Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 10

2010-12-22
Fi2010/5790 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 1:1 och 1:14 inom utgiftsområde 2
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Statskontoret och anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna poster inom anslaget 1:1 Statskontoret och anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.5EIPA (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet5 388
ap.1Förvaltningspolitisk utveckling (ram)5 388

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningspolitisk utveckling

Medlen får användas för förvaltningspolitiska utvecklingsinsatser.

ap.5 EIPA

Anslagssparande på posten får användas för att betala Sveriges medlemsavgift i European Institute of Public Administration (EIPA).

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet570
ap.3EIPA (ram)570

Villkor för anslag 1:14

ap.3 EIPA

Anslagsposten får användas för att betala Sveriges medlemsavgift i European Institute of Public Administration (EIPA). Avgiften beräknas för 2011 uppgå till cirka 55 000 euro. Kammarkollegiets betalning av medlemsavgiften ska ske enligt betalningsunderlag direkt från EIPA eller de betalningsunderlag som Regeringskansliet (Socialdepartementet) tillställer Kammarkollegiet i särskild ordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.11623 %0
ap.503 %0
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
ap.317Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Statskontoret
ap.2ram
ap.4ram
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mari Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/SMS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket