Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2010-12-02
UF2010/70108/USTYR
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.18,19 Startprogrammen
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 07, bet. 2009/10:UU2, rskr. 2009/10:88).

Riksdagen har tidigare beslutat om överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB (prop. 2008/09:52, bet. 2008/09:UU9, rskr. 2008/09:74) genom lagen (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB. Regeringen har därefter beslutat förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet19 000
ap.18Startprogrammen: Stöd till små och medelstora företag (ram)15 000
ap.19Startprogrammen: Administrationskostnader (ram)4 000

Villkor för anslag 1:1

ap.18 Startprogrammen: Stöd till små och medelstora företag

De anslagna medlen får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Swedfund International AB. Swedfund ska återbetala outnyttjade medel till Kammarkollegiet.

ap.19 Startprogrammen: Administrationskostnader

De anslagna medlen får användas för Swedfund International AB:s administrationskostnader för hanteringen av stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer i enlighet med förordningen. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Swedfund International AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1803 %0
ap.1903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Anna Centerstig
Kopia till

Utrikesdepartementet, FIM, MU, RS, UP
Finansdepartementet, BA, SF
Näringsdepartementet
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Sida
Riksgäldskontoret
Swedfund International AB
Exportrådet