Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2010-12-16
IJ2010/2135/IU (delvis)
IJ2010/2208/IU
Arbetsförmedlingen
113 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen 1:3 och 1:4 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 13, bet. 2009/10:AU1, rskr. 2009/10:115, prop. 2010/11:2, utg.omr. 13, bet. 2010/11:FiU11, rskr. 2010/11:72).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen7 000
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)7 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

Anslagsposten avser ersättningar enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

Arbetsförmedlingen ska senast den 30 november 2010 lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidraget ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska redovisa utbetalat belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut ska denna redovisning ske i sådan tid att den är Arbetsförmedlingen tillhanda senast brytdagen för delårsbokslut respektive årsbokslut. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska komma överens om underlaget för redovisningen av utbetalda belopp. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av etableringsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om etableringsersättning som Arbetsförmedlingen fattat. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen tillhanda senast brytdagen för årsbokslut avseende räkenskapsåret 2010. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2010 ska redovisas mot 2010 års anslag.

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen10 000
ap.1Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)10 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser som regeringen senare kommer att besluta om.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.1350Inget0
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.1500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.160 00050 00010 0002013
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting