Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
13

2010-12-22
A2010/3255/A
A2010/3304/ADM
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
Riksdagen har beslutat om och anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. inom utgiftsområdet 14 Arbetsmarknad och arbetsliv för budgetåret 2011 (prop.2010/11:1, utg.omr. 14, bet.2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 404 897
ap.3Bidrag till Samhall AB (ram)4 404 897

Villkor för anslag 1:4

ap.3 Bidrag till Samhall AB

1. Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av medlen månadsvis. Datum för den månadsvisa utbetalningen till Samhall AB ska fastställas genom överenskommelse mellan Kammarkollegiet och Samhall AB. 

2. Samhall AB ska under 2011 ge arbete åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga genom anställning i bolaget under minst 24,4 miljoner arbetstimmar, vilket uppskattningsvis motsvarar omkring 17 000 årsanställda. I antalet årsanställda som ligger till grund för bidraget till Samhall AB får inte anställningar som finansieras genom andra stödformer räknas in. Arbetsförmedlingen disponerar de arbetstillfällen som Samhall AB inom denna ram anordnar för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. Kammarkollegiet ska göra en avräkning efter budgetårets slut och återkräva eventuell mellanskillnad i bidrag om antalet arbetstimmar understiger 24,4 miljoner. En eventuell återbetalning från Samhall AB till Kammarkollegiet ska ske i sådan tid att den är Kammarkollegiet till handa senast brytdagen för bokslut avseende budgetåret 2011. En slutlig avräkning som redovisas mot 2012 års anslag ska ske senast den 1 mars 2012. Samhall AB ska till Kammarkollegiet redovisa sådant underlag som är nödvändigt för att göra denna avräkning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Klas Falk
Kopia till

Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/SF
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/SÄ
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Socialstyrelsen
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Arbetsmiljöverket
Samhall AB