Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
II:15

2010-12-16
IJ2010/2051/IU
IJ2010/2190/IU (delvis)
IJ2010/2214/IU
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
10074 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 13, bet. 2010/11:AU1, rskr. 2010/11:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:6

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige24 000
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (ram)24 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

Anslaget disponeras för utbetalningar för projekt som beviljats bidrag från Europeiska integrationsfonden. Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från Europeiska integrationsfonden ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag undertitel 08 Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
ap.12 40023 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
ap.135 00023 00012 0002015
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting