Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2010-12-03
N2010/7519/TE
Transportstyrelsen
Vikboplan 7
601 73 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Transportstyrelsens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117, prop. 2009/10:99, utg.omr. 22, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Transportstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Transportstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2010 - 2014 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 18 januari

den 25 februari

den 6 maj

den 29 juli samt

den 28 oktober.

2

Organisationsstyrning

Transportstyrelsen ska särskilt fokusera på att utveckla en väl fungerande marknadstillsyn för att därigenom bidra till en effektiv konkurrens på marknaderna inom sitt tillsynsområde.

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Med anledning av vad regeringen föreskriver och tidigare har beslutat beträffande överföring av länsstyrelsernas uppgifter rörande körkort och yrkestrafik till Transportsstyrelsen gäller följande.

Överlåtelse av länsstyrelsernas tillgångar och skulder till Transportstyrelsen ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Kvarvarande avtal ska omförhandlas eller överföras. I detta ingår det per den 31 december 2009 ackumulerade över- eller underskott som uppstått i den till Transportstyrelsen överförda avgiftsfinansierade verksamheten. Överlåtelse av tillgångar och skulder ska ske senast den 31 december 2010. Balanserad semesterlöneskuld som upparbetats under 2009 och som anslagsavräknats ska dock överföras till Transportstyrelsen senast den 31 mars 2010.

Transportstyrelsen ska lämna ersättning på 40 miljoner kronor till kostnader för omställning och avveckling i länsstyrelserna gällande aktuell verksamhet. Beloppet ska utbetalas med en tolftedel varje månad. Aktuellt belopp ska överföras till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 25:e i varje månad.

3

Uppdrag

 1. Under våren 2010 avser regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under innevarande mandatperiod. Transportstyrelsen ska mot denna bakgrund inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.
 2. Transportstyrelsen ska senast den 1 juli 2010 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en plan för hur myndigheten långsiktigt ska kunna anpassa sin verksamhet till nya och förändrade krav, inte minst till följd av utvecklingen av regelverk internationellt och inom Europeiska unionen. Myndighetens verksamhet behöver kunna anpassas kontinuerligt, då verksamheten i sin helhet som regel inte kommer kunna tillåtas expandera i takt med att nya uppgifter tillkommer. Planen ska avse hela Transportstyrelsens verksamhet, dvs. både sådan som finansieras med anslag och sådan som finansieras med avgifter. Planen ska tydligt ta utgångspunkt i det trafikslagsövergripande ansvar Transportstyrelsen har.
 3. Ett nytt trafikverk inrättas från den 1 april 2010. Transportstyrelsen ska förbereda överföring av verksamhet rörande långsiktig infrastrukturplanering, driftbidrag till icke statliga flygplatser samt riksintressen för luftfarten till Trafikverket. Transportstyrelsen ska samverka med den särskilde utredaren med uppgift att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för utveckling av det samlade transportsystemet, Trafikverket (dir. 2009:75).
 4. I sitt budgetunderlag för åren 2011-2013 ska Transportstyrelsen lämna två förslag till finansiering av sin verksamhet. Det ena förslaget ska utgå från nuvarande finansieringsstruktur. Det andra förslaget ska utgå från de förslag och bedömningar regeringen beslutade att lämna för yttrande till Lagrådet den 28 maj 2009. Beträffande det andra förslaget ska Transportstyrelsen beakta de uttalanden Lagrådet gjort i frågan.
 5. Transportstyrelsen ska, efter samråd med Sjöfartsverket, och Naturvårdsverket, Fiskeriverket och SMHI genomföra en analys av behovet av ett förbud mot utsläpp av barlastvatten i vissa områden (jfr. prop. 2008/09:229, s. 55-56). Även frågor avseende så kallad biofouling bör belysas. En riskbedömning och en konsekvensanalys ska göras. Synpunkter från berörda organisationer ska inhämtas och en konsekvensanalys för sjöfartsnäringen genomföras. Om ett förbud bör införas ska förslag lämnas till en författningsreglering (förordning), jfr. 6 kap. 1 § barlastvattenlagen (2009:1165). Eventuella förslag ska beakta de riktlinjer (G13) som har utarbetats av IMO (Resolution MEPC.161(56)). Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2010.
 6. Transportstyrelsen ska, efter samråd med Vägverket, senast den 26 februari 2010 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa förslag till en underrättelse till kommissionen om att Sverige avser tillämpa 70 kPa ångtryck i bensin under sommarmånaderna i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/30/EG.
 7. Transportstyrelsen ska i samverkan med Trafikverket vidta de åtgärder som erfordras för att införskaffa den utrustning m.m. som behövs för införande av trängselskatt i Göteborgs kommun. Trängselskatt ska tas ut i de centrala delarna av Göteborg från och med den 1 januari 2013, i enlighet med den av riksdagen antagna ändringen i lagen (2004:629) om trängselskatt (prop. 2009/10:189, bet. 2009/10:SkU39, rskr. 2009/10:294).
 8. Transportstyrelsen ska i samarbete med Trafikverket och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda myndigheter och organisationer utarbeta en strategi och handlingsplan för ökad och säker cykling. Arbetet ska samordnas av Trafikverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 1 december 2011. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 1 april 2011.
 9. För byggandet av broar över Motalaviken på riksväg 50 och över Sundsvallsfjärden på väg E4 har avtal tecknats om medfinansiering genom inkomster från vägavgifter. Förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls ska Transportstyrelsen, i samverkan med Trafikverket, vidta de åtgärder som erfordras för att införskaffa den utrustning m.m. som behövs för uttag av vägavgifter på dessa broar. Transportstyrelsen ska samråda med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om de krav som kommer att ställas på den tekniska utformningen av vägavgiftsystemen och säkerställa att utformningen är förenlig med relevant nationellt och EU-gemensamt regelverk. Transportstyrelsen ska redovisa nyckeltal som beskriver kostnadseffektiviteten i införskaffandet av utrustning. Nyckeltalen ska utformas så att de kan användas vid jämförelser med andra objekt av liknande slag. Transportstyrelsen ska, efter samråd med Trafikverket, senast ett år innan driftssättning av respektive avgiftssystem inkomma till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med förslag till förordning om avgiftsuttaget.

 10. Transportstyrelsen ska, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, senast den 1 april 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en nulägesanalys av finansieringen av myndighetens verksamhet samt relevanta parametrar och nyckeltal för uppföljningen av finansieringen. Uppföljningen syftar bl.a. till att skapa tydlighet i underlag för bedömning av avgifter, deras effekter, samt anslagsnivåer. Redovisningen ska också bidra till uppföljningen av effektiviteten i myndighetens verksamhet. Framtida redovisningar ska göras i Transportstyrelsens årsredovisning.

 11. Transportstyrelsen ska redovisa en nulägesanalys av ärendehanteringen inom körkortsverksamheten samt ange den kvalitet som myndigheten bedömer långsiktigt bör gälla i den berörda verksamheten. Av redovisningen ska även framgå vilka nyckeltal som ska följas upp, vilka utmaningar som kan identifieras samt vilka åtgärder som bedöms nödvändiga. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:8

Sjöfartsregistret (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen6 187
ap.2Sjöfartsreg. - del till Transportstyrelsen (ram)6 187

1:10

Driftbidrag till icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen103 013
ap.2Icke statliga flygp - del till Transportstyrelsen (ram)103 013

Villkor för anslag 1:10

ap.2 Icke statliga flygp - del till Transportstyrelsen

 1. Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser ska Transportstyrelsen lämna bidrag till icke statliga flygplatser i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308). 
 2. Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna. Dessa medel disponeras av Transportstyrelsen.
 3. Bidraget disponeras av Transportstyrelsen till och med den 31 mars 2010. Från och med den 1 april 2010 avser regeringen att föra över dispositionsrätten över anslaget och uppgiften att besluta om fördelning av bidraget till Trafikverket. Icke förbrukade medel förs vid det tillfället över till Trafikverkets disposition.

1:16

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen5 991
ap.3EG-stöd, TEN - del till Transportstyrelsen (ram)5 991

Villkor för anslag 1:16

ap.3 EG-stöd, TEN - del till Transportstyrelsen

 1. Transportstyrelsen ska utbetala medel till part som utpekas av ansvarig luftfartsmyndighet, enligt förordning (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken.
 2. Anslagsposten disponeras av Transportstyrelsen till och med den 31 mars 2010. Från och med den 1 april 2010 avser regeringen att föra över dispositionsrätten över hela det aktuella anslaget och uppgiften att utbetala medel till Trafikverket. Icke förbrukade medel förs vid det tillfället över till Trafikverkets disposition.

1:17

Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket11 500
ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV (ram)11 500
Disponeras av Domstolsverket10 000
ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM (ram)10 000
Disponeras av Kronofogdemyndigheten2 300
ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten (ram)2 300
Disponeras av Transportstyrelsen250 200
ap.5Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen (ram)250 200

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Trängselskatt: Admin - Del till DOM

Sveriges Domstolar får använda medel från anslagsposten 1 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.2 Trängselskatt: Admin - Del till SKV

Skatteverket får använda medel från anslagsposten 2 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.4 Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten 4 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.5 Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten 5 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

1:18

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen514 657
ap.1Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen (ram)514 657

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen

Anslaget får användas till

 • Verksamhet avseende yrkestrafik och körkort
 • Kostnader för omställning och avveckling i länsstyrelserna gällande körkort och yrkestrafik
 • STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition)
 • Arbete inom ramen för sjösäkerhetsrådet, båtlivsundersökning, kostnader förknippade med driften av olycksdatabasen för fritidsbåtsrelateradeolyckor, samt riktade sjösäkerhetsinformationsinsatser avseende fritidsbåtslivet
 • Finansiering av administrativa kostnader i Statens haverikommission med högst 6 370 000 kronor
 • Finansiering av särskilda utredningskostnader i Statens haverikommission avseende järnvägsområdet
 • Registerhållning för traktorer
 • Transportstyrelsens verksamhet i övrigt som inte finansieras med avgifter, andra anslag eller övriga intäkter

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sjöfartsregistret
ap.21863 %0
1:10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
ap.20Inget0
1:16 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.32 964Allt0
1:17 Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m.
ap.10Inget0
ap.21 150Allt0
ap.4230Allt0
ap.525 020Allt0
1:18 Transportstyrelsen
ap.150 96620 4050
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:16 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
1:16 ap.31:16 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
36:16 (2008) Järnvägsstyrelsen
ap.2 (2008)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)350 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)480 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)55 000
- varav INVESTERING55 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Transportstyrelsen får ta upp lån om högst 55 000 000 kronor för investeringar i de centrala tekniska systemen, inkl. betalsystemet, avseende trängselskattesystem i Göteborg. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Utnyttjande av låneramen ska ske efter samråd med Trafikverket.

