Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 9

2010-12-22
N2010/8024/TE
N2010/1703/TE
(slutligt) m.fl.
Se bilaga 1
Trafikanalys
Sveavägen 90
113 59 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Trafikanalys inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Trafikanalys verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 22, bet. 2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Trafikanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter ska göras i kostnadstermer.

 

Prognoserna ska redovisas

-den 19 januari 2011,

-den 23 februari 2011,

-den 5 maj 2011,

-den 1 augusti 2011, och

-den 28 oktober 2011.

3

Uppdrag

Mätningar av företags administrativa kostnader

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Trafikanalys ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Trafikanalys ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse 2009/10:221. Trafikanalys ska delta i analysarbetet kring genomförande, avstämning och uppföljning av den nationella strategin. Trafikanalys ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa:

- vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från under perioden 2009-2011 samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras av insatserna, samt

- planerade och genomförda insatser med andra myndigheter samt med de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:13

Trafikanalys (Ramanslag)

Disponeras av Trafikanalys60 468
ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram)60 468

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:13 Trafikanalys
ap.21 8163 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-255 039
2011-02-255 039
2011-03-255 039
2011-04-255 039
2011-05-255 039
2011-06-255 039
2011-07-255 039
2011-08-255 039
2011-09-255 039
2011-10-255 039
2011-11-255 039
2011-12-255 039
Summa60 468
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Trafikanalys. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Swärd
Erik Bromander
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statsrådsberedningen
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet BA och SF
Näringsdepartementet RT och KLS
Förvaltningsavdelningen/RK ekonomi
Statistiska centralbyrån
Verket för innovationssystem
Trafikverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Rikstrafiken
Samtliga länsstyrelser
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III 9, 2010-12-22

Diarienummerförteckning

N2010/8024/TE
N2010/1703/TE
(slutligt)
N2010/8200/KLS (delvis)