Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
17

2010-12-22
Ku2010/2028/SAM (delvis)
Statens musiksamlingar
Box 16326
103 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens musiksamlingar
Riksdagen har beslutat om Statens musiksamlingars verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/2011:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens musiksamlingar och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens musiksamlingar ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Statens musiksamlingar ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besök på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar som Kulturrådet lämnar.

Prognoser 2011–2015

Statens musiksamlingar ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast den 19 januari.

Lokalkostnader

Statens musiksamlingar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2011 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Statens musiksamlingar ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsring

Statens musiksamlingar ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

3

Uppdrag

Inordnandet av verksamhet vid Elektroakustisk musik i Sverige (EMS) och delar av Caprice Records

Enligt regeringens beslut (dnr Ku2010/1981/KV) ska Statens musiksamlingar förebereda och genomföra inordnandet av verksamheten vid Elektroakustisk musik i Sverige (EMS) och den del av verksamheten vid Caprice Records som avser bevarande och utgivning av musik i den s.k. backkatalogen till den 1 maj 2011. Statens musiksamlingar ska bl.a. teckna erforderliga avtal för att möjliggöra inordnandet av verksamheterna. Finansiering ska ske via den låneram som Statens musiksamlingar disponerar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:3

Statens musikverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens musiksamlingar19 915
ap.2Statens musiksamlingar (ram)19 915

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Statens musiksamlingar

Av anslagsposten ska 87 000 kronor finansiera det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens musiksamlingar0
ap.8Statens musiksamlingar (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens musikverk
ap.20Inget0
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 974
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens musiksamlingars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-254 978
2011-02-254 978
2011-03-254 978
2011-04-254 981
Summa19 915
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens musiksamlingars disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.2Statens musiksamlingar
8:1 ap.8Statens musiksamlingar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor444034030040124
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa444034030040124
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar007700770770
Övrigt001 73001 7301 730
Summa002 50002 5002 500
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens musiksamlingar redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens musiksamlingar får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som ickestatliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive ickestatliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Birgit Gunnarsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksarkivet
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer
Stiftelsen Svenska rikskonserter