Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2010-12-16
IJ2010/2199/UF (delvis)
IJ2010/2227/UF
Riksdagsförvaltningen
Riksgatan
100 12 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 13:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:5 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010:11:KrU1, rskr. 2010/11:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:5

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Riksdagsförvaltningen15 000
ap.1Stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer (ram)15 000

Villkor för anslag 13:5

ap.1 Stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Stödet ska betalas ut i enlighet med lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
ap.115 00015 0000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Partibidragsnämnden
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket