Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 1

2010-12-09
N2010/7627/SÄ (delvis)
N2010/7395/ENT (delvis)
N2010/7753/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1, rskr. 2009/10:146).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:21

Kapitalinsatser i statliga bolag (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 101 000
ap.2Kapitalinsatser i statliga bolag (ram)1 000
ap.3Nyemission SAS AB (publ) (ram)1 100 000
ap.5Inlandsinnovation AB (ram)2 000 000

Villkor för anslag 1:21

ap.2 Kapitalinsatser i statliga bolag

Medlen får användas först efter beslut av regeringen i enlighet med prop. 2009/10:1, utgiftsområde 24.

ap.3 Nyemission SAS AB (publ)

Utbetalning av medel till SAS AB (publ) (SAS) sker för ändamål angivet i prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35, rskr. 2009/10:220 efter att villkoren för nyemissionen har uppfyllts. Köpeskillingen för nytecknade aktier får uppgå till högst 1 100 000 000 kronor.

Villkoren för nyemissionen har uppfyllts och staten ska därefter teckna sin pro rata-andel i nyemissionen, vilket motsvarar ett belopp om
1 062 787 500 kronor.

Beloppet ska utbetalas av Kammarkollegiet senast den 29 april 2010 genom direktuttag från statens centralkonto i Riksbanken.

Regeringen bemyndigar statsrådet Maud Olofsson, eller den hon sätter i sitt ställe, att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra statens nyemission i SAS.

ap.5 Inlandsinnovation AB

Utbetalning av medel får ske till aktiebolaget Goldcup 5943 AB (föreslås namnändras till Innlandsinnovation AB), 556819-2263, för ändamål angivet i prop. 2010/11:2, bet. 2010/11:FiU11, rskr. 2010/11:75 efter särskilt beslut av regeringen.

Beloppet utbetalas av Kammarkollegiet genom direktuttag från statens centralkonto i Riksbanken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag
ap.1ram
ap.4ram
På regeringens vägnar
Peter Norman
Sofia Knapp
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet, BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Näringsdepartementet, KLS
Näringsdepartementet, RS