Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 32

2010-12-22
N2010/8138/E
N2010/8184/E(slutligt)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:6 Ersättning av vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 Ersättning av vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 21, bet. 2010/11:NU3, rskr. 2010/11:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:6

Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet184 000
ap.1Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av reaktorerna vid Barsebäckverket (ram)184 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av reaktorerna vid Barsebäckverket

Kammarkollegiet ska betala ut ersättning från anslaget i enlighet med det avtal som träffats om ersättning mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB den 30 november 1999 i samband med stängningen av Barsebäcksverket (prop. 1999/2000:63). Kammarkollegiet ska även utbetala ersättning från anslaget i enlighet med det tillämpningsavtal till Ramavtal av den 30 november 1999 med anledning av en förtida stängning av reaktor Barsebäck 2 mellan staten, E.ON Sverige AB och Vattenfall AB som träffats den 10 november 2005.

Kammarkollegiet ska sköta den ekonomiska förvaltningen av detta anslag. Formerna för hur ersättningen ska lämnas framgår av avtalen och dess bilagor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
ap.118 400Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Fredrik Odelram
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Näringsdepartementet/KLS