Justitiedepartementet


Regeringsbeslut


2010-12-16
Ju2010/9072/PO
Säkerhetspolisen
Box 12312
10228 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 04, bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:00).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen951 795
ap.1Säkerhetspolisen (ram)951 795

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.128 5543 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)95 179
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2579 316
2011-02-2579 316
2011-03-2579 316
2011-04-2579 316
2011-05-2579 316
2011-06-2579 316
2011-07-2579 316
2011-08-2579 316
2011-09-2579 316
2011-10-2579 316
2011-11-2579 316
2011-12-2579 319
Summa951 795
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Fredrik Agemark
Kopia till

Finansdepartementet/BA Jenny Timerdal