Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2010-12-22
IJ2010/2266/IU
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 11:1 (2004) Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna
Riksdagen har beslutat om anslaget 11:1 (2004) Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna för budgetåret 2011 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 08, bet. 2002/03:SfU2, rskr. 2002/03:46).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Budgetår 2004

11:1

Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.3Deltagande i EUKN (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
11:1 (2004) Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna
ap.3 (2004)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket