Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:21

2010-12-22
U2010/7777/UH
Försvarshögskolan
Box 27805
11593 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Försvarshögskolan
Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2011 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Officersutbildning på grundnivå

Försvarshögskolan ska anordna utbildning som leder till officersexamen. Under 2011 ska minst 90 helårsstudenter ha påbörjat grundutbildning på Officersprogrammet.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningen. Redovisningen ska vara såväl samlad som könsuppdelad.

Högre officersutbildning

Inom ramen för Försvarshögskolans kompetensområden ska högskolan på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov tillgodoses.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa hur utbildningsuppdragen har genomförts. En övergripande analys av måluppfyllelsen och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet ska anges och kommenteras.  

Säkerhetssektorreform

Försvarshögskolan ska bidra till kunskaps- och metodutveckling samt utvecklande av relevanta utbildningar och utbildningsinslag när det gäller säkerhetssektorreformer (SSR). Försvarshögskolan ska samverka med Folke Bernadotte-akademin och andra berörda svenska myndigheter vad avser bidrag till ett samlat svenskt förhållningssätt till SSR.

Återrapportering

I redovisningen av verksamheten ska framgå med vilka länder, inom vilka områden och aktiviteter och med vilka samarbetspartners verksamheten har skett samt hur den har fungerat och vem som varit uppdragsgivare. I redovisningen ska också ingå kostnader per varje enskild insats och högskolans totala kostnader för respektive projekt. Vidare ska det i redovisningen anges viktigare erfarenheter från arbetet med SSR samt hur dessa avses tas tillvara och vidareutvecklas. 

3

Uppdrag

Prognoser

Försvarshögskolan ska redovisa prognoser för 2011 - 2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

den 19 januari,
den 23 februari,
den 5 maj,
den 1 augusti, och
den 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:51

Försvarshögskolan: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan22 675
ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning (ram)22 675

Villkor för anslag 2:51

ap.1 Försvarshögskolan: Grundutbildning

Anslagsmedlen får disponeras för att finansiera kostnader för bibliotek och styrelsen.

2:54

Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan8 441
ap.15Försvarshögskolan (ram)8 441

Villkor för anslag 2:54

ap.15 Försvarshögskolan

Medel ska användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller utbildning på forskarnivå.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:51 Försvarshögskolan: Grundutbildning
ap.103 %0
2:54 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor
ap.150Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:54 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor
2:55 ap.102:54 ap.15100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:54 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor
ap.10ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)38 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)46 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 593
2011-02-252 593
2011-03-252 593
2011-04-252 593
2011-05-252 593
2011-06-252 593
2011-07-252 593
2011-08-252 593
2011-09-252 593
2011-10-252 593
2011-11-252 593
2011-12-252 593
Summa31 116
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:51 ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning
2:54 ap.15Försvarshögskolan

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Som ekonomiskt mål gäller att för avgiftsbelagd verksamhet ska avgifterna sättas så att kravet på full kostnadstäckning uppnås. Avgifterna ska dock inte täcka kostnader vid myndigheten för Försvarshögskolans del i Anna Lindh-biblioteket och styrelse.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för det civila respektive militära försvarets behov ska finansieras med avgifter med undantag av utbildningsverksamhet inom ramen för partnerskap för fred.

2. Verksamheterna forskning för det civila respektive militära försvarets behov får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan.

4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (1992:1528) om offentlig upphandling inte gäller, ska avgiften för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.

5. Försvarshögskolan har lämnat förslag till regeringen om disposition av överskott i den avgiftsfinansierade verksamheten enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Myndigheten får i ny räkning disponera överskottet i sin helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.  

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

I avsnitt Ekonomisk redovisning m.m. omfattas Försvarshögskolan av punkterna 2, 3, 6, 8 och 9.