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2563 837
2010-02-2563 837
2010-03-2563 837
2010-04-2563 837
2010-05-2563 837
2010-06-2563 837
2010-07-2564 670
2010-08-2564 670
2010-09-2564 670
2010-10-2564 670
2010-11-2564 670
2010-12-2564 672
Summa771 044
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.2Sjöfartsreg. - del till Transportstyrelsen
1:17 ap.5Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen
1:18 ap.1Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25833
2010-02-25833
2010-03-25833
2010-04-25833
2010-05-25833
2010-06-25833
2010-07-25833
2010-08-25833
2010-09-25833
2010-10-25833
2010-11-25833
2010-12-25837
Summa10 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25192
2010-02-25192
2010-03-25192
2010-04-25192
2010-05-25192
2010-06-25192
2010-07-25192
2010-08-25192
2010-09-25192
2010-10-25192
2010-11-25192
2010-12-25188
Summa2 300
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25958
2010-02-25958
2010-03-25958
2010-04-25958
2010-05-25958
2010-06-25958
2010-07-25958
2010-08-25958
2010-09-25958
2010-10-25958
2010-11-25958
2010-12-25962
Summa11 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Myndighetsavgift m.m.-73 432-38 0001 059 5001 054 0005 500-105 932
Uppdragsverksamhet vägtrafikområdet
Informationsuttag062 00095 10036 83858 262120 262
Adm. av fleparkeringsavgifter04 50015 0009 8435 1579 657
Försäljning av personliga skyltar0-2002 1001 418682482
Övriga uppdrag06 9508 8509 180-3306 620
Summa073 250121 05057 27963 771137 021
Offentligrättsliga avgifter vägtrafikområdet
Registerhållning m.m.24 907-79 863772 570740 11232 458-22 498
Körkort (tidigare länsstyrelserna)-9 046-1 71593 22594 982-1 757-12 518
Yrkestrafik (tidigare länsstyrelserna - taxi)001 8901 89000
Summa15 861-81 578867 685836 98430 701-35 016
Offentligrättsliga avgifter sjöfart
Registerhållning och förrättningsavgifter0057 85556 7431 1121 112
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättsliga avgifter vägtrafikområdet
Yrkestrafik (tidigare länsstyrelserna)2511004 3004 30000
Körkort och motorfordon25340017 50017 50000
Expeditions- och ansökningsavgifter25110020020000
Summa0022 00022 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för offentligrättslig verksamhet 

 1. Transportstyrelsen får använda högst 3 068 000 kronor av intäkter från sjöfartsområdet (inklusive intäkter från Sjöfartsverkets farledsavgifter) och 14 157 000 kronor av intäkter från luftfartsområdet för finansiering av förvaltningskostnader i Statens haverikommission. 
 2. Transportstyrelsen får använda intäkter från sjöfartsområdet (inklusive intäkter från Sjöfartsverkets farledsavgifter) till att finansiera särskilda utredningskostnader i Statens haverikommission avseende sjöfartsområdet.
 3. Transportstyrelsen får använda intäkter från luftfartsområdet till att finansiera särskilda utredningskostnader i Statens haverikommission avseende luftfartsområdet.
 4. Den 1 januari 2010 avskaffas systemet med kontrollmärken för vägfordon. Transportstyrelsen ska ur intäkterna från grundavgiften för registerhållning inom vägtrafikområdet lämna ett bidrag till Rikspolisstyrelsen på 14 miljoner kronor för kompensatoriska åtgärder för registerkontroller i trafikövervakningen.
 5. Transportstyrelsen får använda intäkter från verksamhet som avser körkort och yrkestrafik till kostnader för omställning och avveckling av motsvarande verksamheter i länsstyrelserna.

Villkor för uppdragsverksamhet

 1. För försäljning av informationsuttag från Vägtrafikregistret gäller självkostnadsbaserad prissättning. Transportstyrelsen disponerar resultatet av denna verksamhet.
 2. Transportstyrelsen får för att täcka sina kostnader för svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon avräkna 14 kronor respektive 140 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens intäkter ska kvartalsvis föras till inkomsttitel "2624- Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter".
 3. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska efter avdrag av Transportstyrelsens kostnader för verksamheten kvartalsvis betalas till Vägverket. Medlen disponeras t.o.m. 31 mars 2010 av Vägverket och fr.o.m. 1 april 2010 av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras147 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

För verksamhet inom sjöfartsområdet får Transportstyrelsen utöver egna  avgiftsintäkter disponera högst 147 000 000 kronor av intäkter från Sjöfartsverkets farledsledsavgifter.

Transportstyrelsen erhåller bidrag från myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Bidraget får användas till krisberedskap inom transportsektorn.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Yosef Belachew
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/SMS
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Trafikanalys
Trafikverket