Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2010-12-22
U2010/7682/SAM/SV
U2010/7771/SV
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 1:16 (2009) och 25:84 (2008) inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:16 (2009) Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning och anslaget 25:84 (2008) Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2009

1:16

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.3Avvecklingskostnader för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (ram)0

Villkor för anslag 1:16

ap.3 Avvecklingskostnader för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Anslagsposten får belastas med kvarvarande utgifter för avveckling av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Budgetår 2008

25:84

Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.3Avvecklingskostnader för skolmyndigheter m.m. (ram)0

Villkor för anslag 25:84

ap.3 Avvecklingskostnader för skolmyndigheter m.m.

Tillgängliga medel får användas för engångspremier till Statens tjänstepensionsverk för de personer som erhåller pensionsersättning.

Tillgängliga medel får användas för kvarvarande utgifter för skolmyndigheterna m.m. bl.a. kostnader för att arkivera handlingar från myndigheterna.

Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:16 (2009) Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
ap.3 (2009)0Allt0
25:84 (2008) Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.
ap.3 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:16 (2009) Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
1:16 ap.2 (2009)1:16 ap.3 (2009)100 %
25:84 (2008) Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.
25:84 ap.1 (2008)25:84 ap.3 (2008)100 %
25:84 ap.2 (2008)25:84 ap.3 (2008)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:16 (2009) Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
ap.2 (2009)ram
25:84 (2008) Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Karin Edholm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Statens tjänstepensionsverk
Statens skolverk
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Myndigheten för yrkeshögskolan