Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:22

2010-12-22
U2010/7778/UH
U2010/7682/SAM/UH
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 2:52 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:52 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

Anslagsposterna 1 - 13 och 15 disponeras av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ska månadsvis utbetala en tolftedel av den totala beslutade ersättningen för grundutbildning och för forskning och forskarutbildning. Utbetalade medel ska vara respektive högskola tillhanda senast den 25 respektive månad.

Anslagsposten 14 disponeras av Kammarkollegiet och betalas ut efter rekvisition från respektive bidragsmottagare. 

För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. För bidragsmottagarna gäller att årsredovisningar ska lämnas senast den 22 februari 2011, om inte något annat har avtalats.

Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1.         antal studenter,
2.         antal helårsstudenter,
3.         antal helårsprestationer,
4.         antal avlagda examina redovisat per examenskategori,
5.         efterfrågan av högskolans utbildningar, och
6.         ekonomisk redovisning i form av resultaträkning och balansräkning.

För punkterna 1–4 ska uppgifter lämnas för de tre senaste kalenderåren.

Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder för de kostnader som överstiger 0,3 procent på bidraget för grundutbildning. Dessa kostnader får efter ansökan delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet under anslaget 2:9 Stockholms universitet: Grundutbildning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:52

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 692 546
ap.1Chalmers tekniska högskola AB (ram)1 470 490
ap.1.1Grundutbildning (ram)798 095
ap.1.2Forskning och forskarutbildning (ram)672 395
ap.2Handelshögskolan i Stockholm (ram)73 346
ap.3Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)612 902
ap.3.1Grundutbildning (ram)533 215
ap.3.2Forskning och forskarutbildning (ram)79 687
ap.4Teologiska Högskolan, Stockholm (ram)7 031
ap.5Ersta Sköndal högskola AB (ram)69 229
ap.6Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola (ram)2 464
ap.7Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (ram)10 935
ap.8Ericastiftelsen (ram)6 725
ap.11Stiftelsen Rödakorshemmet (ram)51 878
ap.12Sophiahemmet, Ideell förening (ram)41 552
ap.13Beckmans skola AB (ram)27 846
ap.14Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)313 401
ap.15Evangeliska Frikyrkan (ram)3 247
ap.10Newmaninstitutet AB (ram)1 500

Villkor för anslag 2:52

ap.1.1 Grundutbildning

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

Särskilt åtagande

Chalmers tekniska högskola AB tilldelas ett bidrag på 4 200 000 kronor för utrustning till sjöbefälsutbildning.

ap.2 Handelshögskolan i Stockholm

Kammarkollegiet ska till Handelshögskolan i Stockholm utbetala samtliga tillgängliga medel på anslagsposten i tolftedelar.

Handelshögskolan i Stockholm har ett avtal med staten som gäller från och med den 1 januari 2010.

ap.3.1 Grundutbildning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.4 Teologiska Högskolan, Stockholm

Kammarkollegiet ska till Teologiska Högskolan, Stockholm, utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Teologiska Högskolan, Stockholm har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver det som regleras i avtalet tilldelas Teologiska Högskolan, Stockholm, medel för 50 helårsstudenter för utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt för 69 helårsstudenter för utbildning i teologi.

ap.5 Ersta Sköndal högskola AB

Kammarkollegiet ska till Ersta Sköndal högskola AB utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

I anslaget beräknas medel för i kyrkomusikalisk utbildning för 22 helårsstudenter. Dessa medel står till Ersta Sköndal högskola AB:s förfogande förutsatt att utbildningen anordnas och att övriga finansiärer bidrar med sina delar av utbildningens finansiering.  Vidare beräknas medel för dels sjuksköterske- och socionomutbildning för 139 helårsstudenter, dels socionomutbildning för 178 helårsstudenter, dels magisterutbildning i socialt arbete för 30 helårsstudenter och dels utbildning i teologi för 50 helårsstudenter.

ap.6 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen medel för utbildning i teologi för 30 helårsstudenter.

ap.7 Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Bidraget avser 84 helårsstudenter.

ap.8 Ericastiftelsen

Kammarkollegiet ska till Ericastiftelsen utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

ap.10 Newmaninstitutet AB

Kammarkollegiet ska till Newmaninstitutet AB utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

ap.11 Stiftelsen Rödakorshemmet

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Rödakorshemmet utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

ap.12 Sophiahemmet, Ideell förening

Kammarkollegiet ska till Sophiahemmet, Ideell förening, utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

ap.13 Beckmans skola AB

Kammarkollegiet ska till Beckmans skola AB utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Bidraget avser 123 helårsstudenter.

ap.14 Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping

I enlighet med långsiktiga ramavtal med staten av den 1 juli 1994 har Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping rätt till ersättning från staten i fråga om kompensation för ingående mervärdesskatt.

Vid rekvisition av medel från Kammarkollegiet ska en rekvisitionsblankett liknande den som används när statliga myndigheter rekvirerar ingående mervärdesskatt från Skatteverket användas. Av årsredovisningen ska framgå hur mycket som rekvirerats från Kammarkollegiet.

ap.15 Evangeliska Frikyrkan

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska högskola utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Evangeliska Frikyrkan (tidigare Nybygget - kristen samverkan) har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Evangeliska Frikyrkan medel för utbildning i teologi för 40 helårsstudenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:52 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
ap.1.1010 %0
ap.1.20Allt0
ap.203 %0
ap.3.1010 %0
ap.3.20Allt0
ap.4010 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.803 %0
ap.100Allt0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.1303 %0
ap.1480 7763 %0
ap.1503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:52 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
2:53 ap.92:52 ap.10100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:52 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
ap.9ram
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Internrevisionen, SB
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Teologiska Högskolan, Stockholm
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska institut
Stiftelsen Rödakorshemmet
Sophiahemmet, Ideel förening
Newmaninstitutet AB
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB

Senast uppdaterad: