Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2010-12-16
IJ2010/2135/IU (delvis)
IJ2010/2206/IU
Migrationsverket
601 70 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 13, bet. 2009/10:AU1, rskr. 2009/10:115, prop. 2010/11:2, utg.omr. 13, bet. 2010/11:FiU11, rskr. 2010/11:72).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket4 684 328
ap.1Extra ersättning för mottagna 2010 (ram)81 000
ap.10Grundersättning (ram)154 770
ap.11Schablonersättning (ram)2 980 558
ap.12Ersättning för äldre och funktionshindrade (ram)120 000
ap.13Ersättning för ensamkommande barn (ram)970 000
ap.14Extraordinära ersättningar (ram)103 000
ap.15Sjukvårdsersättningar (ram)195 000
ap.16Extra ersättning 2007 till 2009 (ram)80 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Extra ersättning för mottagna 2010

Anslagsposten avser extra ersättning till kommuner 2010 enligt den förordning om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden som regeringen beslutade den 10 december 2009.

ap.10 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i 9 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

ap.11 Schablonersättning

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 10 - 13 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Utöver anslagna medel på anslagsposten ska den sista bankdagen i juni respektive december 2009, från anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, ett schabloniserat belopp omföras till anslagsposten. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2009 multipliceras med 164 100 kronor.

ap.12 Ersättning för äldre och funktionshindrade

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 16 - 20 och 37 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

ap.13 Ersättning för ensamkommande barn

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i 21 och 22 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

ap.14 Extraordinära ersättningar

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt bestämmelser i 26 och 38 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Migrationsverket får efter samråd med länsstyrelserna besluta om hur stor del av anvisade medel som får disponeras för ersättning i direkt anslutning till att överenskommelser om flyktingmottagande enligt 1 § förordningen träffas och om fördelning av dessa medel mellan olika län. Medlen får också användas för insatser i samband med organiserad vidareflyttning.

ap.15 Sjukvårdsersättningar

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 34 - 36 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

ap.16 Extra ersättning 2007 till 2009

Anslagsposten avser extra ersättning till kommuner 2007-2009 enligt förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.16 000Inget0
ap.100Inget0
ap.11151 033Inget0
ap.1210 000Inget0
ap.13250 000Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.164 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.17ram
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KE
Finansdepartementet/SF
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting