Miljödepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2010-12-22
M2010/4959/A
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 31:10 (2008)
Riksdagen har beslutat om anslaget 31:10 (2008) för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 18, bet. 2010/11:CU1, rskr. 2010/11:130) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Budgetår 2008

31:10

Fonden för fukt- och mögelskador (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.1Fonden för fukt- och mögelskador (ram)0

Villkor för anslag 31:10

ap.1 Fonden för fukt- och mögelskador

1. Anslagssparandet från äldreanslaget 18 31:10 disponeras för bidrag till åtgärder för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem enligt bestämmelserna i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. till dess att alla ärenden har avslutats. Sista ansökningsdatum för bidrag var den 1 oktober 2007.

Anslagssparandet från äldreanslaget 18 31:10 får även disponeras för att finansiera utgifter för skadeutredningar och därtill relaterade kostnader, omställnings- och pensionskostnader, ersättning till Riksarkivet vid avlämnandet av fondens arkiv samt övriga administrativa kostnader i enlighet med Fondstyrelsens upprättade utgiftsprognos och rapport från den 30 oktober 2008 (dnr M2008/4029/H).

2. Kammarkollegiet får besluta om bidrag i de pågående ärenden som inkommit före den 1 oktober 2007, som inklusive tidigare gjorda åtaganden leder till utgifter på högst 7 miljoner kronor under 2010 - 2012.

Utgiftsprognoser ska lämnas

Kammarkollegiet ska redovisa utgiftsprognoser för fonden 2010-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
31:10 (2008) Fonden för fukt- och mögelskador
ap.1 (2008)05 5000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Eva Gabrielsson
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Boverket