhsska museet (ram)1 002
ap.9Riksförbundet Sveriges museer (ram)1 500
ap.10Stiftelsen Strindbergsmuseet (ram)581
ap.11Stiftelsen Judiska museet (ram)602
ap.12Bildmuseet (ram)743
ap.13Zornsamlingarna (ram)204
ap.15Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum (ram)500
ap.16Bidrag till vissa museer (ram)1 000

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Stiftelsen Thielska galleriet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Thielska galleriet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.5 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Av anslagsposten har 4 750 000 kronor beräknats för satsningen Kulturarvs-IT.

ap.6 Nobelmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Nobelmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.7 Föreningen Svensk Form

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Föreningen Svensk Form efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2011. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2011.

ap.8 Röhsska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Röhsska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2011. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2011.

ap.9 Riksförbundet Sveriges museer

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Riksförbundet Sveriges museer efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Högst 50 procent av bidraget får utbetalas före den 1 februari 2011. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2011.

ap.10 Stiftelsen Strindbergsmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Strindbergsmuseet efter underskriven rekvisition om plusgiro/bankgiro. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2011. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2011.

ap.11 Stiftelsen Judiska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Judiska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2011. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2011.

ap.12 Bildmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Bildmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Kammarkollegiet får högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2011. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2011. 

ap.13 Zornsamlingarna

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Zornsamlingarna efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

ap.15 Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Högst 50 procent av bidraget får utbetalas före den 1 februari 2011. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2011.

ap.16 Bidrag till vissa museer

Medlen får endast disponeras efter särskilt regeringsbeslut.

8:6

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet80
ap.1Utställningsgarantier (ram)1
ap.2Inköp av vissa kulturföremål (ram)79

Villkor för anslag 8:6

ap.1 Utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Statens kulturråd.

ap.2 Inköp av vissa kulturföremål

Anslagsposten är beräknad att användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Beslut meddelas av regeringen efter förslag av vederbörande myndigheter.

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet282 874
ap.1Stöd till svensk filmproduktion m.m. - filmavtalet (ram)185 000
ap.2Stöd till filmkulturella åtgärder (ram)97 874

Villkor för anslag 10:1

ap.1 Stöd till svensk filmproduktion m.m. - filmavtalet

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I samband med utbetalningen ska Kammarkollegiet erinra Svenska Filminstitutet om de riktlinjer som framgår av det särskilda regeringsbeslutet från den 16 december 2010.

Anslagsposten ska användas i enlighet med 2006 års filmavtal, som med förlängningsavtal gäller för perioden 2006-2012.

ap.2 Stöd till filmkulturella åtgärder

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I samband med utbetalningen ska Kammarkollegiet erinra Filminstitutet om de riktlinjer som framgår av det särskilda regeringsbeslutet från den 16 december 2010.

Regionala tillväxtprogram

Filminstitutet får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Stöd till film i skolan

För att stöd ska ges krävs att bidrag lämnas från landsting, kommun eller annan huvudman med ett belopp som minst motsvarar det statliga stödbeloppet.

11:1

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet21 261
ap.2Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m. (ram)11 397
ap.4Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (ram)9 864

Villkor för anslag 11:1

ap.2 Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Sveriges Television AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2011.

ap.4 Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro från Sverigefinska Riksförbundet.

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet583
ap.1Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (ram)583

Villkor för anslag 11:3

ap.1 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

Anslagsposten har beräknats för bidrag till det arbete som utförs inom ramen för Europeiska audiovisuella obeservatoriet. Kammarkollegiet ska utbetala medlen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

13:1

Stöd till idrotten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 704 851
ap.3Bidrag till internationellt samarbete m.m. (ram)1 400
ap.4Insatser mot dopning (ram)26 300
ap.5Bidrag till idrottsforskning (ram)16 000
ap.6Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan (ram)41 000
ap.7Särskild satsning på idrott och motion (ram)500 000
ap.9Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet (ram)1 120 151

Villkor för anslag 13:1

ap.3 Bidrag till internationellt samarbete m.m.

Medlen ska utbetalas i enlighet med särskilda regeringsbeslut.

ap.4 Insatser mot dopning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Riksidrottsförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro med en fjärdedel per kvartal.

Av anslagsposten har 1 800 000 kronor beräknats för medfinansiering av Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt 1 500 000 kronor för medfinansiering av Dopingjouren vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

ap.5 Bidrag till idrottsforskning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Riksidrottsförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro med en fjärdedel per kvartal.

Anslagsposten har beräknats som bidrag till Centrum för idrottsforskning för forskning och uppföljning av statens stöd till idrotten.

ap.6 Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Riksidrottsförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro med en fjärdedel per kvartal.

ap.7 Särskild satsning på idrott och motion

Medlen ska utbetalas i enlighet med särskilt regeringsbeslut.

ap.9 Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Riksidrottsförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro med en fjärdedel per kvartal.

I anslagsposten har medel beräknats för barn- och ungdomsverksamhet, verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft, ett kompetenscentrum för internationella idrottsevenemang samt administration, förberedelser och deltagande i olympiska spel och Paralympics.

Riksidrottsförbundet ska avsätta behövliga medel för förbundets egna förvaltningskostnader från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.603 %0
ap.80Inget0
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
2:3 Statens musikverk
ap.30Inget0
3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
ap.10Inget0
ap.20Inget0
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning
ap.10Inget0
8:2 Centrala museer: Stiftelser
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
8:3 Bidrag till vissa museer
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.10Inget0
ap.20Inget0
10:1 Filmstöd
ap.10Inget0
ap.20Inget0
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland
ap.20Inget0
ap.40Inget0
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet
ap.10Inget0
13:1 Stöd till idrotten
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:3 Statens musikverk
2:32:3 ap.3100 %
13:1 Stöd till idrotten
13:1 ap.113:1 ap.7100 %
13:1 ap.213:1 ap.9100 %
13:1 ap.813:1 ap.9100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.7ram
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen
ap.4ram
8:3 Bidrag till vissa museer
ap.2ram
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland
ap.3ram
13:1 Stöd till idrotten
ap.1ram
ap.2ram
ap.8ram
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Birgit Gunnarsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statens kulturråd
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialdepartementet/SFÖ
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens musiksamlingar
Stiftelsen Svenska rikskonserter
Riksförbundet för Folkmusik och Dans